PWC - Jetski

 • 1. Ιδιωτικής χρήσης ή εκμισθούμενα ατομικά σκάφη-θαλάσσια μοτοποδήλατα καθώς και τα προσομοιάζοντα προς αυτά ανεξαρτήτως τύπου ή και ονομασίας (SΕΑ ΒΕΕΤLE, SEA BIKE, SURF-JET, SURF-SKI κ.λπ), λεμβολογημένα-εγγεγραμμένα στα Β.Ε.Μ.Σ., σε αμφότερες τις πλευρές τους φέρεται γραμμένο το όνομά τους, ο λιμένας και ο αριθμός λεμβολογίου και φέρουντα φωτιστικά σήματα κινδύνου και τους πυροσβεστήρες που έχει καθορίσει ο κατασκευαστής τους ή σε διαφορετική περίπτωση δύο (2) βεγγαλικά χειρός, ένα (1) καπνογόνο και ένα (1) μικρό πυροσβεστήρα κόνεως.

  2. Η κυκλοφορία των θαλάσσιων μέσων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο απαγορεύεται: α) Οταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες. (Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένων αριθμ. 20 (Β΄ 444/26-4-1999), απαγορεύεται η χρήση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, καθώς και των καινοφανών θαλάσσιων μέσων αναψυχής, που έχουν εγκριθεί ή θα εγκριθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όταν πνέει άνεμος έντασης άνω των πέντε (5) μποφόρ και όταν η ορατότητα είναι περιορισμένη. Επιπλέλον, οι εκμισθωτές πρέπει να διαθέτουν φορητό ψηφιακό ανεμόμετρο στο σημείο δραστηριοποίησής τους, τις ενδείξεις του οποίου να λαμβάνουν υπόψη. β) Σε βραχώδεις θαλάσσιες περιοχές. γ) Πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου. δ) Εφόσον δεν διαθέτουν σύστημα αυτόματης ακινητοποίησής τους (QUICK STOP) για τη σβέση μηχανής, όταν ο χειριστής τους πέσει στη θάλασσα. ε) Εφόσον επιβαίνουν περισσότερα άτομα από αυτά που η κατασκευάστρια εταιρεία προβλέπει για το συγκεκριμένο τύπο θαλάσσιου μοτοποδήλατου. (στο ατομικό σκάφος - θαλάσσιο μοτοποδήλατο μπορεί να επιβαίνουν μέχρι τρία (3) άτομα ανάλογα με τον κατασκευαστικό τύπο του) στ) Οταν παρουσιάζουν βλάβες ή διακοπές λειτουργίας των μηχανών τους. ζ) Οταν φέρουν εξωτερικές έλικες. η) Κατά τους μήνες Ιούνιο – Ιούλιο – Αύγουστο – Σεπτέμβριο μεταξύ των ωρών 14.00-17.00. Η απαγόρευση αυτή ισχύει σε κατοικημένες περιοχές τα όρια των οποίων καθορίζονται με απόφαση του Λιμενάρχη μετά από ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 35. θ) Εφόσον οι επιβαίνοντες δεν φέρουν ατομικές σωσίβιες ζώνες.

  3. Ο χειρισμός των ατομικών σκαφών-θαλάσσιων μοτοποδήλατων, ανεξάρτητα από τον τύπο κατασκευής ή την ταχύτητα που αναπτύσσουν, απαγορεύεται από άτομα που δεν είναι εφοδιασμένα με άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους.

  4. Απαγορεύεται η έλξη ατόμων από ατομικό σκάφος-θαλάσσια μοτοποδήλατο για την εκτέλεση θαλάσσιου σκι ή οποιουδήποτε άλλου ελκόμενου θαλάσσιου μέσου αναψυχής (έλκηθρο, δακτυλίδι κ.λπ).

  5. Η κυκλοφορία του θαλάσσιου μοτοποδήλατου απαγορεύεται: α) σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από το εξωτερικό μέρος των πλωτών σημαντήρων του άρθρου 26, που επισημαίνουν τα όρια μέχρι τα οποία φθάνουν συνήθως κολυμπώντας οι λουόμενοι στις λουτρικές εγκαταστάσεις. β) σε απόσταση μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων από το συνηθισμένο σημείο στο οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι στις θαλάσσιες περιοχές που δεν επισημαίνονται με πλωτούς σημαντήρες. γ) με ταχύτητα μεγαλύτερη των πέντε (5) κόμβων σε απόσταση μικρότερη των πεντακοσίων (500) μέτρων από την ακτογραμμή στις περιοχές που δεν υπάρχουν λουόμενοι.

  6. Οι εκμισθωτές θαλάσσιων μοτοποδήλατων διαθέτουν σύστημα αυτόματης σβέσης αυτών από απόσταση τουλάχιστον χιλίων (1.000) μέτρων (CONTROL ΡΑΝΕL), για να το χρησιμοποιούν σε περίπτωση που διαπιστώνουν ότι οι μισθωτές (χειριστές) των θαλάσσιων μοτοποδήλατων δημιουργούν κινδύνους για την ασφάλεια των λουόμενων, της ναυσιπλοίας κ.λπ.

  7.Απαγορεύεται η χορήγηση άδειας εκμίσθωσης για περισσότερα από τρία (3) θαλάσσια μοτοποδήλατα. Όσοι από τους εκμισθωτές, κατά τη δημοσίευση του παρόντος Κανονισμού, κατέχουν άδειες εκμίσθωσης για περισσότερα από τρία (3) Θαλάσσια μοτοποδήλατα, δεν μπορούν να αυξάνουν τον αριθμό τους ούτε να αντικαθιστούν όσα εξ αυτών αποσύρονται μέχρις ότου ο αριθμός ελαττωθεί στα τρία (3).

  8. Οι εκμισθωτές θαλάσσιων μοτοποδήλατων πλέον των λοιπών προϋποθέσεων κατέχουν και άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους.

  9. Τα εκμισθούμενα θαλάσσια μοτοποδήλατα κυκλοφορούν μόνο σε θαλάσσιες περιοχές όπου υπάρχει η δυνατότητα οπτικής επαφής/ελέγχου μισθωτή – εκμισθωτή. Ο καθορισμός των περιοχών αυτών είναι επακριβής και αναγράφεται στις χορηγούμενες άδειες εκμίσθωσης.

  10. Η εκκίνηση/επιστροφή του εκμισθούμενου θαλάσσιου μοτοποδήλατου επιτρέπεται από/προς τα ακόλουθα σημεία: α) την πλωτή εξέδρα του άρθρου 28 η οποία φέρει αντιολισθητική επιφάνεια β) το ειδικό μπαλόνι – σημείο πρόσδεσης (ρεμέντζο) του άρθρου 28, το οποίο είναι χρώματος πορτοκαλί, ελαφράς κατασκευής, τοποθετείται σε απόσταση διακοσίων (200) τουλάχισοτν μέτρων από την ακτογραμμή και αποσύρεται στην ξηρά πριν τη δύση του ηλίου. γ) το πλοίο του όρθρου 29. δ) οποιοδήποτε σημείο της θάλασσας που βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη από τα όρια (αποστάσεις) της παραγράφου 5 ε). από τον δίαυλο του άρθρου 27 με την ελάχιστη δυνατή ταχύτητα ανάλογα με τον κατασκευαστικό τύπο του και λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια των λουσμένων. Οι δίαυλοι (διάδρομοι) πλάτους επτά (7) μέχρι είκοσι (20) μέτρων και μήκους σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες κάθες περιοχής, σημαίνονται με την τοποθέτηση κατάλληλων ευδιάκριτων πλωτών σημαντήρων χρώματος κίτρινου, κωνικού σχήματος δεξιά και κυλινδρικού σχήματος αριστερά για τον εισερχόμενο στο δίαυλο από την ανοιχτή θάλασσα, οι οποίοι τοποθετούνται σε απόσταση τριών (3) μέτρων ο ένας από τον άλλον. Εφόσον η απόσταση μεταξύ των θέσεων ή των σημείων εκμίσθωσης δύο (2) συνεχόμενων εκμισθωτών είναι μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 22 είναι δυνατό να οριοθετείται ένας και μόνο δίαυλος στη μέση, κατά το δυνατό, της απόστασης και σε ακριβή θέση, που αποφασίζει η Επιτροπή του άρθρου 35, τον οποίο χρησιμοποιούν υποχρεωτικά οι συγκεκριμένοι εκμισθωτές.

  Σε περίπτωση που τα σημεία (α), (β) και (γ) βρίσκονται σε μικρότερες από τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 5 του άρθρου αυτού αποστάσεις κατόπιν απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 35, η εκκίνηση/επιστροφή του εκμισθούμενου θαλάσσιου μοτοποδηλάτου επιτρέπεται με ταχύτητα μικρότερη των πέντε (5) κόμβων και λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια των λουσμένων μέχρι του θαλάσσιου εκείνου σημείου, ώστε να μη συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των οριζομένων στην ως άνω παράγραφο 5.

  11. Η μεταφορά (μετάβαση – επιστροφή) των ατόμων, που επιθυμούν να χειριστούν θαλάσσιο μοτοποδήλατο, από το, επί του αιγιαλού, πόστο του εκμισθωτή, στα σημεία (θέσεις) εκκίνησης α), β), και γ) της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται να γίνεται με μη μηχανοκίνητα θαλάσσια μέσα ή με μηχανοκίνητα θαλάσσια μέσα, εξαιρουμένων του θαλάσσιου μοτοποδήλατου και του ΗΟVER CRAFT, εφόσον κινούνται σε οριοθετημένο δίαυλο και δεν αναπτύσσουν ταχύτητα μεγαλύτερη των πέντε (5) κόμβων.

  12. Απαγορεύεται η εκμίσθωση του μηχανοκίνητου μικρού επαγγελματικού σκάφους ή του ατομικού σκάφους - θαλάσσιου μοτοποδηλάτου ή του ταχύπλοου σκάφους, που χρησιμεύει ως σωστικό μέσο για οποιονδήποτε άλλο λόγο, πλην της παροχής σωστικών υπηρεσιών.

   

 • Διατάξεις των περί Προστασίας των Λουομένων εν τη Θαλάσση Νόμων του 1968 και 1986 που αφορούν τα θαλάσσια σκούτερ:

  1. Εμπίπτουν στην κατηγορία των ακάτων.
  Άρθρο 2 (Ερμηνεία) των περί Προστασίας των Λουομένων εν τη Θαλάσση Νόμων του 1968 και 1986 – Ν. 72/1968 και Ν. 12/1986: «άκατος» σημαίνει παν μηχανοκίνητον ή ιστιοφόρον σκάφος και περιλαμβάνει ιστιοσανίδα, ποδήλατον θαλάσσης, κανό, θαλάσσιον σκούτερ και παν άλλο πλωτόν μέσον δυνάμενον να θέση εις κίνδυνον την ασφάλειαν των λουομένων εν τη θαλάσση ως και παν ρυμουλκούμενον υπ’ αυτών αντικείμενον.

  2. Απαγορεύεται η είσοδος και η χρήση τους εντός περιοχής λουομένων.
  Άρθρο 4(1) Απαγόρευσις διελεύσεως διά της περιοχής ακάτων:
  4.-(1) Επί τη κηρύξει της περιοχής απαγορεύεται εις οιανδήποτε άκατον όπως-
  (α) διέρχηται διά ταύτης
  (β) ελλιμενίζηται ή σταθμεύη εντός αυτής.

  3. Απαγορεύεται η πρόσδεση τους επί των σημαντήρων που σηματοδοτούν τις περιοχές λουομένων.
  Άρθρο 4(Β) Απαγόρευσις επεμβάσεως εις σημαντήρας:
  4Β. Επί τη κηρύξει περιοχής παν πρόσωπον το οποίον προσδένει οιανδήποτε άκατον ή άλλο αντικείμενον εις οιονδήποτε σημαντήρα εντός της θαλάσσης διά του οποίου καθορίζεται η περιοχή, ή επεμβαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπον επί του τοιούτου σημαντήρος, είναι ένοχον ποινικού αδικήματος.

  Διατάξεις των περί Ταχυπλόων Σκαφών Νόμων του 1992 μέχρι 2020 και των περί Ταχυπλόων Σκαφών Κανονισμών του 1999 που αφορούν τα θαλάσσια σκούτερ:

  4. Θαλάσσιο σκούτερ σημαίνει μικρό ταχύπλοο σκάφος και ως εκ τούτου υπόκειται σε όλες τις διατάξεις που αφορούν τα ταχύπλοα σκάφη. Ορισμός θαλάσσιου σκούτερ και ορισμός χειριστή θαλάσσιου σκούτερ.
  Άρθρο 2 (Ερμηνεία) των περί Ταχυπλόων Σκαφών Νόμων του 1992 μέχρι 2001 – Ν. 56(Ι)/1992:
  «θαλάσσιο σκούτερ» σημαίνει μικρό ταχύπλοο σκάφος το οποίο προωθείται από εξωλέμβια μηχανή ή εσωλέμβια μηχανή υδροπροώθησης και στο οποίο μπορούν να επιβαίνουν, καθισμένα ή όρθια, ένα ή περισσότερα άτομα" «χειριστής» περιλαμβάνει κάθε πρόσωπο, που χειρίζεται ταχύπλοο σκάφος σε συγκεκριμένο χρόνο καθώς και κάθε πρόσωπο που φέρει την ευθύνη του σκάφους για σκοπούς χειρισμού του ενόσω αυτό είναι αγκυροβολημένο οπουδήποτε, ενώ στην περίπτωση ρυμουλκούμενου αντικείμενου, σημαίνει το χειριστή του σκάφους από το οποίο σύρεται το ρυμουλκούμενο αντικείμενο.

  5. Τα πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην Κύπρο για να χειρίζονται θαλάσσιο σκούτερ απαραίτητα πρέπει να κατέχουν άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους. Η άδεια χειριστή χορηγείται σε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει τα 18 έτη και εφόσον έχουν περάσει με επιτυχία τις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις. Πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει τα 17 έτη μπορούν να εφοδιάζονται με άδεια μαθητευόμενου χειριστή και να χειρίζονται θαλάσσιο σκούτερ με την προϋπόθεση ότι πάντοτε θα συνοδεύονται από πρόσωπο εφοδιασμένο με άδεια χειριστή. Πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο (δέκατο όγδοο) έτος ηλικίας δικαιούνται να χειρίζονται θαλάσσια σκούτερ τα οποία ενοικιάζουν από σημεία παροχής διευκολύνσεων (Watersports centers) εφόσον έχουν συνυπογράψει με τον ιδιοκτήτη (ή το υπεύθυνο πρόσωπο στο σημείο παροχής διευκολύνσεων) δεσμευτική δήλωση στην οποία πιστοποιείται ότι το πρόσωπο που ενοικίασε και πρόκειται να χειριστεί το θαλάσσιο σκούτερ έχει τύχει πλήρους ενημέρωσης για τον ορθό και ασφαλή τρόπο χειρισμού και τους κανόνες πλεύσης και αποφυγής συγκρούσεων.
  Άρθρο 4 (Άδεια χειριστή και μαθητευόμενου χειριστή ταχύπλοου σκάφους) των περί Ταχυπλόων Σκαφών Νόμων του 1992 μέχρι 2020 – Ν. 56(Ι)/1992:
  4.-(1) Κανένας δε δικαιούται να είναι χειριστής ταχύπλοου σκάφους, εκτός αν είναι εφοδιασμένος με άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους (που θα αναφέρεται στη συνέχεια ως "άδεια χειριστή") ή με άδεια μαθητευόμενου χειριστή ταχύπλοου σκάφους (που θα αναφέρεται στη συνέχεια ως "άδεια μαθητευόμενου") που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή.
  (2) Αλλοδαποί και ημεδαποί που είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού δεν απαιτείται να είναι εφοδιασμένοι με την άδεια που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο, νοουμένου ότι είναι κάτοχοι αντίστοιχης άδειας ή πιστοποιητικού που βεβαιώνει την ικανότητα τους να χειρίζονται ταχύπλοα σκάφη και που έχει εκδοθεί από αρμόδια αλλοδαπή αρχή.
  (3) Πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει τα δεκαεπτά (17) τους χρόνια μπορούν να εφοδιάζονται με άδεια μαθητευόμενου με την προϋπόθεση ότι πάντοτε θα συνοδεύονται από πρόσωπο εφοδιασμένο με άδεια χειριστή.
  (4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2), ταχύπλοα σκάφη κατηγορίας Β΄ όπως αυτά ορίζονται στις πρόνοιες της παραγράφου (1) του Κανονισμού 3 των περί Ταχυπλόων Σκαφών Κανονισμών δύναται να ενοικιάζονται για ιδιωτική χρήση και να τα χειρίζονται πρόσωπα, που δεν είναι εφοδιασμένα με την άδεια ή το πιστοποιητικό που αναφέρεται στα εν λόγω εδάφια, νοουμένου ότι πληρούνται οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις:
  (α) Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο έχουν συμπληρώσει το 18ο (δέκατο όγδοο) έτος ηλικίας∙
  (β) τα εν λόγω σκάφη δεν απομακρύνονται πέραν των έξι (6) ναυτικών μιλίων από το σημείο ενοικίασης ή από την καθορισμένη με εγκύκλιο της αρμόδιας αρχής θαλάσσια περιοχή∙
  (γ) προκειμένου για θαλάσσιο σκούτερ, αυτό δεν απομακρύνεται από το οπτικό πεδίο του ιδιοκτήτη του ή του υπαλλήλου αυτού που ανέλαβε να εποπτεύει τα ενοικιαζόμενα σκούτερ, ο οποίος έχει στη διάθεσή του ασύρματη συσκευή ελέγχου των σκούτερ με την οποία μπορεί να δίνει οδηγίες με ηχητικά σήματα ή και να ακινητοποιεί το σκούτερ, όταν αντιληφθεί ότι ο χειριστής προβαίνει σε επικίνδυνους ελιγμούς ή /και παραβιάζει τους κανόνες πλεύσης που προβλέπονται από τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού∙
  (δ) τα εν λόγω πρόσωπα έχουν συνυπογράψει την καθορισμένη δεσμευτική δήλωση με τον ιδιοκτήτη του εν λόγω σκάφους, στην οποία φαίνεται ότι ο ιδιοκτήτης έχει βεβαιωθεί για τις γνώσεις τους αναφορικά με τα θέματα που καθορίζονται στους σχετικούς Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

  6. Υποχρέωση μεταφοράς της άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους ή/και της άδειας μαθητευόμενου χειριστή ταχύπλοου σκάφους, ή της δεσμευτικής δήλωσης για τον χειρισμό ενοικιαζόμενου θαλάσσιου σκούτερ.
  Κανονισμός 11 των περί Ταχυπλόων Σκαφών Κανονισμών του 1999 – ΚΔΠ 121/1999:
  11. Κάθε χειριστής ταχύπλοου σκάφους πρέπει να έχει μαζί του στο σκάφος μέσα σε αδιάβροχη θήκη άδεια χειριστή ή άδεια μαθητευόμενου χειριστή, αναλογα με την περίπτωση, που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή ή στην περίπτωση προσωρινού επισκέπτη, αντίγραφο της δεσμευτικής δήλωσης.

  7. Διατάξεις ασφαλούς διακίνησης των θαλάσσιων σκούτερ.
  Άρθρο 16 (Διακίνηση ταχύπλοων σκαφών) των περί Ταχυπλόων Σκαφών Νόμων του 1992 μέχρι 2001 – Ν. 56(Ι)/1992:
  16. Χωρίς να επηρεάζονται οι διατάξεις των περί Προστασίας των Λουομένων εν τη Θαλάσση Νόμων του 1968 και 1986 και οποιουδήποτε νόμου τους τροποποιεί ή τους αντικαθιστά, σε περίπτωση που ταχύπλοο σκάφος βρίσκεται σε περιοχή που δεν είναι καθορισμένη για λουομένους αλλά συνήθως χρησιμοποιείται από λουομένους, ο χειριστής πρέπει να εισέρχεται και να εξέρχεται στην περιοχή με την πιο μεγάλη προσοχή και με την ελάχιστη δυνατή ταχύτητα. Ειδική διάταξη
  16Α. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του βασικού νόμου ή των κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, η απαγόρευση της κυκλοφορίας των θαλάσσιων σκούτερ μεταξύ των ωρών 1.00 μ.μ. και 4.00 μ.μ. που ισχύει για την περίοδο από την 1η Μαΐου μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου δεν εφαρμόζεται, όταν αυτά διακινούνται σε απόσταση μεγαλύτερη από 500 μέτρα από την πλησιέστερη ακτή.
  Κανονισμός 31(1) των περί Ταχυπλόων Σκαφών Κανονισμών του 1999 – ΚΔΠ 121/1999:
  31-(1). Η διακίνηση ταχύπλοων σκαφών μέσα στους διαύλους που βρίσκονται ανάμεσα σε περιοχές λουομένων, όπως αυτές καθορίζονται με διάταγμα δυνάμει των περί Προστασίας των Λουομένων εν τη Θαλασσή Νόμων του 1968 και 1986 ή οποιουδήποτε νόμου τους τροποποιεί ή τους αντικαθιστά, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη θαλάσσια περιοχή σε απόσταση μέχρι 100 μέτρα από την πλησιέστερη ακτή, βράχο ή βραχονησίδα, γίνεται με ταχύτητα που δεν υπερβαίνει τους 3 κόμβους και που εν πάση περιπτώσει δε δημιουργεί επικίνδυνο για οποιοδήποτε πρόσωπο κυματισμό.
  Κανονισμός 32 των περί Ταχυπλόων Σκαφών Κανονισμών του 1999 – ΚΔΠ 121/1999:
  32.—(1)Απαγορεύεται η απομάκρυνση των θαλάσσιων σκούτερ πέρα από 700 μέτρα από την πλησιέστερη ακτή.
  (2)Απαγορεύεται η χρήση των θαλάσσιων σκούτερ σε απόσταση μικρότερη από 100 μέτρα από τα ευκρινώς διακρινόμενα σήματα(σημαδούρες) σε περιοχή λουομένων, όπως αυτή καθορίζεται με διάταγμα δυνάμει των περί Προστασίας των Λουομένων εν τη Θαλάσση Νόμων του 1968 και 1986 ή οποιουδήποτε νόμου τους τροποποιείή τους αντικαθιστά: Νοείται ότι η μετάβαση και επιστροφή των θαλάσσιων σκούτερ από και προς την ακτή γίνεται μέσα από διαύλους, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 31 των παρόντων Κανονισμών.
  (3)Απαγορεύεται η κυκλοφορία των θαλάσσιων σκούτερ:
  (α)Για την περίοδο από 1η Μαΐου μέχρι 30ή Σεπτεμβρίου, εκτός μεταξύ των ωρών 10.00π.μ. - 13.00μ.μ. και 4.00μ.μ. - 7.00 μ.μ.
  (β) Για την περίοδο από 1η Οκτωβρίου μέχρι 30ή Απριλίου, εκτός μεταξύ των ωρών μετά την ανατολή μέχρι και τη δύση του ήλιου.
  (γ) Καθ'όλη τη διάρκεια του χρόνου και του εικοσιτετραώρου —
  (i) όταν η κατάσταση της θάλασσας είναι κυματώδης,
  (ii) όταν επικρατούν άνεμοι ταχύτητας μεγαλύτερης των 16 κόμβων
  (iii) όταν η ορατότητα είναι μικρότερη του ενός ναυτικού μιλίου.

  8. Απαγόρευση χειρισμού θαλάσσιου σκούτερ υπό την επίδραση ναρκωτικών ή φαρμάκων και υπό την επίδραση αλκοόλης που υπερβαίνει το καθορισμένο όριο.
  Άρθρο 8 (Χειρισμός ταχύπλοου σκάφους, ενώ η ποσότητα της αλκοόλης στην εκπνοή υπερβαίνει το καθορισμένο όριο) των περί Ταχυπλόων Σκαφών Νόμων του 1992 μέχρι 2001 – Ν. 56(Ι)/1992:
  8. Οποιοσδήποτε χειρίζεται ή προσπαθεί να χειριστεί ταχύπλοο σκάφος στη θάλασσα, ενώ έχει ήδη καταναλώσει τόση ποσότητα αλκοόλης σε οποιαδήποτε μορφή, ώστε αυτή να υπερβαίνει το καθορισμένο όριο στην εκπνοή ή στο αίμα του, ή ενώ βρίσκεται υπό την επίδραση ναρκωτικών ή φαρμάκων που ελαττώνουν την ικανότητα του να χειρίζεται ταχύπλοο σκάφος, είναι ένοχος αδικήματος.


  9. Διατάξεις ασφαλούς χρήσης και διακυβέρνησης των θαλάσσιων σκούτερ.
  Άρθρο 3 (πρόνοιες Πρώτου Πίνακα) των περί Ταχυπλόων Σκαφών Νόμων του 1992 μέχρι 2001 – Ν. 56(Ι)/1992:
  ΠΡΟΣΟΧΗ Εφιστάται η προσοχή του χειριστή στις πρόνοιες του περί Ταχυπλόων Σκαφών Νόμου του 1992 και ειδικότερα στα πιο κάτω:
  1. Απαγορεύεται ο χειρισμός ταχύπλοου σκάφους χωρίς άδεια χειριστή.
  2. Οι επιβαίνοντες πρέπει να φέρουν σωσίβιο ή πλευστικό βοήθημα και να κάθονται μόνο στα καθορισμένα καθίσματα.
  3. Το κορδόνι αυτόματης διακοπής λειτουργίας της μηχανής (Kill Switch) πρέπει να είναι πάντοτε συνδεδεμένο με το χειριστή.
  4. Απαγορεύεται ο χειρισμός ταχύπλοου σκάφους με τρόπο που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα ή την περιουσία οποιουδήποτε προσώπου ή με τρόπο που μπορεί να προκαλέσει οχληρία.
  5. Απαγορεύεται η οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνευματωδών ποτών ή ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών.
  6. Απαγορεύεται η οδήγηση μέσα σε περιοχές λουομένων.

 • Τα σκάφη ενός ατόμου, γνωστά κυρίως με το όνομα της μάρκας τους π.χ. τζετ σκι, προορίζονται για τους πιο ριψοκίνδυνους λάτρεις της θάλασσας. Έτσι, κυρίως λόγω της απειρίας και της ριψοκίνδυνης οδήγησης, τα ατυχήματα με σκάφη ενός ατόμου είναι 8,5 φορές συχνότερα από ό,τι με τα άλλα μηχανοκίνητα σκάφη.

  Τα παιδιά και οι νέοι αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα υψηλούς κινδύνους, όταν τα οδηγούν. Το συνηθέστερο ατύχημα με σκάφος ενός ατόμου είναι η σύγκρουση στην προβλήτα, με άλλα πλοία ή και με άλλα σκάφη ενός ατόμου όπου ο θάνατος προέρχεται από τον τραυματισμό.

  Τα σκάφη ενός ατόμου είναι εύκολα προσβάσιμα στο ευρύ κοινό, πρέπει όμως οι επιβαίνοντες να είναι σίγουροι ότι ξέρουν να τα χειρίζονται με ασφάλεια και προσοχή καθόσον εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τη ζωή και την ασφάλεια των ατόμων.

  -Τα σκάφη ενός ατόμου δεν έχουν φρένα και η οδήγησή τους γίνεται πιο πολύπλοκη. 

  ●Προηγούμενη εκπαίδευση και επίδειξη άδειας κρίνεται απαραίτητη. Η προσκόμιση νόμιμης άδειας ταχυπλόου είναι υποχρεωτική (Γ.Λ.Κ. Νο. 20).

  ●Οι χρήστες σκαφών ενός ατόμου πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών, με επίδειξη ταυτότητας.

  ● Η επιχείρηση πρέπει να καταγράφει το ονοματεπώνυμο του χειριστή, τον τόπο διαμονής και λοιπά στοιχεία επαφής.

  ●  Απαιτείται ενημέρωση από τους υπεύθυνους για τις Οδηγίες για την ασφάλεια και τους τοπικούς κανόνες όλων των νέων που θα χρησιμοποιήσουν το σκάφος ακόμη και στην περίπτωση που θεωρούν τον εαυτό τους έμπειρο και εν συνεχεία να κάνουν έναν δοκιμαστικό γύρο, προκειμένου να αποδείξουν την εμπειρία τους πριν χρησιμοποιήσουν χωρίς εποπτεία το σκάφος.

  ● Η χρήση σωσίβιου-γιλέκου ανά πάσα στιγμή και από όλους είναι απόλυτα επιβεβλημένη.

  ● Οι επιβαίνοντες για πρώτη φορά πρέπει να εκπαιδεύονται από τους υπευθύνους για τις τεχνικές λειτουργίας και τον ενδεδειγμένο τρόπο χρήσης ενός θαλάσσιου σκουτερ και να γίνεται και μια δοκιμαστική "βόλτα"υπό την άμεση επίβλεψη του υπεύθυνου.

  ● Δεν επιτρέπονται τα άλματα πάνω από τα απόνερα πλοίων, καθώς αυξάνεται ο κίνδυνος συγκρούσεων και τραυματισμών από το νερό.

  ● Απαγορεύεται η επιβίβαση στο σκάφος, ως οδηγός ή επιβάτης, οποιουδήποτε έχει κάνει χρήση αλκοόλ.

  ● Οι επιβάτες πρέπει να φορούν έστω τη μισή στολή βατραχανθρώπου.

  ● Δεν επιτρέπεται να ανεβαίνουν στα σκουτεράκια άτομα με ρούχα που χάσκουν και με ξέπλεκα μαλλιά.

  ● Ποτέ δεν πρέπει να πατάτε γκάζι όταν κάποιος βρίσκεται πίσω από το σκούτερ γιατί υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού.

  ● Μην χρησιμοποιείτε το σκάφος μετά τη δύση του ήλιου.

  Προϋποθέσεις ασφαλείας κατά την επιλογή του σκάφους ενός ατόμου

  Ετοιμότητα προσωπικού σχολής:

  Πάντοτε να έχετε τουλάχιστον 2 μέλη του προσωπικού της επιχείρησης/ σχολής παρόντα ώστε το ένα να επικοινωνεί με τους πελάτες και να ασχολείται με τις οδηγίες και την εκπαίδευση, και το άλλο να βοηθεί στην έναρξη και την επιστροφή αυτών που ασχολούνται με αυτό το μέσο αναψυχής.
  Να είστε βέβαιος ότι τα μέλη του προσωπικού σας είναι εκπαιδευμένα σε καρδιαναπνευστική ανάνηψη (CPR) και σε παροχή πρώτων βοηθειών.
  Ο εξοπλισμός που πρέπει να έχουν οι επιχειρήσεις περιλαμβάνει τα κιάλια για την παρακολούθηση των πελατών, μια τηλεφωνική γραμμή, και 2 PWC με σανίδες διάσωσης για τη μεταφορά των τραυματισμένων θυμάτων. Λόγω της συχνότητας των συγκρούσεων, είναι πιθανό ότι ένα ατύχημα από PWC θα οδηγήσει σε περισσότερα από ένα θύματα.
  Όλο το προσωπικό πρέπει να έχει άμεση πρόσβαση στο διακόπτη απομακρυσμένου ελέγχου του κινητήρα, όπως και ο πλησιέστερος ναυαγοσώστης ή η περιπολία διάσωσης.
  Ένα από τα μέλη του προσωπικού σας θα πρέπει πάντα να ελέγχει τις καιρικές συνθήκες και να παρακολουθεί το νερό και την κίνηση των σκαφών.
  Όλα τα μέλη του προσωπικού θα πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνήσουν με σαφήνεια τους κινδύνους και τους κανόνες ασφαλείας στους πελάτες. Η γλώσσα μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα σε περίπτωση ατυχήματος, τόσο όσον αφορά την άμεση παροχή ιατρικής φροντίδας καθώς και όσον αφορά την ευθύνη για το γεγονός ότι υπήρξε αποτυχία να επικοινωνήσει σωστά τους κανόνες.

  *Source : European Child Safety Alliance, Eurosafe; 2008.- With the support of the European Commission