Θαλάσσιο ποδήλατο

 • 1. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση του από άτομα ηλικίας μικρότερης των δεκαπέντε (15) ετών, καθώς και από άτομα, ανεξαρτήτως ηλικίας, που δε γνωρίζουν κολύμβηση. Στην περίπτωση που ο ανήλικος είναι δεκαπέντε (15) ετών και άνω, το ανήλικο άτομο εποπτεύεται οπτικά από τον εκμισθωτή ή τον υπεύθυνο που έχει ορισθεί από αυτόν μέχρι την απόσταση των εκατό (100) μέτρων από την ακτογραμμή. Σε περίπτωση που δε συνοδεύεται το ανήλικο άτομο από ενήλικο, τότε και μόνο ο εκμισθωτής ή άλλο συνδεόμενο με αυτόν με σχέση εργασίας πρόσωπο συνοδεύει με κατάλληλο κατά την κρίση του, μέσο τον ως άνω ανήλικο από την απόσταση των εκατό (100) και πλέον μέτρων από την ακτογραμμή. Για μικρότερης ηλικίας άτομα η χρησιμοποίησή τους επιτρέπεται υπό τους κάτωθι όρους: i) μετά από συγκατάθεση του ασκούντος τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΚ, ο οποίος βεβαιώνει ταυτόχρονα ότι ο ανήλικος γνωρίζει κολύμβηση και ii) εφόσον επιβαίνει στο θαλάσσιο ποδήλατο και ενήλικο άτομο.

  2. Απαγορεύεται η κυκλοφορία τους σε απόσταση μεγαλύτερη των πεντακοσίων (500) μέτρων από την ακτογραμμή.

  3. Απαγορεύεται η κυκλοφορία τους όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθώς επίσης πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένων αριθμ. 20 (Β΄ 444/26-4-1999), απαγορεύεται η χρήση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, καθώς και των καινοφανών θαλάσσιων μέσων αναψυχής, που έχουν εγκριθεί ή θα εγκριθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όταν πνέει άνεμος έντασης άνω των πέντε (5) μποφόρ. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση τους, όταν η ορατότητα είναι περιορισμένη.

  4. Απαγορεύεται η επιβίβαση σε περισσότερα άτομα από όσα ο κατασκευαστικός τύπος τους προβλέπει.

  5. Ο χειριστής δείχνει την πρέπουσα επιμέλεια και προσοχή ώστε να αποφεύγεται η παρενόχληση των λουομένων.

  6. Οι επιβαίνοντες στο θαλάσσιο ποδήλατο τύπου ΕΧPLORER φέρουν ατομική ειδικής κατασκευής σωσίβια ζώνη.

 • 1. Εμπίπτει στην κατηγορία των ακάτων.

  Άρθρο 2 (Ερμηνεία) των περί Προστασίας των Λουομένων εν τη Θαλάσση Νόμων του 1968 και 1986 – Ν. 72/1968 και Ν. 12/1986:
  «άκατος» σημαίνει παν μηχανοκίνητον ή ιστιοφόρον σκάφος και περιλαμβάνει ιστιοσανίδα, ποδήλατον θαλάσσης, κανώ, θαλάσσιον σκούτερ και παν άλλο πλωτόν μέσον δυνάμενον να θέση εις κίνδυνον την ασφάλειαν των λουομένων εν τη θαλάσση ως και παν ρυμουλκούμενον υπ’ αυτών αντικείμενον

  2. Απαγορεύεται η είσοδος και η χρήση τους εντός περιοχής λουομένων.
  Άρθρο 4(1) Απαγόρευσις διελεύσεως διά της περιοχής ακάτων:
  4.-(1) Επί τη κηρύξει της περιοχής απαγορεύεται εις οιανδήποτε άκατον όπως-
  (α) διέρχηται διά ταύτης
  (β) ελλιμενίζηται ή σταθμεύη εντός αυτής.

  3. Απαγορεύεται η πρόσδεση τους επί των σημαντήρων που σηματοδοτούν τις περιοχές λουομένων.

  Άρθρο 4(Β) Απαγόρευσις επεμβάσεως εις σημαντήρας:

  4Β. Επί τη κηρύξει περιοχής παν πρόσωπον το οποίον προσδένει οιανδήποτε άκατον ή άλλο αντικείμενον εις οιονδήποτε σημαντήρα εντός της θαλάσσης διά του οποίου καθορίζεται η περιοχή, ή επεμβαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπον επί του τοιούτου σημαντήρος, είναι ένοχον ποινικού αδικήματος.