Θαλάσσιο αλεξίπτωτο

 •  

  1. Η έλξη μονοθέσιου αλεξίπτωτου διενεργείται από κατάλληλο ταχύπλοο σκάφος μήκους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, βάρους τουλάχιστον εξακοσίων πενήντα (650) χιλιογράμμων (σκάφος κινητήρας εξοπλισμός) και ο κινητήρας του την ακόλουθη ελάχιστη ισχύ σε ιπποδύναμη ανάλογα με τον κατασκευαστικό του τύπο: Εξωλέμβια 125 ΗΡ τουλάχιστον ή Εσωλέμβια 140 ΗΡ τουλάχιστον ή Εσω-εξωλέμβια 160 ΗΡ τουλάχιστον.

  2. Κάθε ταχύπλοο σκάφος που χρησιμοποιείται για την έλξη διθέσιου αλεξίπτωτου πρέπει να έχει ελάχιστο ολικό μήκος πέντε (5) μέτρα, ελάχιστο βάρος (σκάφος-κινητήρας-εξοπλισμός) επτακόσια (700) χιλιόγραμμα και ο κινητήρας του την ακόλουθη ελάχιστη ισχύ σε ιπποδύναμη ανάλογα με τον κατασκευαστικό του τύπο: Εξωλέμβια 140 ΗΡ τουλάχιστον ή Εσωλέμβια 160 ΗΡ τουλάχιστον ή Εσω-εξωλέμβια 200 ΗΡ τουλάχιστον.

  3. Η έλξη του αλεξίπτωτου διενεργείται και από ταχύπλοο σκάφος το οποίο διαθέτει ενσωματωμένη εξέδρα με κατάλληλο μηχανισμό (βίντζι) και είναι εφοδιασμένο με κινητήρα (μηχανή) τουλάχιστον της πιο πάνω, ανάλογα με το αλεξίπτωτο, ιπποδύναμης.

  4. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση (έλξη) αλεξίπτωτων τριών (3) ή περισσότερων θέσεων.

  5. Η διάμετρος του σχοινιού έλξης του αλεξίπτωτου ανεξάρτητα από τις θέσεις του είναι τουλάχιστον δέκα (10) χιλιοστόμετρα και έχει όριο θραύσης άνω των δύο (2) τόνων με βάση τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Το σχοινί διατηρείται σε άριστη κατάσταση, δεν υπάρχουν κόμποι και συστροφές, το μήκος του δεν είναι μεγαλύτερο από εκατόν είκοσι (120) μέτρα και έχει τη δυνατότητα να επιπλέει στη θάλασσα, εφόσον η έναρξη της πτήσης πραγματοποιείται από την εξέδρα του άρθρου 28. Το μήκος του σχοινιού μπορεί να μειώνεται από την Επιτροπή του άρθρου 35, εφόσον συντρέχουν ειδικοί προς τούτο λόγοι. 

  6. Ο χειριστής του ταχύπλοου σκάφους που έλκει κάθε φορά το αλεξίπτωτο, είναι υπεύθυνος για την κανονική και καθόλα ασφαλή έλξη του αλεξίπτωτου και φροντίζει ώστε να, πριν από κάθε έλξη, διενεργείται σχολαστικός έλεγχος του σχοινιού έλξης του και των εξαρτημάτων του αλεξίπτωτου που προσδένεται το άτομο. Ειδικότερα το σημείο πρόσδεσης του σχοινιού από ταχύπλοο σκάφος είναι σε άριστη κατάσταση και έχει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει στη δύναμη της έλξης που δημιουργείται από την ταχύτητα του ταχύπλοου σκάφους, που έλκει το αλεξίπτωτο.

  7. Οι υποχρεώσεις των χειριστών, ιδιοκτητών και εκμισθωτών ταχύπλοων σκαφών έχουν ανάλογη εφαρμογή και για ταχύπλοα σκάφη που χρησιμοποιούνται για την έλξη αλεξίπτωτου.

  8. Ο χειριστής του ταχύπλοου σκάφους που έλκει το αλεξίπτωτο ακολουθεί διαδρομή απαλλαγμένη από υφάλους, βραχονησίδες, εγκαταστάσεις και αγκυροβολημένα σκάφη καθώς και μακριά από τις πορείες των άλλων παραπλεόντων σκαφών, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτροπή ατυχήματος.

  9. Κατά την πτήση, το άτομο που χρησιμοποιεί το αλεξίπτωτο πρέπει να φέρει υποχρεωτικα ατομική σωσίβια ζώνη χρώματος ερυθρού ή πράσινου ή κίτρινου ή πορτοκαλί.

  10. Η πτήση με αλεξίπτωτο επιτρέπεται σε άτομο που γνωρίζει κολύμβηση και είναι ηλικίας τουλάχιστον δέκα οκτώ (18) ετών. Για άτομο μικρότερης ηλικίας, αλλά άνω των δεκατεσσάρων (14) ετών, η πτήση με αλεξίπτωτο επιτρέπεται μετά από συγκατάθεση του ασκούντος τη γονική μέριμνα με την οποία βεβαιώνεται παράλληλα ότι ο ανήλικος γνωρίζει κολύμβηση.

  11. Για τους περιορισμούς της προηγούμενης παραγράφου, με μέριμνα του εκμισθωτή, τοποθετείται σε εμφανές μέρος της πλωτής ή ενσωματωμένης εξέδρας ή και αλλαχού, κατά την κρίση της Λιμενικής Αρχής, ειδική καλαίσθητη πινακίδα διπλής όψεως για την αναγραφή στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

  12. Απαγορεύεται η πτήση με αλεξίπτωτο, όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθώς και πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου. Τα κριτήρια των δυσμενών καιρικών συνθηκών καθορίζονται με απόφαση του Λιμενάρχη, αφού ληφθούν υπόψη διάφοροι τοπικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωσή τους όπως ενδεικτικά η κατάσταση της θάλασσας, η βροχή, η διεύθυνση και η ένταση του ανέμου σε σχέση με τη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή και την έναντι αυτής ξηρά κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένων αριθμ. 20 (Β΄ 444/26-4-1999), απαγορεύεται η χρήση των θαλάσσιων μέσων αναψυχής, καθώς και των καινοφανών θαλάσσιων μέσων αναψυχής, που έχουν εγκριθεί ή θα εγκριθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όταν πνέει άνεμος έντασης άνω των πέντε (5) μποφόρ. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση θαλάσσιου αλεξίπτωτου, όταν η ορατότητα είναι περιορισμένη.

  13. Οι εκμισθωτές διαθέτουν ψηφιακό ανεμόμετρο στο σημείο δραστηριοποίησής τους τις ενδείξεις του οποίου λαμβάνουν υπόψη για την ακριβή εφαρμογή των κριτηρίων, που αναφέρονται στην απόφαση του Λιμενάρχη στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου.

  14. Στο σκάφος που έλκει το αλεξίπτωτο επιβαίνουν δύο (2) άτομα από τα οποία ο χειριστής κατέχει τα τυπικά προσόντα του άρθρου 23 παραγρ. Ι.ι.:

  1. να κατέχει άδεια προπονητή θαλασσίου σκι οποιασδήποτε κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ) ή να έχει πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με ειδικότητα στο θαλάσσιο σκι ή να κατέχει άδεια εκπαιδευτή θαλάσσιου σκι, σε ισχύ, της οποίας είχε πιστοποιηθεί η εγκυρότητα της κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 37 (Β΄101/2004) και ο κάτοχός της να είχε κατά το παρελθόν ασκήσει με άδεια της Λιμενικής Αρχής το επάγγελμα του εκμισθωτή ή να παρείχε σε έτερο εκμισθωτή υπηρεσίες σε ελκόμενα από ταχύπλοο σκάφος θαλάσσια μέσα αναψυχής. Η ισχύς της άδειας εκπαιδευτή καθορίζεται από τον εκδότη της.
    
   2. να κατέχει άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους. Στην περίπτωση που το υποβαλλόμενο αίτημα δεν αφορά στην εκμίσθωση ελκόμενων από ταχύπλοο σκάφος θαλασσίων μέσων αναψυχής η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει να ισχύει από την 01-01-2020.

  Για τους βοηθούς των ανωτέρω, εφόσον ασχολούνται ενεργά με τη διενέργεια θαλάσσιου σκι ή θαλάσσιου αλεξίπτωτου ή θαλάσσιου έλκηθρου ή θαλάσσιου δακτυλιδιού ή άλλου μέσου που προσομοιάζει με αυτά (ελκόμενου από ταχύπλοο σκάφος), απαιτούνται τα ίδια προσόντα.

  Δύο άτομα κρατούν το αλεξίπτωτο σε τέτοια θέση, ώστε να γίνεται ευχερής και ακίνυδνη η ανύψωση. Όταν η πτήση πραγματοποιείται από την πλωτή εξέδρα, η οποία φέρει αντιολισθητική επιφάνεια, το εμβαδόν επιφάνειας της πρέπει να είναι τουλάχιστον ογδόντα (80) τ.μ. και φέρει αντιολισθητικό τάπητα.

  15. Απαγορεύεται συγχρόνως με την έλξη αλεξίπτωτου και η διενέργεια του θαλάσσιου μέσου αναψυχής (σκι κ.λπ), με το ίδιο σκάφος.

  16. Η εκκίνηση ή επιστροφή του σκάφους, όταν αυτό έλκει το αλεξίπτωτο, απαγορεύεται άταν σε απόσταση διακοσίων (200) μέτρων εκατέρωθεν της γραμμής πορείας του διέρχονται άλλα σκάφη.

  17. Η διενέργεια (έλξη) θαλάσσιου αλεξίπτωτου απαγορεύεται σε απόσταση μικράτερη των : α. εκατό (100) μέτρων από το εξωτερικό μέρος των πλωτών σημαντήρων του άρθρου 26, που επισημαίνουν τα όρια μέχρι τα οποία φθάνουν συνήθως κολυμπώντας οι λουόμενοι στις λουτρικές εγκαταστάσεις. Σε περιπτώσεις ιδιομορφίας της περιοχής (π.χ. μικροί όρμοι), μετά από απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 35, η απόσταση αυτή μπορεί να καθορίζεται και κάτω των εκατό (100) μέτρων όχι όμως μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων. Σχετική καταχώριση γίνεται στο σώμα της άδειας. β. διακοσίων (200) μέτρων από το συνηθισμένο σημείο στο οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι στις θαλάσσιες περιοχές που δεν επισημαίνονται με πλωτούς σημαντήρες. γ. σε κάθε περίπτωση σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από την ακτογραμμή σε θαλάσσιες περιοχές που δεν υπάρχουν λουόμενοι. Σε περιπτώσεις ιδιομορφίας της περιοχής (π.χ. μικροί όρμοι), μετά από απόφαση της Επιτροπής του και κάτω των διακοσίων (200) μέτρων. Σχετική καταχώριση γίνεται στο σώμα της άδειας.

  18. Η ανύψωση/κάθοδος του αλεξίπτωτου επιτρέπεται να γίνεται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της περιοχής και με γνώμονα την αποφυγή ατυχημάτων : α) από πλωτή εξέδρα του άρθρου 28 που αφορά το θαλάσσιο αλεξίπτωτο, β) από ταχύπλοο σκάφος το οποίο διαθέτει ενσωματωμένη εξέδρα και βίντζι, γ) από την εξέδρα του εκμισθωτή που έχει τοποθετηθεί πλησίον της ακτής με σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της Επιτροπής του άρθρου 35. Η εκκίνηση και επιστροφή στην περίπτωση αυτή, από/προς την ακτή του ταχύπλοου σκάφους του εκμισθωτή όταν αυτό έλκει θαλάσσιο αλεξίπτωτο επιτρέπεται εφόσον διενεργείται εντός του οριοθετημένου δίαυλου του άρθρου 27 και με τη μικρότερη δυνατή ταχύτητα μέχρι του θαλάσσιου σημείου που δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των οριζόμενων στην προηγούμενη παράγραφο.

  19. Εφόσον απαιτείται, η μεταφορά (μετάβαση – επιστροφή) των ατόμων, που επιθυμούν να ασκηθούν/ψυχαγωγηθούν με το θαλάσσιο αλεξίπτωτο, από το, επί του αιγιαλού, πόστο του εκμισθωτή, στα σημεία (θέσεις) εκκίνησης (α) και (β) της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται να γίνεται με μη μηχανοκίνητα θαλάσσια μέσα ή με μηχανοκίνητα θαλάσσια μέσα, εξαιρουμένων των ατομικών σκαφών- θαλασσίων μοτοποδηλάτων και του ΗΟVER CRAFT, εφόσον κινούνται σε οριοθετημένο δίαυλο και δεν αναπτύσσουν ταχύτητα μεγαλύτερη των πέντε (5) κόμβων.

  20. Σε κάθε ταχύπλοο σκάφος που έλκει θαλάσσιο μέσο αναψυχής, πρώραθεν της κύριας θέσης του πηδαλίου, τοποθετείται καθρέπτης ικανών διαστάσεων. Η ακριβής θέση του καθρέπτη καθορίζεται από το χειριστή του σκάφους, έτσι ώστε να έχει πλήρη και συνεχή οπτική εικόνα του ελκόμενου πρύμνηθεν αυτού θαλάσσιου μέσου αναψυχής και του/των προσώπων που έλκονται.

   21. Η εκμίσθωση ταχυπλόου σκάφους απαγορεύεται όταν παρουσιάζονται βλάβες ή διακοπές λειτουργίας της μηχανής του.

  22. Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η έλξη αλεξίπτωτων για ιδιωτική χρήση.

  23. Απαγορεύεται, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις, η απομάκρυνση από την ακτογραμμή,των εκμισθούμενων μηχανοκίνητων θαλάσσιων μέσων αναψυχής (συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών σκαφών - θαλάσσιων μοτοποδηλάτων), καθώς και αυτών που χρησιμοποιούνται από τον εκμισθωτή κατά τη διενέργεια θαλάσσιου σκι ή θαλάσσιου αλεξίπτωτου ή θαλάσσιου έλκηθρου ή θαλάσσιου δακτυλιδιού, ή άλλου μέσου προσομοιάζοντος προς αυτά, πέραν του ενός (1) ναυτικού μιλίου.

 • 1. Εμπίπτει στην κατηγορία των ιπτάμενωνρυμουλκούμενων αντικειμένων.

  Άρθρο 2 (Ερμηνεία) των περί Ταχύπλοων Σκαφών Νόμων του 1992 μέχρι 2001 – Ν. 56(Ι)/1992):

  «ρυμουλκούμενο αντικείμενο» σημαίνει οποιοδήποτε αντικείμενο δεν έχει δική του ανεξάρτητη μηχανική ενέργεια, αλλά σύρεται από ταχύπλοο σκάφος, και για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου περιλαμβάνει και οποιοδήποτε πρόσωπο σύρεται από το σκάφος.

  2. Τα πρόσωπα που σύρονται με τη χρήση ιπτάμενων ρυμουλκούμενων αντικειμένων απαραίτητα πρέπει να φέρουν σωσίβιο.
  Άρθρο 2 (Ερμηνεία) των περί Ταχύπλοων Σκαφών Νόμων του 1992 μέχρι 2001 – Ν. 56(Ι)/1992):
  «σωσίβιο» σημαίνει είδος ατομικού εξαρτισμού, που μπορεί να φορεθεί και να στερεωθεί με ευκολία και ασφάλεια στο σώμα ενήλικου προσώπου ή παιδιού, που έχει πλευστότητα (άνωση) τουλάχιστο δεκαπέντε (15) χιλιογράμμων, χωρίς αυτό να απαιτείται να γεμίσει με αέρα, που φέρει σφυρίκτρα και ευδιάκριτο χρώμα και που έχει τη δυνατότητα να συγκρατεί το κεφάλι του χρήστη ο οποίος δε διατηρεί τις αισθήσεις του έξω από το νερό.
  Άρθρο 5(1) (Υποχρεώσεις χειριστή ταχύπλοου σκάφους) των περί Ταχύπλοων Σκαφών Νόμων του 1992 μέχρι 2001 – Ν. 56(Ι)/1992):
  Ο χειριστής ταχύπλοου σκάφους, μεριμνά, ώστε οποιοδήποτε μεταφερόμενο ή συρόμενο από το σκάφος πρόσωπο να φέρει σωσίβιο.

  3. Διατάξεις ασφαλούς χρήσης και λειτουργίας των ιπτάμενων ρυμουλκούμενων αντικειμένων.
  Κανονισμός 26 (Ιπτάμενα ρυμουλκούμενα αντικείμενα) των περί Ταχυπλόων Σκαφών Κανονισμών του 1999 – ΚΔΠ 121/1999:

  (1) Ιπτάμενο ρυμουλκούμενο αντικείμενο σημαίνει οποιοδήποτε ρυμουλκούμενο αντικείμενο με πτητική δυνατότητα.

  (2) Απαγορεύεται στον ιδιοκτήτη και στο χειριστή ταχύπλοου σκάφους να επιτρέπουν σε άτομο ηλικίας κάτω των 8 ετών να ανυψώνεται με τη χρήση

  ιπτάμενου ρυμουλκούμενου από το σκάφος αντικειμένου, εκτός αν συνοδεύεται από άτομο ηλικίας μεγαλύτερης των 18 ετών.

  (3) Απαγορεύεται η χρήση ταχύπλοου σκάφους που σύρει ιπτάμενο ρυμουλκούμενο αντικείμενο σε απόσταση μικρότερη από 300 μέτρα από την πλησιέστερη ακτή, βραχονησίδα, ύφαλο, αντικείμενο που βρίσκεται σε βάθος λιγότερο από 2 μέτρα και αντικείμενο που προεξέχει από την επιφάνεια της θάλασσας ή σε πορεία διασταυρωμένη με άλλο ιπτάμενο ρυμουλκούμενο αντικείμενο.

  (4) Απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε φθαρμένου ή ακατάλληλου υλικού ή μηχανισμού, καθώς και η χρήση οποιουδήποτε υλικού ή μηχανισμού κατά παράβαση των προδιαγραφών που θέτει ο κατασκευαστής ιπτάμενου ρυμουλ-κούμενου αντικειμένου.

  (5) Ο ιδιοκτήτης και ο χειριστής του ταχύπλοου σκάφους στο οποίο είναι προσδεδεμένο το ιπτάμενο ρυμουλκούμενο αντικείμενο υποχρεούνται να ελέγχουν και να συντηρούν όλα τα υλικά και τους μηχανισμούς που χρησιμοποιούνται για το ιπτάμενο ρυμουλκούμενο αντικείμενο είτε με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή ή, ελλείψει αυτών, με βάση την καθοριζόμενη από τη ναυτική εμπειρία πρακτική, πριν από κάθε χρήση του ιπτάμενου ρυμουλκούμενου αντικειμένου.

  (6) Η άκρη της γραμμής ή του σχοινιού ρυμούλκησης στην πλευρά του ταχύπλοου σκάφους πρέπει να είναι μόνιμα και με ασφάλεια συνδεδεμένη στο σκάφος.

  (7) Η άκρη της γραμμής ή του σχοινιού ρυμούλκησης στην πλευρά του ιπτάμενου ρυμουλκούμενου αντικειμένου πρέπει να συνδέεται με ασφάλεια και να ελέγχεται σχολαστικά από τον ιδιοκτήτη και το χειριστή του ταχύπλοου σκάφους πριν από κάθε πτήση.

  (8) Το ολικό μήκος της γραμμής ή του σχοινιού ρυμούλκησης ιπτάμενου ρυμουλκούμενου αντικειμένου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 μέτρα.

  (9) Ο ιδιοκτήτης οποιουδήποτε ιπτάμενου ρυμουλκούμενου αντικειμένου οφείλει να διατηρεί ημερολόγιο χρήσης του ιπτάμενου ρυμουλκούμενου αντικειμένου, στο οποίο καταγράφονται με ακρίβεια η διάρκεια χρήσης του, λεπτομέρειες της συντήρησης του με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή και οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά με τη χρήση του ιπτάμενου ρυμουλκούμενου αντικειμένου.

  (10) Απαγορεύεται η χρήση από τον ιδιοκτήτη και το χειριστή του ταχύπλοου σκάφους ιπτάμενου ρυμουλκούμενου αντικειμένου και σχοινιού ρυμούλκησης κατά παράβαση ορίου ταχύτητας ανέμου 16 κόμβων για ασφαλή χρήση ή όταν η

  κατάσταση της θάλασσας είναι κυματώδης, καθώς και πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ήλιου.

  (11) Σε κάθε χρήση ιπτάμενου ρυμουλκούμενου αντικειμένου, ο ιδιοκτήτης και ο χειριστής ταχύπλοου σκάφους μεριμνούν όπως επιβαίνει στο σκάφος και δεύτερο πρόσωπο, υπεύθυνο για την επιτήρηση της πτήσης, εφόσον η κατασκευή του σκάφους το απαιτεί.

  (12) Ο ιδιοκτήτης και ο χειριστής ταχύπλοου σκάφους είναι υπεύθυνοι, ώστε οποιοδήποτε πρόσωπο ανυψώνεται με τη χρήση αντικειμένου που ίπταται ρυμουλκούμενο από το σκάφος να φορεί σωσίβιο και να τηρεί τις πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών.

  (13) Τόσο ο χειριστής του ταχύπλοου σκάφους όσο και ο υπεύθυνος για την επιτήρηση της πτήσης του ιπτάμενου ρυμουλκούμενου αντικειμένου είναι υπόχρεοι να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του κατασκευαστή του ιπτάμενου ρυμουλκούμενου αντικειμένου αναφορικά με τη χρήση του.

  4. Οι ανώτατες τιμές ενοικίασης ιπτάμενων ρυμουλκούμενων αντικειμένων (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ορίζονται στην ΚΔΠ 135/2015.

 • Τα διάφορα αθλήματα ρυμούλκησης απαιτούν διαφορετικά επίπεδα ικανοτήτω, τα περισσότερο επικίνδυνα όμως είναι αυτά που απαιτούν τις λιγότερες ικανότητες όπως τα λεγόμενα "tubes" και η "μπανάνα" διότι δεν ελέγχονται από τους αναβάτες. Στο θαλάσσιο σκι , το οποίο περιλαμβάνει θαλάσσιο σκι μονής σανίδας, σκι με γυμνά πέλματα και άλλα παρόμοια αθλήματα, απαιείται υπεύθυνη συνεργασία μεταξύ διάφορων ανθρώπων: του οδηγού του σκάφους, του επιβλέποντος και του σκιέρ ή αναβάτη. Πολλοί είναι οι παράμετροι που παίζουν ρόλο στην ασφάλεια: ο σκιέρ, οι κοντινοί κολυμβητές, η ασφαλής χρήση του σκάφους ρυμούλκηση ξκαι του σχοινιού και η ασφάλεια για τους επιβάτες που ίσως επιβαίνουν στο σκάφος.
  Γιατί τα αθλήματα ρυμούλκησης μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνα για τα παιδιά και τους νέους.

  -Το θαλάσσιο σκι είναι ένα είδος διασκέδασης το οποίο μπορεί να απολαύσει η οικογένεια μαζί. Παρόλα αυτά η έλλειψη τεχνικής και το χαμηλό σωματικό βάρος μπορεί να αποτελέσουν παράγοντες ατυχήματος για τα παιδιά.

  -Τα πιο συνηθισμένα ατυχήματα περιλαμβάνουν πτώσεις στο νερό, συγκρούσεις με άλλους σκιέρ ή αντικείμενα, σύγκρουση με προπέλες σκαφών ή παγίδευση στα σχοινιά ρυμούλκησης.

  -Οι πιο συνήθεις τραυματισμοί γίνονται στην περιοχή της λεκάνης και τη μεμβράνη του αφτιού.

  -Τα διάφορα ρυμουλκούμενα φουσκωτά είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα, επειδή πρώτον η χρήση τους δεν χρειάζεται κάποιο είδος τεχνικής και για το λόγο αυτό λανθασμένα θεωρούν οι ενήλικες ότι τα μικρά παιδιά, αν και άπειρα, μπορούν να χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια και δεύτερον επειδή δεν επιτρέπουν στους χρήστες να εξασκηθούν σε οποιαδήποτε μέτρα αυτοπροστασίας.

  -Πολλά από τα ατυχήματα προκαλούνται από τους οδηγούς των ρυμουλκών σκαφών οι οποίοι δεν είναι σε θέση να υπολογίσουν σωστά τις αποστάσεις με αποτέλεσμα τα φουσκωτά και οι αναβάτες να ταλαντεύονται ανεξέλεγκτα ενάντια σε άλλα σκάφη, αποβάθρες και άλλα αντικείμενα.

  -Οι πολλαπλοί αναβάτες αποτελούν επίσης κίνδυνο καθώς συγκρούονται μεταξύ τους όταν το φουσκωτό αναπηδά ή στρίβει, γεγονός το οποίο μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς.

  Για τους Σκιέρ/Αναβάτες

  Συστάσεις για ασφαλή χρήση εξοπλισμού θαλάσσιου σκι.

  • Όλοι οι σκιέρ και οι αναβάτες πρέπει να γνωρίζουν καλό κολύμπι.

  • Όλοι οι σκιέρ και οι αναβάτες πρέπει να γνωρίζουν και να καταλαβαίνουν τα βασικά σύμβολα επικοινωνίας.
  • Συνίσταται πάντα η χρήση ατομικής συσκευής επίπλευσης για τα παιδιά και τους νέους.
  • Οι αρχάριοι θα πρέπει να κάνουν σκι σε περιοχές περιφραγμένες, με ήρεμα νερά χωρίς άλλους χρήστες σε κοντινή απόσταση.
  • Σε νερά κρύα, συνίσταται η χρήση στολής και ακόμα και σε νερά θερμότερα συνίσταται η χρήση γιλέκου για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος τραυματισμών-εκδορών.
  • Ειδικά για τα κορίτσια συνίσταται η χρήση στολής.
  • Όσοι ενοικιάζουν εξοπλισμό για σκι πρέπει να έχουν λάβει προηγούμενη εμπορική εκπαίδευση σχετικά με την τεχνική του αθλήματος και τους κανόνες ασφαλείας.
  • Συνίσταται η χρήση κράνους και γαντιών για τα παιδιά και τους νέους.
  • Οι αναβάτες φουσκωτών θαλάσσιων παιχνιδιών πρέπει πάντα να φορούν κράνη και ατομικές συσκευές επίπλευσης.

  • Οι αναβάτες φουσκωτών θαλάσσιων παιχνιδιών δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να προσπαθήσουν να πιάσουν το σχοινί ρυμούλκησης.

  Για τους Οδηγούς ρυμουλκών σκαφών

  Η σύγκρουση με τις προπέλες των ταχυπλόων είναι η υπ' αριθμόν ένα αιτία τραυματισμών για τους θαλάσσιους σκιέρ.

  • Οι οδηγοί των ρυμουλκών πρέπει να είναι έμπειροι οδηγοί, οι οποίοι τηρούν τους κανόνες ναυσιπλοΐας και έχουν λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση.

  Είναι υποχρεωτικό να έχουν την προβλεπόμενη άδεια από τον νόμο (του άρθρου 22 παρ. 2ι του Γενικού Κανονισμού Λιμένος Νο 20).

  Πιο συγκεκριμένα πρέπει να έχουν :

  άδεια προπονητή θαλάσσιου σκι οποιασδήποτε κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ) και επί διετία τουλάχιστο, άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους ή
  πτυχίο ΤΕΦΑΑ με ειδικότητα στο θαλάσσιο σκι και επί ένα τουλάχιστο έτος, άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους ή
  άδεια εκπαιδευττή θαλάσσιου σκι, σε ισχύ, τη οποίας είχε πιστοποιηθεί η εγκυρότητα της κατά τις διατάξεις του Γ.Κ.Λ. αριθ. 37 (ΦΕΚ 101 Β'/2004) και ο κάτοχος της είχε κατά το παρελθόν ασκήσει, με άδεια της Λιμενικής Αρχής, το επάγγελμα του εκμισθωτή ή παρείχε σε εκμισθωτή πραγματικά και ενεργά υπηρεσίες σε ελκόμενα από ταχύπλοο σκάφος θαλάσσια μέσα αναψυχής. Η ισχύς της άδειας εκπαιδευτή καθορίζεται από τον εκδότη της.
  • Οι οδηγοί πρέπει να έχουν στην ομάδα τους έναν επιβλέποντα δηλαδή έναν επιβάτη, ο ρόλος του οποίου είναι να παρακολουθεί συνεχώς τον σκιέρ, το σχοινί ρυμούλκησης και τη γενικότερη περιοχή για επικείμενους κινδύνους.

  • Ο οδηγός δεν πρέπει να επιτρέπει σε άλλους επιβάτες να κάθονται στα πλαϊνά του σκάφους.
  • Το βάθος του νερού πρέπει να είναι το λιγότερο 1 μέτρο, και ο σκιέρ δεν πρέπει να απελευθερώνεται στα ρηχά.
  • Οι οδηγοί πρέπει να ακολουθούν πιο συντηρητικά όρια ταχύτητας όταν ρυμουλκούν παιδιά χωρίς να υπερβαίνουν τα 30 χιλιόμετρα την ώρα.
  • Οι οδηγοί που ρυμουλκούν φουσκωτά θα πρέπει να διατηρούν μέτραι ταχύτητα ώστε να πραγματοποιούν ανοιχτές στροφές με μικρή ταχύτητα.

  Ποιους παράγοντες πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας κατά την επιλογή και συντήρηση του εξοπλισμού.

  - Ο εξοπλισμός που συμπεριλαμβάνει το σκάφος, το σχοινί ρυμούλκησης, τις δέστρες, τον ιατρικό εξοπλισμό και τον εξοπλισμό επικοινωνίας πρέπει να ελέγχεται σε ημερήσια βάση.

  - Τα σχοινιά ρυμούλκησης πρέπει να ξεπλένονται καθημερινά με γλυκό νερό για να αποφευχθεί η φθορά από την θάλασσα.

  -Οι στολές πρέπει να πλένονται και να απολυμαίνονται με υποαλλεργικό προϊόν μετά από κάθε χρήση.
  Ετοιμότητα προσωπικού σχολής:

  • Να έχετε πάντα παρόντα τουλάχιστον 2 μέλη του προσωπικού της επιχείρησης/σχολής- το ένα για να επικοινωνεί με τους πελάτες και να ασχολείται με τις οδηγίες και την εκπαίδευση και το άλλο για να βοηθάει στην έναρξη και στην επιστροφή αυτών που ασχολούνται με τα σπορ.
  • Να είστε βέβαιος ότι τα μέλη του προσωπικού σας είναι εκπαιδευμένα σε καρδιαναπνευστική ανάνηψη (CPR) και σε παροχή πρώτων βοηθειών.
  • Να έχετε πάντοτε διαθέσιμη μια βάρκα διάσωσης ή PWC, έτσι ώστε να μπορείτε να προσεγγίσετε γρήγορα έναν σκιέρ ή τους αναβάτες ενός φουσκωτού, όταν βρεθούν σε κίνδυνο, αν δεν υπάρχει διαθέσιμη άλλη γειτονική υπηρεσία διάσωσης στο νερό.
  • Να είστε βέβαιος ότι όλα τα μέλη του προσωπικού , είτε στην ξηρά είτε στο νερό , μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω των ασυρμάτων VHF ή μίας παρόμοιας συσκευής.
  • Όλα τα μέλη του προσωπικού θα πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνήσουν με σαφήνεια τους κινδύνους και τους κανόνες ασφαλείας στους πελάτες. Η γλώσσα μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα σε περίπτωση ατυχήματος , τόσο από την άποψη της άμεσης παροχής ιατρικής φροντίδας καθώς και όσον αφορά την ευθύνη για το γεγονός ότι υπήρξε αποτυχία να επικοινωνήσει σωστά τους κανόνες.
  • Το προσωπικό θα πρέπει να ελέγχει τακτικά από πολύ αξιόπιστες πηγές τις καιρικές συνθήκες (άνεμο, νερό)

  *Πηγή : Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την Ασφάλεια παιδιών , Eurosafe,2008.- Με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.