Ανάπτυξη καινοτόμων διαδραστικών παιγνιδιών για έξυπνες φορητές συσκευές (smart devices) καθώς και διαδραστικών καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ που αξιοποιούν δημιουργικό περιεχόμενο με στόχο την εκπαίδευση και ενημέρωση παιδιών και ενηλίκων σε θέματα υγείας και ασφάλειας στη θάλασσα και τα θαλάσσια σπορ (VirtualLifeGuard)

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη προηγμένου διαδραστικού παιχνιδιού εικονικής πραγματικότητας για την εκπαίδευση των παιδιών και των νέων σε θέματα ασφάλειας στη θάλασσα και κατά την διενέργεια αθλητικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το νερό και τη θάλασσα. Στα πλαίσια του έργου, θα αναπτυχθεί μια πλατφόρμα που θα μεταφέρει με τη μορφή διαδραστικού παιχνιδιού εικονικής πραγματικότητας (VR Game) εκπαιδευτικά σενάρια για παιδιά 12-17 ετών με σκοπό να μάθουν μέσα από το διαδραστικό παιχνίδι για την ασφάλειά τους στη θάλασσα και τα θαλάσσια σπορ. Η πλατφόρμα θα διαθέτει διαχειριστικό εργαλείο για την προσαρμογή σε πραγματικό χρόνο κάθε φορά των σεναρίων στην ομάδα στόχο, για την παραγωγή διαφορετικών επιπέδων δυσκολίας, αλλά και την παραγωγή νέων σεναρίων. Για την ανάπτυξη του παιχνιδιού αυτού θα γίνει καταγραφή και ανάπτυξη των βασικών κανόνων ασφαλείας που θα πρέπει να επικοινωνηθούν ώστε αυτές να συμπεριληφθούν στο παιχνίδι με στόχο τον συνδυασμό της γνώσης με την ψυχαγωγία. Θεματικά η ασφάλεια θα αφορά την παραμονή των παιδιών και των νέων, στη παραλία, την κολύμβηση, και τη συμμετοχή σε αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες στη θάλασσα. Θα αναπτυχθεί το τρισδιάστατο γραφικό περιβάλλον που θα παρουσιάζει ρεαλιστικά μια πραγματική παραλία όπου ο χρήστης θα μεταφέρεται σε αυτή φορώντας είτε τα ειδικά γυαλιά είτε παίζοντας το παιχνίδι από έναν υπολογιστή . To έργο έχει κωδικό Τ2ΕΔΚ-00799 και υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Ερευνώ – Δημιουργώ- Καινοτομώ Β’ Κύκλος που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020’’.

Στο έργο συμμετέχει το SAFE WATER SPORTS, η Omega Technology, η AKTO και η ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ.

Image