EFOIL-Ηλεκτρική σανίδα με υδροπτέρυγο

 

Ορισμός
1. Υδροπτερυγοσανίδα με ηλεκτρικό κινητήρα: Υδατοστεγής πλωτήρας στο κάτωθεν τμήμα του οποίου είναι προσαρμοσμένο ένα υδροπτερύγιο άνωσης. To υδροπτερύγιο άνωσης αποτελείται από (i) καρίνα η οποία εφάπτεται σε άτρακτο, εντός της οποίας είναι ενσωματωμένος ηλεκτροκινητήρας παθητικής ψύξης και στην απόληξη της οποίας είναι τοποθετημένη προπέλα με προσαρμοσμένο προστατευτικό κλωβό, και (ii) δύο πτερύγια, εφαπτόμενα στο εμπρόσθιο και οπίσθιο μέρος της ατράκτου. Στο υδροπτερύγιο είναι τοποθετημένη συσκευή πλοήγησης GPS. Σε εσωτερική θήκη του πλωτήρα είναι τοποθετημένος αδιάβροχος, επαναφορτιζόμενος συσσωρευτής ιόντων λιθίου. Η λειτουργία του ρυθμίζεται από τον χρήστη μέσω συσκευής τηλεχειρισμού, προσαρμοσμένη - ασφαλισμένη στον καρπό του, η οποία συνδέεται με τον κινητήρα με τεχνολογία ασύρματης σύνδεσης (bluetooth). Το τηλεχειριστήριο διαθέτει λειτουργία κλειδώματος ασφαλείας που αποτρέπει την αθέλητη εκκίνηση του κινητήρα.
 
1. Απαγορεύεται η χρήση/κυκλοφορία του μ.θ.μ.α. της παρ. 1 του άρθρου 1:
α. από άτομα ηλικίας μικρότερης των δώδεκα (12) ετών. Για άτομα ηλικίας από δώδεκα (12) έως δεκαοκτώ (18) ετών η χρησιμοποίησή του επιτρέπεται υπό τους κάτωθι όρους:
αα. μετά από συγκατάθεση του ασκούντος τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Κ., ο οποίος βεβαιώνει ταυτόχρονα ότι ο ανήλικος γνωρίζει κολύμβηση, και
αβ. με συνοδεία του εκμισθωτή ή άλλου συνδεόμενου με αυτόν με σχέση εργασίας προσώπου, με κατάλληλο κατά την κρίση του προαναφερθέντος προσώπου, μέσο και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των πενήντα (50) μέτρων από το μ.θ.μ.α. της παρ. 1 του άρθρου 1 κατά τη διάρκεια χρησιμοποίησής του. Ο ανώτατος αριθμός ανηλίκων, που συνοδεύονται από το πρόσωπο του πρώτου εδαφίου δεν υπερβαίνει τον αριθμό των δύο (2) και οι ανήλικοι οφείλουν να ακολουθούν τις υποδείξεις του,
β. από άτομα, ανεξαρτήτως ηλικίας, που δεν γνωρίζουν κολύμβηση,
γ. εφόσον ο χρήστης δεν φέρει κράνος και γιλέκο κρούσης (impact vest),
δ. πριν διαπιστωθεί από τον εκμισθωτή ή τον χρήστη του ότι η μπαταρία και το τηλεχειριστήριο είναι πλήρως φορτισμένα,
ε. πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου,
στ. σε βραχώδεις θαλάσσιες περιοχές και εκτός προφυλαγμένων κόλπων ή όρμων,
ζ. εντός λιμένων, μαρινών και αλιευτικών καταφυγίων, υπό την επιφύλαξη της περ. α) του άρθρου 30 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 20,
η. εφόσον το βάθος νερού είναι μικρότερο των δύο (2) μέτρων,
θ. σε απόσταση μεγαλύτερη των τριακοσίων (300) μέτρων από το σημείο εκκίνησης, όταν το επίπεδο αυτονομίας της μπαταρίας είναι σε ποσοστό μικρότερο του 25%, βάσει της ένδειξης του τηλεχειριστηρίου,
ια. ανάμεσα σε λουόμενους και σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από το συνηθισμένο 52970 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 4816/29.07.2023
σημείο στο οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι, στις θαλάσσιες περιοχές που δεν επισημαίνονται με πλωτούς σημαντήρες του άρθρου 26 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 20, ή
ιβ. σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από το εξωτερικό μέρος των πλωτών σημαντήρων του άρθρου 26 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 20, ή
ιγ. σε απόσταση τριακοσίων (300) μέτρων από την ακτογραμμή στις θαλάσσιες περιοχές που δεν υπάρχουν λουόμενοι.
 
2. Το επίπεδο της ταχύτητας που αναπτύσσει μέχρι τα σημεία των περ. (ια), (ιβ) και (ιγ) της παρ. 1 είναι μικρότερο των πέντε (5) κόμβων και δεν επιτρέπει την ανύψωση του υδροπτέρυγου, η οποία εκτελείται με την έξοδο από τα σημεία αυτά.
 
3. Η εκκίνηση και η επιστροφή του εκμισθούμενου μ.θ.μ.α. της παρ. 1 του άρθρου 1 από και προς την ακτή, αντίστοιχα, διενεργείται εντός οριοθετημένου διαύλου.
 
4. Τα εκμισθούμενα μ.θ.μ.α. της παρ. 1 του άρθρου 1 κυκλοφορούν μόνο σε θαλάσσιες περιοχές όπου υπάρχει η δυνατότητα οπτικής επαφής και ελέγχου μισθωτή εκμισθωτή. Ο εκμισθωτής, με τη χρήση του λογισμικού Geofencing που διαθέτει το μ.θ.μ.α., έχει τη δυνατότητα περιορισμού της ισχύος του κινητήρα, σε περίπτωση που διαπιστώνει ότι ο μισθωτής δημιουργεί κινδύνους, ιδίως για την ασφάλεια των λουόμενων και της ναυσιπλοΐας ή κυκλοφορεί εκτός των ορίων και κατά παράβαση των περιορισμών που ορίζονται στην παρούσα.
 
5. Απαγορεύεται η χορήγηση έγκρισης εκμίσθωσης σε εκμισθωτή για περισσότερα από τρία (03) μ.θ.μ.α. της παρ. 1 του άρθρου 1.
 
6. Απαγορεύεται η ταυτόχρονη κυκλοφορία μ.θ.μ.α. της παρ. 1 του άρθρου 1 με ατομικό σκάφος - θαλάσσιο μοτοποδήλατο του άρθρου 9 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 20.