Θαλάσσιο δαχτυλίδι

 •  

  1. Οι επιβαίνοντες γνωρίζουν κολύμβηση και απαραίτητα φέρουν ατομική σωσίβια ζώνη χρώματος ερυθρού ή πράσινου ή κίτρινου ή πορτοκαλί, λεία, μαλακή και απαλλαγμένη από πρόσθετα εξαρτήματα ή υλικά που είναι δυνατόν να προκαλέσουν τραυματισμό σε περίπτωση πτώσης.
  2. Η ατομική σωσίβια ζώνη έχει τη δυνατότητα να κρατά το άτομο που το φέρει στην επιφάνεια της θάλασσας. Απαγορεύεται ή χρησιμοποίηση φουσκωτών σωσιβίων.
  3. Το σκάφος είναι ταχύπλοο, έχει την αναγκαία ισχύ για την έλξη του δακτυλιδιού με τα επιβαίνοντα άτομα. Ειδικότερα το σκάφος φέρει και ένα εφεδρικό μεταλλικό δοχείο καύσιμης ύλης με πώμα ασφαλείας και περιεχόμενο τουλάχιστον τριών (3) λίτρων ή εφεδρική δεξαμενή (ρεζερβουάρ) ανάλογου περιεχομένου.
  4. Tο σχοινί έλξης είναι κατάλληλης διαμέτρου, μήκους και υλικού, για την έλξη με ασφάλεια του ελκόμενου πνευστού θαλασσίου μέσου αναψυχής

  5. Το σημείο πρόσδεσης του σχοινιού από σκάφος στο δακτυλίδι είναι σε άριστη κατάσταση και έχει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει στη δύναμη της έλξης που δημιουργείται από την ταχύτητα του σκάφους, η οποία δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη των εικοσιπέντε (25) κόμβων.
  6. Απαγορεύεται η διενέργεια θαλάσσιου δακτυλιδιού όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθώς και πριν την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου. Εκτός εάν άλλως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό και στις ήδη εκδοθείσες εγκρίσεις που χορηγήθηκαν, σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 36 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων υπ’ αρ. 20 (Β’ 444/26-4-1999), όπως ίσχυε πριν τη θέση σε ισχύ της παρ. 3 του άρθρου 74του ν. 4504/2017 ή που εγκρίθηκαν ή εγκρίνονται με την παρ. 3 του άρθρου 74 του ν. 4504/2017, απαγορεύεται η εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής: α) όταν πνέει άνεμος έντασης μεγαλύτερης των πέντε μποφόρ ή άνω των τριάντα οκτώ χλμ/ώρα. β) όταν η ορατότητα είναι περιορισμένη. Επιπλέον, οι εκμισθωτές διαθέτουν φορητό ψηφιακό ανεμόμετρο στη θέση δραστηριοποίησής τους, οι ενδείξεις του οποίου λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή της περ. α) της παρ. 1. Ο χειριστής ταχύπλοου σκάφους που χρησιμοποιείται για την έλξη θαλάσσιων μέσων αναψυχής, ελέγχει, πριν και καθ’ όλη τη διάρκεια της έλξης των θαλάσσιων μέσων αναψυχής, τον καιρό.

  7. Στο σκάφος επιβαίνουν δύο (2) άτομα από τα οποία ο χειριστής κατέχει τα τυπικά προσόντα του άρθρου 23 παραγρ. Ιι. του Γενικού Κανονισμού Λιμένος Νο 20. Αναλυτικότερα θα πρέπει να έχει:
  να κατέχει άδεια προπονητή θαλασσίου σκι οποιασδήποτε κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ) ή να έχει πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με ειδικότητα στο θαλάσσιο σκι ή να κατέχει άδεια εκπαιδευτή θαλάσσιου σκι, σε ισχύ, της οποίας είχε πιστοποιηθεί η εγκυρότητα της κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 37 (Β΄101/2004) και ο κάτοχός της να είχε κατά το παρελθόν ασκήσει με άδεια της Λιμενικής Αρχής το επάγγελμα του εκμισθωτή ή να παρείχε σε έτερο εκμισθωτή υπηρεσίες σε ελκόμενα από ταχύπλοο σκάφος θαλάσσια μέσα αναψυχής. Η ισχύς της άδειας εκπαιδευτή καθορίζεται από τον εκδότη της.
  να κατέχει άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους. Στην περίπτωση που το υποβαλλόμενο αίτημα δεν αφορά στην εκμίσθωση ελκόμενων από ταχύπλοο σκάφος θαλασσίων μέσων αναψυχής η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει να ισχύει από την 01-01-2020.
  Για τους βοηθούς των ανωτέρω, εφόσον ασχολούνται ενεργά με τη διενέργεια θαλάσσιου σκι ή θαλάσσιου αλεξίπτωτου ή θαλάσσιου έλκηθρου ή θαλάσσιου δακτυλιδιού ή άλλου μέσου που προσομοιάζει με αυτά (ελκόμενου από ταχύπλοο σκάφος), απαιτούνται τα ίδια προσόντα.

  8. Οι υποχρεώσεις των χειριστών και ιδιοκτητών ταχύπλοων σκαφών έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τα ταχύπλοα σκάφη που χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια θαλάσσιου δακτυλιδιού. Δηλ:

  1. Οι χειριστές ταχύπλοων σκαφών:
  α) απαγορεύουν την επιβίβαση σε αυτά ατόμων που δεν γνωρίζουν κολύμβηση ή ατόμων, που βρίσκονται υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών,
  β) απαγορεύουν την επιβίβαση ατόμων των οποίων ο αριθμός είναι μεγαλύτερος του αναγραφόμενου στο προβλεπόμενο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας,
  γ) απαγορεύουν στους επιβαίνοντες να στέκονται όρθιοι ή να κάθονται πάνω στην κουπαστή του σκάφους,
  δ) χειρίζονται το σκάφος με μεγάλη προσοχή και αποφεύγουν τους επικίνδυνους ελιγμούς, με γνώμονα την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών,
  ε) φέρουν επί του σκάφους την πρωτότυπη άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους, το πρωτότυπο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας αυτού και αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, τα οποία πρέπει να επιδεικνύουν κάθε φορά που αυτό ζητείται από αρμόδιο στέλεχος των Λιμενικών Αρχών,
  στ) φέρουν επί του σκάφους τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του εφόδια, όπως σωστικά και πυροσβεστικά μέσα. Όλα τα εφόδια είναι πρόσφορα για άμεση χρήση. Στα εφόδια με ημερομηνία λήξης δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία αυτή,
  ζ) στην περίπτωση που το ταχύπλοο σκάφος δεν φέρει όργανο ένδειξης καυσίμου, φέρουν επί του σκάφους ένα εφεδρικό κατάλληλο δοχείο καύσιμης ύλης με πώμα ασφαλείας και περιεχόμενο τουλάχιστον τριών λίτρων ή εφεδρική δεξαμενή ανάλογου περιεχόμενου,
  η) εφαρμόζουν τους ειδικούς κανονισμούς λιμένα, τις αποφάσεις, διαταγές και οδηγίες των Λιμενικών Αρχών στην περιοχής δικαιοδοσίας των οποίων πλέουν, μεταξύ άλλων, αυτές που αφορούν στην αγκυροβολία, μεθόρμιση ή απαγόρευση κίνησης, για ειδικούς λόγους, των σκαφών, σε συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή ή συγκεκριμένες ώρες κοινής ησυχίας,
  θ) σε περίπτωση που γίνουν υπαίτιοι ατυχήματος σε βάρος άλλου σκάφους ή ατόμου, είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν στον τόπο του ατυχήματος και να παράσχουν κάθε δυνατή συνδρομή στον/στην παθόντα/παθούσα ή στους παθόντες. Επίσης, έχουν υποχρέωση να αναφέρουν άμεσα στη Λιμενική Αρχή το ατύχημα,
  ι) απαγορεύεται να πλέουν:
  ια) σε απόσταση μικρότερη των εκατό μέτρων από το εξωτερικό μέρος των πλωτών σημαντήρων του άρθρου 26,
  ιβ) σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων μέτρων από το συνηθισμένο σημείο στο οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι, στις θαλάσσιες περιοχές που δεν επισημαίνονται με πλωτούς σημαντήρες,
  ιγ) με ταχύτητα μεγαλύτερη των πέντε κόμβων σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων μέτρων από την ακτογραμμή, στις περιοχές όπου δεν υπάρχουν λουόμενοι, σε κάθε περίπτωση,
  ιδ) όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
  2. Οι ιδιοκτήτες ταχύπλοων σκαφών:
  α) φροντίζουν για την καλή συντήρηση και ευπρεπή εμφάνιση των σκαφών τους,
  β) τηρούν τις υποχρεώσεις τους περί επιθεώρησης των σκαφών τους,
  γ) έχουν γράψει στις παρειές των σκαφών τους, το όνομα, το λιμένα και τον αριθμό εγγραφής στο βιβλίο εγγραφής μικρών σκαφών (Β.Ε.Μ.Σ.) ή λεμβολόγιο ή νηολόγιο,
  δ) φροντίζουν για τον εφοδιασμό του σκάφους τους με το προβλεπόμενο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας καθώς και για την ασφάλισή του. Το πιστοποιητικό αξιοπλοΐας και το αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του σκάφους, βρίσκονται σε ισχύ, φυλάσσονται στο σκάφος και επιδεικνύονται, κάθε φορά που αυτό ζητηθεί από στέλεχος των Λιμενικών Αρχών,
  ε) απαγορεύουν τη χρησιμοποίηση των σκαφών τους από άτομα που δεν έχουν άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους, σύμφωνα με το άρθρο 3, καθώς και από άτομα που βρίσκονται υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών,
  στ) έχουν εφοδιάσει τα σκάφη τους με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία τους εφόδια, όπως σωστικά και πυροσβεστικά μέσα. Όλα τα εφόδια είναι πρόσφορα για άμεση χρήση, στα δε εφόδια με ημερομηνία λήξης δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία αυτή.
  3. Στην περίπτωση εκμίσθωσης ταχύπλοου σκάφους, ο εκμισθωτής τηρεί τις υποχρεώσεις της παρ. 2 και ο μισθωτής τις υποχρεώσεις της παρ. 1.
  4. Η εκμίσθωση ταχύπλοου σκάφους απαγορεύεται:
  α) όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες,
  β) πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου,
  γ) όταν παρουσιάζονται βλάβες ή διακοπές λειτουργίας της μηχανής του.
  5. Η εκκίνηση και επιστροφή, από και προς την ακτή, του εκμισθούμενου ταχύπλοου σκάφους επιτρέπεται εφόσον διενεργείται εντός του οριοθετημένου δίαυλου του άρθρου 27 και με τη μικρότερη δυνατή ταχύτητα, σύμφωνα με τον κατασκευαστικό τύπο του ταχύπλοου σκάφους, με σκοπό την ασφάλεια των λουομένων, μέχρι του θαλάσσιου εκείνου σημείου, για το οποίο δεν
  συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της περ. ι) της παρ. 1

  9. Οι επιβαίνοντες στο δακτυλίδι είναι ηλικίας δεκαέξι (16) τουλάχιστον ετών και όχι περισσότεροι από τις θέσεις με τα αντίστοιχα ζεύγη χειρολαβών. Για τα μικρότερης ηλικίας άτομα επιτρέπεται η επιβίβαση μετά από συγκατάθεση του ασκούντος τη γονική μέριμνα με την οποία βεβαιώνεται παράλληλα ότι ο ανήλικος γνωρίζει κολύμβηση.
  10. Η διαδρομή του σκάφους που έλκει το δακτυλίδι είναι απαλλαγμένη από υφάλους, βραχονησίδες, αγκυροβολημένα ή παραπλέοντα σκάφη ώστε να εξασφαλίζεται η αποτροπή ατυχήματος.
  11. Από κάθε ταχύπλοο σκάφος επιτρέπεται η έλξη μέχρι τεσσάρων μονοθέσιων πνευστών θαλασσίων μέσων αναψυχής ή δύο διθέσιων πνευστών θαλασσίων μέσων αναψυχής ή ενός τριθέσιου ή ενός τετραθέσιου ή ενός πενταθέσιου ή ενός εξαθέσιου πνευστού θαλασσίου μέσου αναψυχής. Σε περίπτωση έλξης περισσότερων του ενός πνευστού θαλασσίου μέσου αναψυχής, τα σχοινιά έλξης αυτών έχουν το ίδιο μήκος.

  12. Η διενέργεια (έλξη) θαλάσσιου δακτυλιδιού απαγορεύεται σε απόσταση μικρότερη των:
  α) εκατό μέτρων από το εξωτερικό μέρος των πλωτών σημαντήρων του άρθρου 26. Σε περιπτώσεις ιδιομορφίας της περιοχής, όπως μικροί όρμοι, μετά από απόφαση της επιτροπής του άρθρου 35, η απόσταση αυτή μπορεί να καθορίζεται και κάτω των εκατό μέτρων, όχι όμως κάτω των πενήντα μέτρων, και η σχετική απόφαση αναγράφεται επί του σώματος της άδειας εκμίσθωσης,

  β. διακοσίων (200) μέτρων από το συνηθισμένο σημείο στο οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι στις θαλάσσιες περιοχές που δεν επισημαίνονται με πλωτούς σημαντήρες.
  γ. σε κάθε περίπτωση σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από την ακτογραμμή σε θαλάσσιες περιοχές που δεν υπάρχουν λουόμενοι. Σε περιπτώσεις ιδιομορφίας της περιοχής (π.χ. μικροί όρμοι), μετά από απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 35, η απόσταση αυτή μπορεί να καθορίζεται και κάτω των διακοσίων (200) μέτρων. Σχετική καταχώριση γίνεται στο σώμα της άδειας.
  13. Η εκκίνηση και η επιστροφή, από και προς την ακτή, του ταχύπλοου σκάφους που χρησιμοποιείται από τον εκμισθωτή, όταν έλκει πνευστό θαλάσσιο μέσο αναψυχής, επιτρέπεται εφόσον διενεργείται εντός του οριοθετημένου δίαυλου του άρθρου 27 και με τη μικρότερη δυνατή ταχύτητα, σύμφωνα με τον κατασκευαστικό τύπο του ταχύ πλοου σκάφους, με σκοπό την ασφάλεια των λουομένων, μέχρι του θαλάσσιου εκείνου σημείου, για το οποίο δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της παρ. 6.

  14.1 Κάθε ταχύπλοο σκάφος, το οποίο χρησιμοποιείται για την έλξη εκμισθούμενων θαλάσσιων μέσων αναψυχής, εκτός του θαλάσσιου αλεξιπτώτου, προκειμένου να επιτυγχάνει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και να διατηρεί την απαιτούμενη ταχύτητα πρέπει να έχει ελάχιστο ολικό μήκος πέντε μέτρα, ελάχιστο βάρος με κινητήρα και εξοπλισμό εξακοσίων κιλών και ο κινητήρας του την ακόλουθη ελάχιστη ισχύ σε ιπποδύναμη ανάλογα με τον τύπο του:
  α) εξωλέμβια μηχανή 100 HP ή
  β) εσωλέμβια μηχανή 140 HP ή
  γ) εσω-εξωλέμβια μηχανή 160 HP.
  14.2. Τα ταχύπλοα σκάφη έλξης θαλάσσιων μέσων αναψυχής διαθέτουν τα προβλεπόμενα για την κατηγορία τους πιστοποιητικά αξιοπλοΐας σε ισχύ και τα στοιχεία τους αναγράφονται στην έγκριση εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής, μαζί με τα θαλάσσια μέσα αναψυχής που έλκουν. Επιτρέπεται στους κατόχους περισσότερων της μίας έγκρισης εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής να χρησιμοποιούν τα ίδια σκάφη έλξης θαλασσίων μέσων αναψυχής, υπό την προϋπόθεση ότι για τη χρήση αυτή έχει προηγουμένως αποφανθεί θετικά η επιτροπή του άρθρου 35.
  14.3. Σε κάθε ταχύπλοο σκάφος που έλκει θαλάσσιο μέσο αναψυχής, πρώραθεν της κύριας θέσης του πηδαλίου, τοποθετείται καθρέπτης ικανών διαστάσεων. Η ακριβής θέση του καθρέπτη καθορίζεται από το χειριστή του σκάφους, έτσι ώστε να έχει πλήρη και συνεχή οπτική εικόνα του ελκόμενου, πρύμνηθεν αυτού, θαλάσσιου μέσου αναψυχής και του/των προσώπων που έλκονται.
  14.4. Ο χειριστής ταχύπλοου σκάφους που χρησιμοποιείται για την έλξη θαλάσσιων μέσων αναψυχής πρέπει, σε συντρέχουσα περίπτωση, να συμμορφώνεται με τις οδηγίες του κατασκευαστή των θαλάσσιων μέσων αναψυχής που έλκει, περί ασφαλούς χρήσης τους.
  14.5. Στο ταχύπλοο σκάφος που έλκει εκμισθούμενο θαλάσσιο μέσο αναψυχής, επιβαίνουν τουλάχιστον δύο άτομα. Ο χειριστής αυτού γνωρίζει κολύμβηση, κατέχει άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους και τα προσόντα της υποπερ. αα) της περ. η) της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 2131.4/64444/2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
  Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για την έγκριση δραστηριότητας εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής» (Β’ 4174). Το δεύτερο άτομο είναι ηλικίας τουλάχιστον δέκα οκτώ ετών και γνωρίζει κολύμβηση. Ειδικά στην περίπτωση που διενεργείται θαλάσσιο σκι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον καθο- ρισμό της ηλικίας του δεύτερου ατόμου που επιβαίνει είναι ο χειριστής του ταχύπλοου σκάφους, που έλκει το θαλάσσιο σκι. Στην περίπτωση που επιβαίνουν περισσότερα των δύο ατόμων πρέπει όλοι οι επιβαίνοντες να γνωρίζουν κολύμβηση.
  14.6. Στο ταχύπλοο σκάφος που έλκει θαλάσσιο μέσο αναψυχής για ιδιωτική χρήση, επιβαίνουν τουλάχιστον δύο άτομα. Ο χειριστής του ταχύπλοου σκάφους γνωρίζει κολύμβηση, κατέχει άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους και τα προσόντα της υποπερ. αα) της περ. η) της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 2131.4/64444/2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για την έγκριση δραστηριότητας εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής». Το δεύτερο άτομο είναι ηλικίας τουλάχιστον δεκαοκτώ ετών και γνωρίζει κολύμβηση. Ειδικά στην περίπτωση που διενεργείται θαλάσσιο σκι και ο χειριστής του ταχύπλοου σκάφους δεν έχει τα προσόντα της υποπερ. αα) της περ. η) της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 2131.4/64444/2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για την έγκριση δραστηριότητας εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής», τότε οφείλει να κατέχει άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους τουλάχιστον επί πενταετία. Στην περίπτωση που τόσο ο χειριστής του ταχύπλοου σκάφους όσο και το δεύτερο άτομο που επιβαίνει δεν έχουν τα προσόντα της υποπερ. αα) της περ. η) της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 2131.4/64444/2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για την έγκριση δραστηριότητας εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής», απαγορεύεται να έλκεται άτομο που δεν γνωρίζει να διενεργεί θαλάσσιο σκι. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου ο χειριστής του σκάφους φέρει επί του σκάφους, καθ’ όλη τη διάρκεια της έλξης, υπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, του ατόμου που έλκεται, στην οποία δηλώνει ότι γνωρίζει να διενεργεί θαλάσσιο σκι. Στην περίπτωση που στο ταχύπλοο σκάφος που έλκει θαλάσσιο μέσο αναψυχής για ιδιωτική χρήση, επιβαίνουν περισσότερα των δύο ατόμων, πρέπει όλοι οι επιβαίνοντες να γνωρίζουν κολύμβηση.

 • 1. Εμπίπτει στην κατηγορία των ρυμουλκούμενων αντικειμένων επιφάνειας.
   
  Άρθρο 2 (Ερμηνεία) των περί Ταχύπλοων Σκαφών Νόμων του 1992 μέχρι 2001 – Ν. 56(Ι)/1992):
   
  «ρυμουλκούμενο αντικείμενο» σημαίνει οποιοδήποτε αντικείμενο δεν έχει δική του ανεξάρτητη μηχανική ενέργεια, αλλά σύρεται από ταχύπλοο σκάφος, και για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου περιλαμβάνει και οποιοδήποτε πρόσωπο σύρεται από το σκάφος.
   
  2. Τα πρόσωπα που σύρονται με τη χρήση ρυμουλκούμενων αντικειμένων επιφάνειας απαραίτητα πρέπει να φέρουν σωσίβιο ή πλευστικό βοήθημα.
   
  Άρθρο 2 (Ερμηνεία) των περί Ταχύπλοων Σκαφών Νόμων του 1992 μέχρι 2001 – Ν. 56(Ι)/1992):
   
  «σωσίβιο» σημαίνει είδος ατομικού εξαρτισμού, που μπορεί να φορεθεί και να στερεωθεί με ευκολία και ασφάλεια στο σώμα ενήλικου προσώπου ή παιδιού, που έχει πλευστότητα (άνωση) τουλάχιστο δεκαπέντε (15) χιλιογράμμων, χωρίς αυτό να απαιτείται να γεμίσει με αέρα, που φέρει σφυρίκτρα και ευδιάκριτο χρώμα και που έχει τη δυνατότητα να συγκρατεί το κεφάλι του χρήστη ο οποίος δε διατηρεί τις αισθήσεις του έξω από το νερό.
   
  «πλευστικό βοήθημα» σημαίνει είδος ατομικού εξαρτισμού που μπορεί να φορεθεί και να στερεωθεί με ευκολία και ασφάλεια στο σώμα ενήλικου προσώπου ή παιδιού και που έχει πλευστότητα (άνωση) ίση με το 10% τουλάχιστο του βάρους του ατόμου που το φορεί χωρίς να απαιτείται προηγουμένως να γεμίσει με αέρα καθώς και ευδιάκριτο χρώμα.
   
  Άρθρο 5(1) (Υποχρεώσεις χειριστή ταχύπλοου σκάφους) των περί Ταχύπλοων Σκαφών Νόμων του 1992 μέχρι 2001 – Ν. 56(Ι)/1992):
   
  Ο χειριστής ταχύπλοου σκάφους, μεριμνά, ώστε οποιοδήποτε μεταφερόμενο ή συρόμενο από το σκάφος πρόσωπο να φέρει σωσίβιο ή πλευστικό βοήθημα.
   
  3. Διατάξεις ασφαλούς χρήσης και λειτουργίας των ρυμουλκούμενων αντικειμένων επιφανείας.
   
  Κανονισμός 27 (Ρυμουλκούμενα αντικείμενα επιφάνειας) των περί Ταχυπλόων Σκαφών Κανονισμών του 1999 – ΚΔΠ 121/1999:
   
  27. (1) Ρυμουλκούμενο αντικείμενο επιφάνειας σημαίνει οποιοδήποτε ρυμουλκούμενο αντικείμενο που σύρεται στην επιφάνεια της θάλασσας.
   
  (2) Απαγορεύεται η χρήση σχοινιού ρυμούλκησης και οποιωνδήποτε μηχανισμών και αντικειμένων που χρησιμοποιούνται για τη ρυμούλκηση ρυμουλκούμενου αντικειμένου επιφάνειας κατά παράβαση των προδιαγραφών του κατασκευαστή ή, ελλείψει αυτών, της καθοριζόμενης από τη ναυτική εμπειρία πρακτικής.
   
  (3) Τα σημεία πρόσδεσης του σχοινιού, το μήκος του οποίου δε θα υπερβαίνει τα 50 μέτρα, ή άλλου μέσου ρυμούλκησης στο ταχύπλοο σκάφος και στο ρυμουλκούμενο αντικείμενο επιφάνειας και όλοι οι σχετικοί μηχανισμοί και τα υλικά πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση και να ελέγχονται πριν από κάθε χρήση από τον ιδιοκτήτη και το χειριστή του ταχύπλοου σκάφους.
   
  (4) Σε κάθε χρήση ρυμουλκούμενου αντικειμένου επιφάνειας, ο ιδιοκτήτης και ο χειριστής του ταχύπλοου σκάφους μεριμνούν όπως επιβαίνει στο σκάφος και δεύτερο πρόσωπο, υπεύθυνο για την επιτήρηση της ρυμούλκησης, εφόσον η κατασκευή του σκάφους το απαιτεί.
   
  (5) Απαγορεύεται στον ιδιοκτήτη και στο χειριστή ταχύπλοου σκάφους να ρυμουλκούν ρυμουλκούμενο αντικείμενο επιφάνειας σε απόσταση μικρότερη από 200 μέτρα από την πλησιέστερη ακτή, καθώς και σε απόσταση μικρότερη από 100 μέτρα από την παράλληλη προς την ακτή οριοθετημένη πλευρά περιοχής λουομένων.
   
  (6) Ο ιδιοκτήτης και ο χειριστής ταχύπλοου σκάφους είναι υπεύθυνοι ώστε οποιοδήποτε πρόσωπο σύρεται στην επιφάνεια της θάλασσας ρυμουλκούμενο από το σκάφος να φορεί σωσίβιο ή πλευστικό βοήθημα και να τηρεί τις πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών.
   
  (7) Απαγορεύεται η ρυμούλκηση από τον ιδιοκτήτη και το χειριστή του ταχύπλοου σκάφους ρυμουλκούμενου αντικειμένου επιφάνειας κατά παράβαση ορίου ταχύτητας ανέμου 16 κόμβων για ασφαλή χρήση ή όταν η κατάσταση της θάλασσας είναι κυματώδης, καθώς και πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ήλιου.
   
  4. Οι ανώτατες τιμές ενοικίασης ρυμουλκούμενων αντικειμένων επιφάνειας (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ορίζονται στην ΚΔΠ 135/2015.
 • Τα διάφορα αθλήματα ρυμούλκησης απαιτούν διαφορετικά επίπεδα ικανοτήτω, τα περισσότερο επικίνδυνα όμως είναι αυτά που απαιτούν τις λιγότερες ικανότητες όπως τα λεγόμενα "tubes" και η "μπανάνα" διότι δεν ελ΄γχονται από τους αναβάτες. Στο θαλάσσιο σκι , το οποίο περιλαμβάνει θαλάσσιο σκι μονής σανίδας, σκι με γυμνά πέλματα και άλλα παρόμοια αθλήματα, απαιείται υπεύθυνη συνεργασία μεταξύ διάφορων ανθρώπων: του οδηγού του σκάφους, του επιβλέποντος και του σκιέρ ή αναβάτη. Πολλοί είναι οι παράμετροι που παίζουν ρόλο στην ασφάλεια: ο σκιέρ, οι κοντινοί κολυμβητές, η ασφαλής χρήση του σκάφους ρυμούλκηση ξκαι του σχοινιού και η ασφάλεια για τους επιβάτες που ίσως επιβαίνουν στο σκάφος.
  Γιατί τα αθλήματα ρυμούλκησης μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνα για τα παιδιά και τους νέους.

  -Το θαλάσσιο σκι είναι ένα είδος διασκέδασης το οποίο μπορεί να απολαύσει η οικογένεια μαζί. Παρόλα αυτά η έλλειψη τεχνικής και το χαμηλό σωματικό βάρος μπορεί να αποτελέσουν παράγοντες ατυχήματος για τα παιδιά.

  -Τα πιο συνηθισμένα ατυχήματα περιλαμβάνουν πτώσεις στο νερό, συγκρούσεις με άλλους σκιέρ ή αντικείμενα, σύγκρουση με προπέλες σκαφών ή παγίδευση στα σχοινιά ρυμούλκησης.

  -Οι πιο συνήθεις τραυματισμοί γίνονται στην περιοχή της λεκάνης και τη μεμβράνη του αφτιού.

  -Τα διάφορα ρυμουλκούμενα φουσκωτά είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα, επειδή πρώτον η χρήση τους δεν χρειάζεται κάποιο είδος τεχνικής και για το λόγο αυτό λανθασμένα θεωρούν οι ενήλικες ότι τα μικρά παιδιά, αν και άπειρα, μπορούν να χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια και δεύτερον επειδή δεν επιτρέπουν στους χρήστες να εξασκηθούν σε οποιαδήποτε μέτρα αυτοπροστασίας.

  -Πολλά από τα ατυχήματα προκαλούνται από τους οδηγούς των ρυμουλκών σκαφών οι οποίοι δεν είναι σε θέση να υπολογίσουν σωστά τις αποστάσεις με αποτέλεσμα τα φουσκωτά και οι αναβάτες να ταλαντεύονται ανεξέλεγκτα ενάντια σε άλλα σκάφη, αποβάθρες και άλλα αντικείμενα.

  -Οι πολλαπλοί αναβάτες αποτελούν επίσης κίνδυνο καθώς συγκρούονται μεταξύ τους όταν το φουσκωτό αναπηδά ή στρίβει, γεγονός το οποίο μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς.

  Για τους Σκιέρ/Αναβάτες

  Συστάσεις για ασφαλή χρήση εξοπλισμού θαλάσσιου σκι.

  • Όλοι οι σκιέρ και οι αναβάτες πρέπει να γνωρίζουν καλό κολύμπι.

  • Όλοι οι σκιέρ και οι αναβάτες πρέπει να γνωρίζουν και να καταλαβαίνουν τα βασικά σύμβολα επικοινωνίας.
  • Συνίσταται πάντα η χρήση ατομικής συσκευής επίπλευσης για τα παιδιά και τους νέους.
  • Οι αρχάριοι θα πρέπει να κάνουν σκι σε περιοχές περιφραγμένες, με ήρεμα νερά χωρίς άλλους χρήστες σε κοντινή απόσταση.
  • Σε νερά κρύα, συνίσταται η χρήση στολής και ακόμα και σε νερά θερμότερα συνίσταται η χρήση γιλέκου για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος τραυματισμών-εκδορών.
  • Ειδικά για τα κορίτσια συνίσταται η χρήση στολής.
  • Όσοι ενοικιάζουν εξοπλισμό για σκι πρέπει να έχουν λάβει προηγούμενη εμπορική εκπαίδευση σχετικά με την τεχνική του αθλήματος και τους κανόνες ασφαλείας.
  • Συνίσταται η χρήση κράνους και γαντιών για τα παιδιά και τους νέους.
  • Οι αναβάτες φουσκωτών θαλάσσιων παιχνιδιών πρέπει πάντα να φορούν κράνη και ατομικές συσκευές επίπλευσης.

  • Οι αναβάτες φουσκωτών θαλάσσιων παιχνιδιών δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να προσπαθήσουν να πιάσουν το σχοινί ρυμούλκησης.

  Για τους Οδηγούς ρυμουλκών σκαφών

  Η σύγκρουση με τις προπέλες των ταχυπλόων είναι η υπ' αριθμόν ένα αιτία τραυματισμών για τους θαλάσσιους σκιέρ.

  • Οι οδηγοί των ρυμουλκών πρέπει να είναι έμπειροι οδηγοί, οι οποίοι τηρούν τους κανόνες ναυσιπλοΐας και έχουν λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση.

  Είναι υποχρεωτικό να έχουν την προβλεπόμενη άδεια από τον νόμο (του άρθρου 22 παρ. 2ι του Γενικού Κανονισμού Λιμένος Νο 20).

  Πιο συγκεκριμένα πρέπει να έχουν :

  άδεια προπονητή θαλάσσιου σκι οποιασδήποτε κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ) και επί διετία τουλάχιστο, άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους ή
  πτυχίο ΤΕΦΑΑ με ειδικότητα στο θαλάσσιο σκι και επί ένα τουλάχιστο έτος, άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους ή
  άδεια εκπαιδευττή θαλάσσιου σκι, σε ισχύ, τη οποίας είχε πιστοποιηθεί η εγκυρότητα της κατά τις διατάξεις του Γ.Κ.Λ. αριθ. 37 (ΦΕΚ 101 Β'/2004) και ο κάτοχος της είχε κατά το παρελθόν ασκήσει, με άδεια της Λιμενικής Αρχής, το επάγγελμα του εκμισθωτή ή παρείχε σε εκμισθωτή πραγματικά και ενεργά υπηρεσίες σε ελκόμενα από ταχύπλοο σκάφος θαλάσσια μέσα αναψυχής. Η ισχύς της άδειας εκπαιδευτή καθορίζεται από τον εκδότη της.
  • Οι οδηγοί πρέπει να έχουν στην ομάδα τους έναν επιβλέποντα δηλαδή έναν επιβάτη, ο ρόλος του οποίου είναι να παρακολουθεί συνεχώς τον σκιέρ, το σχοινί ρυμούλκησης και τη γενικότερη περιοχή για επικείμενους κινδύνους.

  • Ο οδηγός δεν πρέπει να επιτρέπει σε άλλους επιβάτες να κάθονται στα πλαϊνά του σκάφους.
  • Το βάθος του νερού πρέπει να είναι το λιγότερο 1 μέτρο, και ο σκιέρ δεν πρέπει να απελευθερώνεται στα ρηχά.
  • Οι οδηγοί πρέπει να ακολουθούν πιο συντηρητικά όρια ταχύτητας όταν ρυμουλκούν παιδιά χωρίς να υπερβαίνουν τα 30 χιλιόμετρα την ώρα.
  • Οι οδηγοί που ρυμουλκούν φουσκωτά θα πρέπει να διατηρούν μέτραι ταχύτητα ώστε να πραγματοποιούν ανοιχτές στροφές με μικρή ταχύτητα.

  Ποιους παράγοντες πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας κατά την επιλογή και συντήρηση του εξοπλισμού.

  - Ο εξοπλισμός που συμπεριλαμβάνει το σκάφος, το σχοινί ρυμούλκησης, τις δέστρες, τον ιατρικό εξοπλισμό και τον εξοπλισμό επικοινωνίας πρέπει να ελέγχεται σε ημερήσια βάση.

  - Τα σχοινιά ρυμούλκησης πρέπει να ξεπλένονται καθημερινά με γλυκό νερό για να αποφευχθεί η φθορά από την θάλασσα.

  -Οι στολές πρέπει να πλένονται και να απολυμαίνονται με υποαλλεργικό προϊόν μετά από κάθε χρήση.
  Ετοιμότητα προσωπικού σχολής:

  • Να έχετε πάντα παρόντα τουλάχιστον 2 μέλη του προσωπικού της επιχείρησης/σχολής- το ένα για να επικοινωνεί με τους πελάτες και να ασχολείται με τις οδηγίες και την εκπαίδευση και το άλλο για να βοηθάει στην έναρξη και στην επιστροφή αυτών που ασχολούνται με τα σπορ.
  • Να είστε βέβαιος ότι τα μέλη του προσωπικού σας είναι εκπαιδευμένα σε καρδιαναπνευστική ανάνηψη (CPR) και σε παροχή πρώτων βοηθειών.
  • Να έχετε πάντοτε διαθέσιμη μια βάρκα διάσωσης ή PWC, έτσι ώστε να μπορείτε να προσεγγίσετε γρήγορα έναν σκιέρ ή τους αναβάτες ενός φουσκωτού, όταν βρεθούν σε κίνδυνο, αν δεν υπάρχει διαθέσιμη άλλη γειτονική υπηρεσία διάσωσης στο νερό.
  • Να είστε βέβαιος ότι όλα τα μέλη του προσωπικού , είτε στην ξηρά είτε στο νερό , μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω των ασυρμάτων VHF ή μίας παρόμοιας συσκευής.
  • Όλα τα μέλη του προσωπικού θα πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνήσουν με σαφήνεια τους κινδύνους και τους κανόνες ασφαλείας στους πελάτες. Η γλώσσα μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα σε περίπτωση ατυχήματος , τόσο από την άποψη της άμεσης παροχής ιατρικής φροντίδας καθώς και όσον αφορά την ευθύνη για το γεγονός ότι υπήρξε αποτυχία να επικοινωνήσει σωστά τους κανόνες.
  • Το προσωπικό θα πρέπει να ελέγχει τακτικά από πολύ αξιόπιστες πηγές τις καιρικές συνθήκες (άνεμο, νερό)

  *Πηγή : Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την Ασφάλεια παιδιών , Eurosafe,2008.- Με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.