Θαλάσσιο αλεξίπτωτο

 •  

  1. α) Κάθε ταχύπλοο σκάφος που χρησιμοποιείται για την έλξη μονοθέσιου αλεξίπτωτου πρέπει να έχει ελάχιστο ολικό μήκος πέντε μέτρα, ελάχιστο βάρος, με κινητήρα και εξοπλισμό, εξακοσίων πενήντα κιλών και ο κινητήρας του την ακόλουθη ελάχιστη ισχύ, σε ιπποδύναμη, ανάλογα με τον κατασκευαστικό του τύπο:
  αα) εξωλέμβια μηχανή 125 HP
  αβ) εσωλέμβια μηχανή 140 HP
  αγ) εσω-εξωλέμβια μηχανή 160 HP.
   
  β) Κάθε ταχύπλοο σκάφος που χρησιμοποιείται για την έλξη διθέσιου αλεξίπτωτου πρέπει να έχει ελάχιστο ολικό μήκος πέντε μέτρα, ελάχιστο βάρος, με κινητήρα και εξοπλισμό, επτακοσίων κιλών και ο κινητήρας του την ακόλουθη ελάχιστη ισχύ, σε ιπποδύναμη, ανάλογα με τον κατασκευαστικό του τύπο:
  βα) εξωλέμβια μηχανή 140 HP
  ββ) εσωλέμβια μηχανή 160 HP
  βγ) εσω-εξωλέμβια μηχανή 200 HP.
   
  γ). Η έλξη του αλεξίπτωτου διενεργείται και από ταχύπλοο σκάφος το οποίο διαθέτει ενσωματωμένη εξέδρα με κατάλληλο μηχανισμό (βίντζι) και πληροί τις προδιαγραφές των περ. α) ή β), αναλόγως το αλεξίπτωτο που έλκει. 
   
  2. Η διάμετρος του σχοινιού έλξης είναι τουλάχιστον δέκα χιλιοστόμετρα και έχει όριο θραύσης άνω των τριών τόνων. Διατηρείται σε άριστη κατάσταση, δεν υπάρχουν κόμποι και συστροφές, το μήκος του δεν είναι μεγαλύτερο από εκατόν είκοσι μέτρα και έχει τη δυνατότητα να επιπλέει στη θάλασσα, εφόσον η έναρξη της πτήσης πραγματοποιείται από την πλωτή εξέδρα του άρθρου 28.
   
  3. Η χρήση φθαρμένων ή ελαττωματικών υλικών που δεν ανταποκρίνονται πλέον στις απαιτήσεις της παρ. 2 απαγορεύεται.
   
  4. Ο εκμισθωτής και ο χειριστής του ταχύπλοου σκάφους που χρησιμοποιείται για την έλξη του θαλασσίου αλεξιπτώτου, θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις οδηγίες του κατασκευαστή του θαλασσίου αλεξιπτώτου για την ασφαλή χρήση του.
  5. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση (έλξη) αλεξίπτωτων τριών (3) ή περισσότερων θέσεων.
  6. Ο χειριστής του ταχύπλοου σκάφους που έλκει το θαλάσσιο αλεξίπτωτο είναι υπεύθυνος για την κανονική και καθόλα ασφαλή έλξη του αλεξίπτωτου και φροντίζει, πριν από κάθε έλξη, να διενεργείται από τον ίδιο ή άλλο υπεύθυνο και κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο, σχολαστικός έλεγχος του σχοινιού έλξης και των σημείων πρόσδεσής του, καθώς και όλων εν γένει των εξαρτημάτων του αλεξίπτωτου και του εξοπλισμού που φέρουν οι μισθωτές. Όλος ο εξοπλισμός έχει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει στη δύναμη της έλξης που δημιουργείται από την ταχύτητα του ταχύπλοου σκάφους, το οποίο έλκει το θαλάσσιο αλεξίπτωτο.
   
  7. Οι υποχρεώσεις των χειριστών και εκμισθωτών ταχύπλοων σκαφών του άρθρου 4 εφαρμόζονται και στην περίπτωση των ταχυπλόων σκαφών που χρησιμοποιούνται για την έλξη θαλασσίου αλεξιπτώτου. Δηλ:
  Οι χειριστές ταχύπλοων σκαφών:
  α) απαγορεύουν την επιβίβαση σε αυτά ατόμων που δεν γνωρίζουν κολύμβηση ή ατόμων, που βρίσκονται υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών,
  β) απαγορεύουν την επιβίβαση ατόμων των οποίων ο αριθμός είναι μεγαλύτερος του αναγραφόμενου στο προβλεπόμενο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας,
  γ) απαγορεύουν στους επιβαίνοντες να στέκονται όρθιοι ή να κάθονται πάνω στην κουπαστή του σκάφους,
  δ) χειρίζονται το σκάφος με μεγάλη προσοχή και αποφεύγουν τους επικίνδυνους ελιγμούς, με γνώμονα την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών,
  ε) φέρουν επί του σκάφους την πρωτότυπη άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους, το πρωτότυπο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας αυτού και αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, τα οποία πρέπει να επιδεικνύουν κάθε φορά που αυτό ζητείται από αρμόδιο στέλεχος των Λιμενικών Αρχών,
  στ) φέρουν επί του σκάφους τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του εφόδια, όπως σωστικά και πυροσβεστικά μέσα. Όλα τα εφόδια είναι πρόσφορα για άμεση χρήση. Στα εφόδια με ημερομηνία λήξης δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία αυτή,
  ζ) στην περίπτωση που το ταχύπλοο σκάφος δεν φέρει όργανο ένδειξης καυσίμου, φέρουν επί του σκάφους ένα εφεδρικό κατάλληλο δοχείο καύσιμης ύλης με πώμα ασφαλείας και περιεχόμενο τουλάχιστον τριών λίτρων ή εφεδρική δεξαμενή ανάλογου περιεχόμενου,
  η) εφαρμόζουν τους ειδικούς κανονισμούς λιμένα, τις αποφάσεις, διαταγές και οδηγίες των Λιμενικών Αρχών στην περιοχής δικαιοδοσίας των οποίων πλέουν, μεταξύ άλλων, αυτές που αφορούν στην αγκυροβολία, μεθόρμιση ή απαγόρευση κίνησης, για ειδικούς λόγους, των σκαφών, σε συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή ή συγκεκριμένες ώρες κοινής ησυχίας,
  θ) σε περίπτωση που γίνουν υπαίτιοι ατυχήματος σε βάρος άλλου σκάφους ή ατόμου, είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν στον τόπο του ατυχήματος και να παράσχουν κάθε δυνατή συνδρομή στον/στην παθόντα/παθούσα ή στους παθόντες. Επίσης, έχουν υποχρέωση να αναφέρουν άμεσα στη Λιμενική Αρχή το ατύχημα,
  ι) απαγορεύεται να πλέουν:
  ια) σε απόσταση μικρότερη των εκατό μέτρων από
  το εξωτερικό μέρος των πλωτών σημαντήρων του άρθρου 26,
  ιβ) σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων μέτρων από το συνηθισμένο σημείο στο οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι, στις θαλάσσιες περιοχές που δεν επισημαίνονται με πλωτούς σημαντήρες,
  ιγ) με ταχύτητα μεγαλύτερη των πέντε κόμβων σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων μέτρων από την ακτογραμμή, στις περιοχές όπου δεν υπάρχουν λουόμενοι, σε κάθε περίπτωση,
  ιδ) όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
  2. Οι ιδιοκτήτες ταχύπλοων σκαφών:
  α) φροντίζουν για την καλή συντήρηση και ευπρεπή εμφάνιση των σκαφών τους,
  β) τηρούν τις υποχρεώσεις τους περί επιθεώρησης των σκαφών τους,
  γ) έχουν γράψει στις παρειές των σκαφών τους, το όνομα, το λιμένα και τον αριθμό εγγραφής στο βιβλίο εγγραφής μικρών σκαφών (Β.Ε.Μ.Σ.) ή λεμβολόγιο ή νηολόγιο,
  δ) φροντίζουν για τον εφοδιασμό του σκάφους τους με το προβλεπόμενο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας καθώς και για την ασφάλισή του. Το πιστοποιητικό αξιοπλοΐας και το αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του σκάφους, βρίσκονται σε ισχύ, φυλάσσονται στο σκάφος
  και επιδεικνύονται, κάθε φορά που αυτό ζητηθεί από στέλεχος των Λιμενικών Αρχών,
  ε) απαγορεύουν τη χρησιμοποίηση των σκαφών τους από άτομα που δεν έχουν άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους, σύμφωνα με το άρθρο 3, καθώς και από άτομα που βρίσκονται υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών,
  στ) έχουν εφοδιάσει τα σκάφη τους με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία τους εφόδια, όπως σωστικά και πυροσβεστικά μέσα. Όλα τα εφόδια είναι πρόσφορα για άμεση χρήση, στα δε εφόδια με ημερομηνία λήξης δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία αυτή.
  3. Στην περίπτωση εκμίσθωσης ταχύπλοου σκάφους, ο εκμισθωτής τηρεί τις υποχρεώσεις της παρ. 2 και ο μισθωτής τις υποχρεώσεις της παρ. 1.
  4. Η εκμίσθωση ταχύπλοου σκάφους απαγορεύεται:
  α) όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες,
  β) πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου,
  γ) όταν παρουσιάζονται βλάβες ή διακοπές λειτουργίας της μηχανής του.
  5. Η εκκίνηση και επιστροφή, από και προς την ακτή, του εκμισθούμενου ταχύπλοου σκάφους επιτρέπεται εφόσον διενεργείται εντός του οριοθετημένου δίαυλου του άρθρου 27 και με τη μικρότερη δυνατή ταχύτητα, σύμφωνα με τον κατασκευαστικό τύπο του ταχύπλοου σκάφους, με σκοπό την ασφάλεια των λουομένων, μέ- χρι του θαλάσσιου εκείνου σημείου, για το οποίο δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της περ. ι) της παρ. 1.
   
  8. Ο χειριστής του ταχύπλοου σκάφους που έλκει το αλεξίπτωτο ακολουθεί διαδρομή απαλλαγμένη από υφάλους, βραχονησίδες, εγκαταστάσεις και αγκυροβολημένα σκάφη καθώς και μακριά από τις πορείες των άλλων παραπλεόντων σκαφών, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτροπή ατυχήματος.
  9. Κατά την πτήση, το άτομο που χρησιμοποιεί το αλεξίπτωτο πρέπει να φέρει υποχρεωτικά ατομική σωσίβια ζώνη χρώματος ερυθρού ή πράσινου ή κίτρινου ή πορτοκαλί.
  10. Η πτήση με αλεξίπτωτο επιτρέπεται σε άτομο που γνωρίζει κολύμβηση και είναι ηλικίας τουλάχιστον δέκα οκτώ (18) ετών. Για άτομο μικρότερης ηλικίας, αλλά άνω των δεκατεσσάρων (14) ετών, η πτήση με αλεξίπτωτο επιτρέπεται μετά από συγκατάθεση του ασκούντος τη γονική μέριμνα με την οποία βεβαιώνεται παράλληλα ότι ο ανήλικος γνωρίζει κολύμβηση.
  11. Για τους περιορισμούς των παρ. 5 και 10, με μέριμνα του εκμισθωτή, τοποθετείται σε εμφανές μέρος στο σημείο ανύψωσης του θαλασσίου αλεξιπτώτου της περ. α) της παρ. 18 και στη θέση δραστηριοποίησης του εκμισθωτή, ή και αλλού, ειδική καλαίσθητη πινακίδα διπλής όψεως, με αναγραφή των ως άνω περιορισμών, τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα.
   
  12. Απαγορεύεται η πτήση με αλεξίπτωτο, όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθώς και πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου. 1. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένων αριθμ. 20 (Β΄ 444/26-4-1999), απαγορεύεται η χρήση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, 
  α) όταν πνέει άνεμος έντασης μεγαλύτερης των πέντε μποφόρ ή άνω των τριάντα οκτώ χλμ/ώρα. β) όταν η ορατότητα είναι περιορισμένη.
   
  13. Οι εκμισθωτές θαλασσίων αλεξιπτώτων διαθέτουν ψηφιακό ανεμόμετρο στα σημεία ανύψωσης του θαλάσσιου αλεξιπτώτου της παρ. 18, τις ενδείξεις του οποίου λαμβάνουν υπόψη για την ακριβή εφαρμογή των κριτηρίων του άρθρου 32.
   
  14. Όταν η πτήση πραγματοποιείται από την πλωτή εξέδρα του άρθρου 28, δύο άτομα πρέπει να κρατούν το θαλάσσιο αλεξίπτωτο σε τέτοια θέση, ώστε να καθίσταται η ανύψωση αυτού ευχερής και ακίνδυνη. Επιπλέον τηρείται η απαίτηση της παρ. 3 του άρθρου 21.
   
  15. Απαγορεύεται συγχρόνως με την έλξη αλεξίπτωτου και η διενέργεια του θαλάσσιου μέσου αναψυχής (σκι κ.λπ), με το ίδιο σκάφος.
  16. Η εκκίνηση ή επιστροφή του σκάφους, όταν αυτό έλκει το αλεξίπτωτο, απαγορεύεται όταν σε απόσταση διακοσίων (200) μέτρων εκατέρωθεν της γραμμής πορείας του διέρχονται άλλα σκάφη.
  17. Η διενέργεια (έλξη) θαλάσσιου αλεξίπτωτου απαγορεύεται σε απόσταση μικρότερη των: 
  α) εκατό μέτρων από το εξωτερικό μέρος των πλωτών σημαντήρων του άρθρου 26. Σε περιπτώσεις ιδιομορφίας της περιοχής, όπως μικροί όρμοι, μετά από απόφαση της επιτροπής του άρθρου 35, η απόσταση αυτή μπορεί να καθορίζεται και κάτω των εκατό μέτρων, όχι όμως κάτω των πενήντα μέτρων, και η σχετική απόφαση αναγράφεται επί του σώματος της έγκρισης εκμίσθωσης,
  β. διακοσίων (200) μέτρων από το συνηθισμένο σημείο στο οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι στις θαλάσσιες περιοχές που δεν επισημαίνονται με πλωτούς σημαντήρες. 
  γ) διακοσίων μέτρων από την ακτογραμμή, σε θαλάσσιες περιοχές όπου δεν υπάρχουν λουόμενοι, σε κάθε περίπτωση. Σε περιπτώσεις ιδιομορφίας της περιοχής όπως μικροί όρμοι, μετά από απόφαση της επιτροπής του άρθρου 35, η απόσταση αυτή μπορεί να καθορίζεται και κάτω των διακοσίων μέτρων και η σχετική απόφαση αναγράφεται επί του σώματος της έγκρισης εκμίσθωσης.
   
  18. Η ανύψωση και η κάθοδος του θαλασσίου αλεξιπτώτου επιτρέπεται να γίνεται, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της περιοχής και με γνώμονα την αποφυγή ατυχημάτων από:
  α) πλωτή εξέδρα του άρθρου 28,
  β) ταχύπλοο σκάφος που διαθέτει ενσωματωμένη εξέδρα και βίντζι.
   
  19. Στην περίπτωση που απαιτείται η μεταφορά των ατόμων, που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν πτήση με το θαλάσσιο αλεξίπτωτο, από τη θέση δραστηριοποίησης του εκμισθωτή στα σημεία ανύψωσης της παρ. 18 και αντίστροφα, αυτή επιτρέπεται να διενεργείται με θαλάσσια μέσα αναψυχής, εξαιρουμένων των ατομικών σκαφών - θαλασσίων μοτοποδηλάτων και του hovercraft, εφόσον κινούνται σε οριοθετημένο δίαυλο και δεν αναπτύσσουν ταχύτητα μεγαλύτερη των πέντε κόμβων.
  20. Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η έλξη αλεξίπτωτων για ιδιωτική χρήση.
   
 • 1. Εμπίπτει στην κατηγορία των ιπτάμενωνρυμουλκούμενων αντικειμένων.

  Άρθρο 2 (Ερμηνεία) των περί Ταχύπλοων Σκαφών Νόμων του 1992 μέχρι 2001 – Ν. 56(Ι)/1992):

  «ρυμουλκούμενο αντικείμενο» σημαίνει οποιοδήποτε αντικείμενο δεν έχει δική του ανεξάρτητη μηχανική ενέργεια, αλλά σύρεται από ταχύπλοο σκάφος, και για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου περιλαμβάνει και οποιοδήποτε πρόσωπο σύρεται από το σκάφος.

  2. Τα πρόσωπα που σύρονται με τη χρήση ιπτάμενων ρυμουλκούμενων αντικειμένων απαραίτητα πρέπει να φέρουν σωσίβιο.
  Άρθρο 2 (Ερμηνεία) των περί Ταχύπλοων Σκαφών Νόμων του 1992 μέχρι 2001 – Ν. 56(Ι)/1992):
  «σωσίβιο» σημαίνει είδος ατομικού εξαρτισμού, που μπορεί να φορεθεί και να στερεωθεί με ευκολία και ασφάλεια στο σώμα ενήλικου προσώπου ή παιδιού, που έχει πλευστότητα (άνωση) τουλάχιστο δεκαπέντε (15) χιλιογράμμων, χωρίς αυτό να απαιτείται να γεμίσει με αέρα, που φέρει σφυρίκτρα και ευδιάκριτο χρώμα και που έχει τη δυνατότητα να συγκρατεί το κεφάλι του χρήστη ο οποίος δε διατηρεί τις αισθήσεις του έξω από το νερό.
  Άρθρο 5(1) (Υποχρεώσεις χειριστή ταχύπλοου σκάφους) των περί Ταχύπλοων Σκαφών Νόμων του 1992 μέχρι 2001 – Ν. 56(Ι)/1992):
  Ο χειριστής ταχύπλοου σκάφους, μεριμνά, ώστε οποιοδήποτε μεταφερόμενο ή συρόμενο από το σκάφος πρόσωπο να φέρει σωσίβιο.

  3. Διατάξεις ασφαλούς χρήσης και λειτουργίας των ιπτάμενων ρυμουλκούμενων αντικειμένων.
  Κανονισμός 26 (Ιπτάμενα ρυμουλκούμενα αντικείμενα) των περί Ταχυπλόων Σκαφών Κανονισμών του 1999 – ΚΔΠ 121/1999:

  (1) Ιπτάμενο ρυμουλκούμενο αντικείμενο σημαίνει οποιοδήποτε ρυμουλκούμενο αντικείμενο με πτητική δυνατότητα.

  (2) Απαγορεύεται στον ιδιοκτήτη και στο χειριστή ταχύπλοου σκάφους να επιτρέπουν σε άτομο ηλικίας κάτω των 8 ετών να ανυψώνεται με τη χρήση

  ιπτάμενου ρυμουλκούμενου από το σκάφος αντικειμένου, εκτός αν συνοδεύεται από άτομο ηλικίας μεγαλύτερης των 18 ετών.

  (3) Απαγορεύεται η χρήση ταχύπλοου σκάφους που σύρει ιπτάμενο ρυμουλκούμενο αντικείμενο σε απόσταση μικρότερη από 300 μέτρα από την πλησιέστερη ακτή, βραχονησίδα, ύφαλο, αντικείμενο που βρίσκεται σε βάθος λιγότερο από 2 μέτρα και αντικείμενο που προεξέχει από την επιφάνεια της θάλασσας ή σε πορεία διασταυρωμένη με άλλο ιπτάμενο ρυμουλκούμενο αντικείμενο.

  (4) Απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε φθαρμένου ή ακατάλληλου υλικού ή μηχανισμού, καθώς και η χρήση οποιουδήποτε υλικού ή μηχανισμού κατά παράβαση των προδιαγραφών που θέτει ο κατασκευαστής ιπτάμενου ρυμουλ-κούμενου αντικειμένου.

  (5) Ο ιδιοκτήτης και ο χειριστής του ταχύπλοου σκάφους στο οποίο είναι προσδεδεμένο το ιπτάμενο ρυμουλκούμενο αντικείμενο υποχρεούνται να ελέγχουν και να συντηρούν όλα τα υλικά και τους μηχανισμούς που χρησιμοποιούνται για το ιπτάμενο ρυμουλκούμενο αντικείμενο είτε με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή ή, ελλείψει αυτών, με βάση την καθοριζόμενη από τη ναυτική εμπειρία πρακτική, πριν από κάθε χρήση του ιπτάμενου ρυμουλκούμενου αντικειμένου.

  (6) Η άκρη της γραμμής ή του σχοινιού ρυμούλκησης στην πλευρά του ταχύπλοου σκάφους πρέπει να είναι μόνιμα και με ασφάλεια συνδεδεμένη στο σκάφος.

  (7) Η άκρη της γραμμής ή του σχοινιού ρυμούλκησης στην πλευρά του ιπτάμενου ρυμουλκούμενου αντικειμένου πρέπει να συνδέεται με ασφάλεια και να ελέγχεται σχολαστικά από τον ιδιοκτήτη και το χειριστή του ταχύπλοου σκάφους πριν από κάθε πτήση.

  (8) Το ολικό μήκος της γραμμής ή του σχοινιού ρυμούλκησης ιπτάμενου ρυμουλκούμενου αντικειμένου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 μέτρα.

  (9) Ο ιδιοκτήτης οποιουδήποτε ιπτάμενου ρυμουλκούμενου αντικειμένου οφείλει να διατηρεί ημερολόγιο χρήσης του ιπτάμενου ρυμουλκούμενου αντικειμένου, στο οποίο καταγράφονται με ακρίβεια η διάρκεια χρήσης του, λεπτομέρειες της συντήρησης του με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή και οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά με τη χρήση του ιπτάμενου ρυμουλκούμενου αντικειμένου.

  (10) Απαγορεύεται η χρήση από τον ιδιοκτήτη και το χειριστή του ταχύπλοου σκάφους ιπτάμενου ρυμουλκούμενου αντικειμένου και σχοινιού ρυμούλκησης κατά παράβαση ορίου ταχύτητας ανέμου 16 κόμβων για ασφαλή χρήση ή όταν η

  κατάσταση της θάλασσας είναι κυματώδης, καθώς και πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ήλιου.

  (11) Σε κάθε χρήση ιπτάμενου ρυμουλκούμενου αντικειμένου, ο ιδιοκτήτης και ο χειριστής ταχύπλοου σκάφους μεριμνούν όπως επιβαίνει στο σκάφος και δεύτερο πρόσωπο, υπεύθυνο για την επιτήρηση της πτήσης, εφόσον η κατασκευή του σκάφους το απαιτεί.

  (12) Ο ιδιοκτήτης και ο χειριστής ταχύπλοου σκάφους είναι υπεύθυνοι, ώστε οποιοδήποτε πρόσωπο ανυψώνεται με τη χρήση αντικειμένου που ίπταται ρυμουλκούμενο από το σκάφος να φορεί σωσίβιο και να τηρεί τις πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών.

  (13) Τόσο ο χειριστής του ταχύπλοου σκάφους όσο και ο υπεύθυνος για την επιτήρηση της πτήσης του ιπτάμενου ρυμουλκούμενου αντικειμένου είναι υπόχρεοι να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του κατασκευαστή του ιπτάμενου ρυμουλκούμενου αντικειμένου αναφορικά με τη χρήση του.

  4. Οι ανώτατες τιμές ενοικίασης ιπτάμενων ρυμουλκούμενων αντικειμένων (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ορίζονται στην ΚΔΠ 135/2015.

 • Τα διάφορα αθλήματα ρυμούλκησης απαιτούν διαφορετικά επίπεδα ικανοτήτω, τα περισσότερο επικίνδυνα όμως είναι αυτά που απαιτούν τις λιγότερες ικανότητες όπως τα λεγόμενα "tubes" και η "μπανάνα" διότι δεν ελέγχονται από τους αναβάτες. Στο θαλάσσιο σκι , το οποίο περιλαμβάνει θαλάσσιο σκι μονής σανίδας, σκι με γυμνά πέλματα και άλλα παρόμοια αθλήματα, απαιείται υπεύθυνη συνεργασία μεταξύ διάφορων ανθρώπων: του οδηγού του σκάφους, του επιβλέποντος και του σκιέρ ή αναβάτη. Πολλοί είναι οι παράμετροι που παίζουν ρόλο στην ασφάλεια: ο σκιέρ, οι κοντινοί κολυμβητές, η ασφαλής χρήση του σκάφους ρυμούλκηση ξκαι του σχοινιού και η ασφάλεια για τους επιβάτες που ίσως επιβαίνουν στο σκάφος.
  Γιατί τα αθλήματα ρυμούλκησης μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνα για τα παιδιά και τους νέους.

  -Το θαλάσσιο σκι είναι ένα είδος διασκέδασης το οποίο μπορεί να απολαύσει η οικογένεια μαζί. Παρόλα αυτά η έλλειψη τεχνικής και το χαμηλό σωματικό βάρος μπορεί να αποτελέσουν παράγοντες ατυχήματος για τα παιδιά.

  -Τα πιο συνηθισμένα ατυχήματα περιλαμβάνουν πτώσεις στο νερό, συγκρούσεις με άλλους σκιέρ ή αντικείμενα, σύγκρουση με προπέλες σκαφών ή παγίδευση στα σχοινιά ρυμούλκησης.

  -Οι πιο συνήθεις τραυματισμοί γίνονται στην περιοχή της λεκάνης και τη μεμβράνη του αφτιού.

  -Τα διάφορα ρυμουλκούμενα φουσκωτά είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα, επειδή πρώτον η χρήση τους δεν χρειάζεται κάποιο είδος τεχνικής και για το λόγο αυτό λανθασμένα θεωρούν οι ενήλικες ότι τα μικρά παιδιά, αν και άπειρα, μπορούν να χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια και δεύτερον επειδή δεν επιτρέπουν στους χρήστες να εξασκηθούν σε οποιαδήποτε μέτρα αυτοπροστασίας.

  -Πολλά από τα ατυχήματα προκαλούνται από τους οδηγούς των ρυμουλκών σκαφών οι οποίοι δεν είναι σε θέση να υπολογίσουν σωστά τις αποστάσεις με αποτέλεσμα τα φουσκωτά και οι αναβάτες να ταλαντεύονται ανεξέλεγκτα ενάντια σε άλλα σκάφη, αποβάθρες και άλλα αντικείμενα.

  -Οι πολλαπλοί αναβάτες αποτελούν επίσης κίνδυνο καθώς συγκρούονται μεταξύ τους όταν το φουσκωτό αναπηδά ή στρίβει, γεγονός το οποίο μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς.

  Για τους Σκιέρ/Αναβάτες

  Συστάσεις για ασφαλή χρήση εξοπλισμού θαλάσσιου σκι.

  • Όλοι οι σκιέρ και οι αναβάτες πρέπει να γνωρίζουν καλό κολύμπι.

  • Όλοι οι σκιέρ και οι αναβάτες πρέπει να γνωρίζουν και να καταλαβαίνουν τα βασικά σύμβολα επικοινωνίας.
  • Συνίσταται πάντα η χρήση ατομικής συσκευής επίπλευσης για τα παιδιά και τους νέους.
  • Οι αρχάριοι θα πρέπει να κάνουν σκι σε περιοχές περιφραγμένες, με ήρεμα νερά χωρίς άλλους χρήστες σε κοντινή απόσταση.
  • Σε νερά κρύα, συνίσταται η χρήση στολής και ακόμα και σε νερά θερμότερα συνίσταται η χρήση γιλέκου για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος τραυματισμών-εκδορών.
  • Ειδικά για τα κορίτσια συνίσταται η χρήση στολής.
  • Όσοι ενοικιάζουν εξοπλισμό για σκι πρέπει να έχουν λάβει προηγούμενη εμπορική εκπαίδευση σχετικά με την τεχνική του αθλήματος και τους κανόνες ασφαλείας.
  • Συνίσταται η χρήση κράνους και γαντιών για τα παιδιά και τους νέους.
  • Οι αναβάτες φουσκωτών θαλάσσιων παιχνιδιών πρέπει πάντα να φορούν κράνη και ατομικές συσκευές επίπλευσης.

  • Οι αναβάτες φουσκωτών θαλάσσιων παιχνιδιών δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να προσπαθήσουν να πιάσουν το σχοινί ρυμούλκησης.

  Για τους Οδηγούς ρυμουλκών σκαφών

  Η σύγκρουση με τις προπέλες των ταχυπλόων είναι η υπ' αριθμόν ένα αιτία τραυματισμών για τους θαλάσσιους σκιέρ.

  • Οι οδηγοί των ρυμουλκών πρέπει να είναι έμπειροι οδηγοί, οι οποίοι τηρούν τους κανόνες ναυσιπλοΐας και έχουν λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση.

  Είναι υποχρεωτικό να έχουν την προβλεπόμενη άδεια από τον νόμο (του άρθρου 22 παρ. 2ι του Γενικού Κανονισμού Λιμένος Νο 20).

  Πιο συγκεκριμένα πρέπει να έχουν :

  άδεια προπονητή θαλάσσιου σκι οποιασδήποτε κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ) και επί διετία τουλάχιστο, άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους ή
  πτυχίο ΤΕΦΑΑ με ειδικότητα στο θαλάσσιο σκι και επί ένα τουλάχιστο έτος, άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους ή
  άδεια εκπαιδευττή θαλάσσιου σκι, σε ισχύ, τη οποίας είχε πιστοποιηθεί η εγκυρότητα της κατά τις διατάξεις του Γ.Κ.Λ. αριθ. 37 (ΦΕΚ 101 Β'/2004) και ο κάτοχος της είχε κατά το παρελθόν ασκήσει, με άδεια της Λιμενικής Αρχής, το επάγγελμα του εκμισθωτή ή παρείχε σε εκμισθωτή πραγματικά και ενεργά υπηρεσίες σε ελκόμενα από ταχύπλοο σκάφος θαλάσσια μέσα αναψυχής. Η ισχύς της άδειας εκπαιδευτή καθορίζεται από τον εκδότη της.
  • Οι οδηγοί πρέπει να έχουν στην ομάδα τους έναν επιβλέποντα δηλαδή έναν επιβάτη, ο ρόλος του οποίου είναι να παρακολουθεί συνεχώς τον σκιέρ, το σχοινί ρυμούλκησης και τη γενικότερη περιοχή για επικείμενους κινδύνους.

  • Ο οδηγός δεν πρέπει να επιτρέπει σε άλλους επιβάτες να κάθονται στα πλαϊνά του σκάφους.
  • Το βάθος του νερού πρέπει να είναι το λιγότερο 1 μέτρο, και ο σκιέρ δεν πρέπει να απελευθερώνεται στα ρηχά.
  • Οι οδηγοί πρέπει να ακολουθούν πιο συντηρητικά όρια ταχύτητας όταν ρυμουλκούν παιδιά χωρίς να υπερβαίνουν τα 30 χιλιόμετρα την ώρα.
  • Οι οδηγοί που ρυμουλκούν φουσκωτά θα πρέπει να διατηρούν μέτραι ταχύτητα ώστε να πραγματοποιούν ανοιχτές στροφές με μικρή ταχύτητα.

  Ποιους παράγοντες πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας κατά την επιλογή και συντήρηση του εξοπλισμού.

  - Ο εξοπλισμός που συμπεριλαμβάνει το σκάφος, το σχοινί ρυμούλκησης, τις δέστρες, τον ιατρικό εξοπλισμό και τον εξοπλισμό επικοινωνίας πρέπει να ελέγχεται σε ημερήσια βάση.

  - Τα σχοινιά ρυμούλκησης πρέπει να ξεπλένονται καθημερινά με γλυκό νερό για να αποφευχθεί η φθορά από την θάλασσα.

  -Οι στολές πρέπει να πλένονται και να απολυμαίνονται με υποαλλεργικό προϊόν μετά από κάθε χρήση.
  Ετοιμότητα προσωπικού σχολής:

  • Να έχετε πάντα παρόντα τουλάχιστον 2 μέλη του προσωπικού της επιχείρησης/σχολής- το ένα για να επικοινωνεί με τους πελάτες και να ασχολείται με τις οδηγίες και την εκπαίδευση και το άλλο για να βοηθάει στην έναρξη και στην επιστροφή αυτών που ασχολούνται με τα σπορ.
  • Να είστε βέβαιος ότι τα μέλη του προσωπικού σας είναι εκπαιδευμένα σε καρδιαναπνευστική ανάνηψη (CPR) και σε παροχή πρώτων βοηθειών.
  • Να έχετε πάντοτε διαθέσιμη μια βάρκα διάσωσης ή PWC, έτσι ώστε να μπορείτε να προσεγγίσετε γρήγορα έναν σκιέρ ή τους αναβάτες ενός φουσκωτού, όταν βρεθούν σε κίνδυνο, αν δεν υπάρχει διαθέσιμη άλλη γειτονική υπηρεσία διάσωσης στο νερό.
  • Να είστε βέβαιος ότι όλα τα μέλη του προσωπικού , είτε στην ξηρά είτε στο νερό , μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω των ασυρμάτων VHF ή μίας παρόμοιας συσκευής.
  • Όλα τα μέλη του προσωπικού θα πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνήσουν με σαφήνεια τους κινδύνους και τους κανόνες ασφαλείας στους πελάτες. Η γλώσσα μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα σε περίπτωση ατυχήματος , τόσο από την άποψη της άμεσης παροχής ιατρικής φροντίδας καθώς και όσον αφορά την ευθύνη για το γεγονός ότι υπήρξε αποτυχία να επικοινωνήσει σωστά τους κανόνες.
  • Το προσωπικό θα πρέπει να ελέγχει τακτικά από πολύ αξιόπιστες πηγές τις καιρικές συνθήκες (άνεμο, νερό)

  *Πηγή : Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την Ασφάλεια παιδιών , Eurosafe,2008.- Με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.