Kite Surf

 • 1. Η θαλάσσια περιοχή διενέργειας της αετοσανίδας (Kitesurf) πρέπει:

  α) Να είναι απαλλαγμένη από βράχους, βραχονησίδες, υφάλους, ποντισμένα δίχτυα ή άλλα εμπόδια.

  β) Να βρίσκεται σε ικανή απόσταση από αεροδρόμια και ιδιαίτερα από τις νοητές ευθείες προσγείωσης και απογείωσης των αεροπλάνων. Στην περίπτωση αυτή οι ελάχιστες αποστάσεις καθορίζονται τοπικά, σε συνεννόηση με την αρμόδια Υπηρεσία του αεροδρομίου.

  γ) Να απέχει τουλάχιστον ένα (01) ναυτικό μίλι από εισόδους λιμένων, μαρινών και αλιευτικών καταφυγίων. Η απόσταση αυτή δύναται να μειωθεί μέχρι και το όριο των πεντακοσίων (500) μέτρων, εφόσον κριθεί σκόπιμο μετά από γνώμη της επιτροπής του άρθρου 56  λόγω τοπικών ιδιομορφιών και ιδιαιτεροτήτων.

  2. Ο ασκούμενος με τη χρήση της αετοσανίδας πρέπει να φέρει υποχρεωτικά τον κάτωθι εξοπλισμό :

  α) Κράνος.

  β) Κατάλληλη ζώνη με γάντζο.

  γ) Κατάλληλο μαχαίρι για την κοπή των σχοινιών του αετού, σε περίπτωση ανάγκης.

  δ) Ισοθερμική στολή, για την περίοδο από 15 Οκτωβρίου έως και 15 Μαΐου.

  ε) Κατάλληλο σωσίβιο τύπου τζάκετ.

  στ) Σύστημα διακοπής ώθησης του αετού (QuickRelease).

  ζ) Σύστημα ταχείας απελευθέρωσης του αετού, για περιπτώσεις άμεσης απεμπλοκής (Releasesystem).

  3. Ο ασκούμενος με τη χρήση της αετοσανίδας πρέπει να μεριμνά ώστε να αποτρέπεται η ακούσια απογείωσή της.

  4 Απαγορεύεται η διενέργεια αετοσανίδας:

  α) Από άτομα ηλικίας μικρότερης των δεκαέξι (16) ετών, καθώς και από άτομα που δεν γνωρίζουν κολύμβηση.

  Για μικρότερης ηλικίας άτομα, όχι όμως, κάτω των δεκατεσσάρων (14) ετών η διενέργεια της επιτρέπεται υπό τους ακόλουθους όρους: i) μετά από συγκατάθεση του ασκούντος τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΚ, ο οποίος βεβαιώνει ταυτόχρονα ότι ο ανήλικος γνωρίζει κολύμβηση, ii) με συνοδεία από τον εκμισθωτή ή από άλλο συνδεόμενο με αυτόν με σχέση εργασίας, άτομο με κατάλληλο κατά την κρίση του προαναφερθέντος προσώπου, μέσο και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των εκατό (100) μέτρων από την αετοσανίδα κατά τη διάρκεια χρησιμοποίησης της. Ο ανώτατος αριθμός ανηλίκων, που συνοδεύονται από το προαναφερθέν πρόσωπο δεν υπερβαίνει τον αριθμό των δύο (2) και οι ανήλικοι οφείλουν να ακολουθούν τις υποδείξεις του ανωτέρω προσώπου».

  β) Εντός παραλιών που έχουν χαρακτηρισθεί ως πολυσύχναστες.

  γ) Πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου.

  δ) Μέσα στη θάλασσα, σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από αγκυροβολημένα πλοία, σημαδούρες που επισημαίνουν υποβρύχιες δραστηριότητες, βράχια, βραχονησίδες, υφάλους, κινούμενα σκάφη ή άλλα θαλάσσια εμπόδια.

  ε) Εντός λιμένων, μαρινών και αλιευτικών καταφυγίων, καθώς επίσης και στις περιοχές περιμετρικά αυτών, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1(γ) της παρούσης.

  στ) Όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες με κίνδυνο κεραυνών.

  ζ) Πέραν του ενός (01) ν. μιλίου από τις ακτές.

  η) Εφόσον ο χειριστής βρίσκεται υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών.

  θ) Όταν η διεύθυνση του ανέμου έχει κατεύθυνση προς την ανοιχτή θάλασσα και δεν υπάρχει επιτήρηση από άτομο που διαθέτει μηχανοκίνητο θαλάσσιο μέσο, για περισυλλογή του χειριστή σε περίπτωση ανάγκης.

  ι) Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένων αριθμ. 20 (Β΄ 444/26-4-1999), απαγορεύεται η χρήση των καινοφανών θαλάσσιων μέσων αναψυχής, που έχουν εγκριθεί ή θα εγκριθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όταν πνέει άνεμος έντασης άνω των έξι (6) μποφόρ και δεν υπάρχει επιτήρηση από άτομο που διαθέτει νόμιμο πιστοποιητικό ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, καθώς και μηχανοκίνητο θαλάσσιο μέσο, για περισυλλογή του χειριστή σε περίπτωση ανάγκης. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση του, όταν η ορατότητα είναι περιορισμένη. 

  ια) Σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από λουόμενους

  ιβ) Για τη χορήγηση άδειας εκμίσθωσης εξοπλισμού αετοσανίδας πρέπει να τηρούνται και οι ακόλουθες ειδικότερες προϋποθέσεις :

  αα) ύπαρξη θαλάσσιου δίαυλου, πλάτους και μήκους τουλάχιστον εκατό (100) μέτρων. Tα όρια του δίαυλου σημαίνονται με την τοποθέτηση κατάλληλων ευδιάκριτων πλωτών σημαντήρων χρώματος κίτρινου, κωνικού σχήματος δεξιά και κυλινδρικού σχήματος αριστερά για τον εισερχόμενο στο δίαυλο από την ανοικτή θάλασσα, οι οποίοι τοποθετούνται σε απόσταση τριών (3) μέτρων ο ένας απ’ τον άλλον χωρίς να συνδέονται μεταξύ τους με σχοινί.

  ββ) ο χώρος ανύψωσης πρέπει να είναι απαλλαγμένος από φυσικά ή άλλα εμπόδια και να μην υπάρχουν σ’ αυτόν άτομα κατά τη στιγμή της απογείωσης.

  γγ) με μέριμνα του εκμισθωτή, τοποθετούνται δύο (02) μόνιμες ενημερωτικές πινακίδες εκατέρωθεν των ορίων του δίαυλου με περιεχόμενο στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα: «ΠΡΟΣΟΧΗ- ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΓΕΙΩΣΗΣ ΑΕΤΩΝ KITESURF»/ «NOTE- KITESURF TAKE OFF AREA».

  5. Η χορήγηση άδειας εκμίσθωσης αετοσανίδας μαζί με άλλα εκμισθούμενα θαλάσσια μέσα αναψυχής είναι επιτρεπτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα πραγματοποιείται εκμίσθωσή της ταυτόχρονα με οποιοδήποτε από τα άλλα επιτρεπόμενα Θ.Μ.Α., εκτός  της ιστιοσανίδας (WINDSURF).

  6.  Η ανύψωση του αετού επιτρέπεται μόνο όταν δεν υπάρχουν άτομα, φυσικά ή άλλα εμπόδια σε ακτίνα εκατό (100) μέτρων περιμετρικά του χρήστη τη στιγμή της απογείωσης.

  7. Απαγορεύεται η διενέργεια αετοσανίδας σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από την ακτογραμμή. Στις λουτρικές εγκαταστάσεις οι οποίες είναι υποχρεωμένες να τοποθετούν ευδιάκριτους πλωτούς σημαντήρες, η διενέργεια αετοσανίδας επιτρέπεται έξω από τους σημαντήρες αυτούς.

  8. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού, πλην των υποπερ. αα) και γγ) της περ. 1β) καθώς και της παραγράφου 5, έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τη χρησιμοποίηση του θαλάσσιου αυτού μέσου αναψυχής για ιδιωτική χρήση.

 • 1. Εμπίπτει στην κατηγορία των ακάτων.

  Άρθρο 2 (Ερμηνεία) των περί Προστασίας των Λουομένων εν τη Θαλάσση Νόμων του 1968 και 1986 – Ν. 72/1968 και Ν. 12/1986:
  «άκατος» σημαίνει παν μηχανοκίνητον ή ιστιοφόρον σκάφος και περιλαμβάνει ιστιοσανίδα, ποδήλατον θαλάσσης, κανώ, θαλάσσιον σκούτερ και παν άλλο πλωτόν μέσον δυνάμενον να θέση εις κίνδυνον την ασφάλειαν των λουομένων εν τη θαλάσση ως και παν ρυμουλκούμενον υπ’ αυτών αντικείμενον

  2. Απαγορεύεται η είσοδος και η χρήση τους εντός περιοχής λουομένων.
  Άρθρο 4(1) Απαγόρευσις διελεύσεως διά της περιοχής ακάτων:
  4.-(1) Επί τη κηρύξει της περιοχής απαγορεύεται εις οιανδήποτε άκατον όπως-
  (α) διέρχηται διά ταύτης
  (β) ελλιμενίζηται ή σταθμεύη εντός αυτής.

  3. Απαγορεύεται η πρόσδεση τους επί των σημαντήρων που σηματοδοτούν τις περιοχές λουομένων.

  Άρθρο 4(Β) Απαγόρευσις επεμβάσεως εις σημαντήρας:

  4Β. Επί τη κηρύξει περιοχής παν πρόσωπον το οποίον προσδένει οιανδήποτε άκατον ή άλλο αντικείμενον εις οιονδήποτε σημαντήρα εντός της θαλάσσης διά του οποίου καθορίζεται η περιοχή, ή επεμβαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπον επί του τοιούτου σημαντήρος, είναι ένοχον ποινικού αδικήματος.

 • Το Kite surfing, επίσης γνωστό και ως kite boarding -ιπτάμενη σανίδα-, είναι ένα σχετικά καινούριο, ακραίο άθλημα για τους λάτρεις της αδρεναλίνης. Το Kite surfing δεν απαιτεί μόνο καλή τεχνική και ισορροπία, αλλά και ωριμότητα και την ικανότητα να προβλέπεις την πιθανότητα θαλασσοταραχής ή αλλαγής του ανέμου, να υπολογίζεις σωστά τις αποστάσεις, να μπορείς να χειρίζεσαι τέλεια τον εξοπλισμό και να γνωρίζεις πώς λειτουργούν τα συστήματα εκπομπής σημάτων επείγουσας ανάγκης (SOS). 

  Πριν ξεκινήσετε το άθλημα, είναι απαραίτητο να πάρετε μαθήματα από εξειδικευμένο δάσκαλο, ο οποίος διαθέτει αναγνώριση από τη "Διεθνή Οργάνωση Kiteboarding".

  Το Kiteboarding δεν συνίσταται για παιδιά κάτω των 18 ετών.

  Οι νέοι μπορούν να ξεκινήσουν την εκμάθηση του αθλήματος υπό την επιτήρηση του εκπαιδευτή και να εξελιχθούν αργοτέρα σε ανεξάρτητους σέρφερ. Είναι σημαντικό να υπάρχει πολύς ελεύθερος χώρος για την εκκινήση και την επαναφορά του αθλούμενου, καθώς και η δυνατότητα για άμεσες πρώτες βοήθειες, δεδομένου ότι μια πρόσκρουση σε πλοία, βράχια κλπ. μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς. Επίσης, οι αετοί μπορεί στο πέρασμά τους να τραυματίσουν  κατά λάθος τους λουόμενους. Γι΄αυτό πρέπει να υπάρχει οριοθετημένος αρκετός χώρος χωρίς εμπόδια για τους αετούς. Οι περισσότερες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης συμβαίνουν όταν ο σέρφερ χάνει τον έλεγχο του αετού αλλά δεν μπορεί να ξεφύγει από τις δέστρες. Επομένως κρίσιμη είναι η σημασία των εύχρηστων "κομβίων απελευθέρωσης" αλλά και της γνώσης χειρισμού τους. Οι ρήξεις συνδέσμου και τα κατάγματα στα πόδια και τους αστραγάλους είναι οι πιο συνήθεις τραυματισμοί ακόλουθούμενοι από τραυματισμούς στο κεφάλι, το στέρνο και τα γόνατα.

  Ο αετός μπορεί να γίνει επικίνδυνος για τα παιδιά και τους νέους γιατί:

  -Δεν έχουν την εμπειρία να προβλέψουν τις καιρικές αλλαγές.

  -Οι τουρίστες και οι επισκέπτες μιας περιοχής δεν μπορούν να προβλέψουν τις καιρικές μεταβολές.

  -Επίσης μπορεί να μην ξέρουν να αντιμετωπίσπυν σωστά μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

  Συστάσεις σε ενοικιαστές και χρήστες του εξοπλισμού Kite-Surfing:
  • Αν δεν μπορείτε να περπατήσετε προς τα πίσω στην ακτή με τον αετό να ίπταται, αυτό σημαίνει ότι ο άνεμος είναι πολύ ισχυρός.
  • Ένα ελάχιστο ηλικιακό όριο 18 ετών είναι απαραίτητο.
  • Οι σέρφερ πρέπει να έχουν λάβει προηγούμενη επαρκή εκπαίδευση
  • Καταγράψτε τα ονόματα , τη διεύθυνση κατοικίας και όλες τις τοπικές πληροφορίες επαφής για κάθε surfer .
  • Οι ενασχολούμενοι για πρώτη φορά με το άθλημα θα πρέπει να λαμβάνουν μια προκαταρκτική εκπαίδευση στο πλαίσιο ενός εγκεκριμένου προγράμματος, όπως εκείνα που προσφέρει η Διεθνής Οργάνωση Kiteboarding. Η ενοικίαση εξοπλισμού πρέπει να επιτρέπεται μόνο σε όσους διαθέτουν εκπαίδευση επιπέδου 2 από αυτήν.
  • Ο προσωπικός μηχανισμός επίπλευσης είναι υποχρεωτικός.
  • Απαγορεύεται η πτήση με αετό μετά από χρήση αλκοόλ.
  • Οι σέρφερ πρέπει οπωσδήποτε να φορούν κράνος και να φέρουν ειδικό μαχαίρι, σε περίπτωση που χρειαστεί να απεμπλακούν από τα σχοινιά του αετού.

  Επιπλέον συμβουλές για τους σέρφερ αετού:
  • Ποτέ μην πετάτε σε προσήνεμο άνεμο με μικρότερη από 60μέτρα από τους γύρω σας.
  • Αποφεύγετε τον απόγειο άνεμο και τον μπάτη.
  • Μην περιμένετε να ξεσπάσει μπουρίνι για να προσγειώσετε τον αετό σας. Προσγειωθείτε αμέσως μόλις παρατηρήσετε ότι χαλάει ο καιρός. Οι περισσότεροι τραυματισμοί προκαλούνται κυρίως κατά την απογείωση και την προσγείωση του αετού κυρίως στη στεριά, όχι στη θάλασσα.

  • Εξοικειωθείτε με τα διάφορα σενάρια αντίδρασης σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, προκειμένου να βελτιώσετε τον κρίσιμο χρόνο αντίδραση σας. Εξοικειωθείτε με την πρόσδεση ταχείας αποδέσμευσης.

  • Σε περίπτωση προσθαλάσσωσης προσέξτε να μην μπλεχτείτε στα σχοινιά του αετού.
  • Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τους μπλεγμένους ή προσγειωμένους αετούς, διότι μπορεί ξαφνικά να επαναπογειωθούν.

  Προϋποθέσεις ασφαλείας στην επιλογή εξοπλισμού.

  Δεδομένου ότι το συγκεκριμένο άθλημα εξακολουθεί να είναι πολύ νέο, οι τεχνικές τροποποιήσεις είναι σύνηθες φαινόμενο.

  -Οι μηχανισμοί ταχείας απελευθέρωσης είναι απαραίτητοι γιατί περιορίζουν σημαντικά τους κινδύνους και συμπεριλαμβάνονται πλέον στον βασικό εξοπλισμό των νέων αετών. 

  -Η επιλογή αετών πρέπει να καλύπτει διάφορες συνθήκες ανέμου και διαφορετικούς σωματότυπους.

  -Τα σχοινιά πρέπει να είναι ίσου μήκους και όχι ξεφτισμένα ή με κόμπους.

  -Πριν από την εκκίνηση πρέπει να εξετάζεται η αξιόπιστη λειτουργία των μηχανισμών απελευθέρωσης.

  -Οι αετοί πρέπει να εξετάζονται επισταμένα για σκισίματα και φθορές, και να αποθηκεύονται προσεκτικά μακριά από το ηλιακό φως.

  Χώρος εκκίνησης:
  • Εάν δεν υπάρχει επαρκής χώρος εκκίνησης από τη στεριά, σκεφθείτε την περίπτωση της εκκίνησης από τη θάλασσα, διατηρώντας πάντοτε την απόσταση των 60 μέτρων από λουόμενους, αποβάθρες κλπ.
  Ετοιμότητα προσωπικού σχολής.

  Να έχετε παρόντα πάντα τουλάχιστον 2 μέλη του προσωπικού της επιχείρησης/σχολής – ώστε ο ένας να επικοινωνεί με τους πελάτες και να ασχολείται με τις οδηγίες και την εκπαίδευση, και ο άλλος για να βοηθάει στην έναρξη και στην επιστροφή αυτών που ασχολούνται με τα σπορ.
  • Να είστε βέβαιοι ότι τα μέλη του προσωπικού σας είναι εκπαιδευμένα σε καρδιοαναπνευστική ανάνηψη (CPR) και σε παροχή πρώτων βοηθειών.
  • Το προσωπικό θα πρέπει να επιθεωρεί τον εξοπλισμό πριν και μετά από κάθε χρήση .
  • Να είστε βέβαιος ότι όλα τα άτομα θα παραμένουν μακριά από τα όρια της περιοχής που οι surfers κάνουν kite surfing .
  • Να έχετε μια βάρκα διάσωσης διαθέσιμη, έτσι ώστε όταν οι surfers είναι σε κίνδυνο και έχουν πέσει στη θάλασσα, να μπορείτε να φτάσετε γρήγορα σε αυτούς.
  • Να έχετε κιάλια για το προσωπικό ώστε να παρακολουθεί τους πελάτες καθώς και μια δυνατή κόρνα και ένα προειδοποιητικό φως για να επισημαίνουν τις αλλαγές στον αέρα και στο νερό.
  • Το προσωπικό θα πρέπει να ελέγχει τακτικά από πολύ αξιόπιστες πηγές τις καιρικές συνθήκες, προκειμένου να ενημερώνει για τις αλλαγές αυτές στους surfers.
  • Όλα τα μέλη του προσωπικού θα πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνήσουν με σαφήνεια τους κινδύνους και τους κανόνες ασφαλείας στους πελάτες.Η γλώσσα μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα όταν σε περίπτωση ατυχήματος τόσο από την άποψη της άμεσης παροχής ιατρικής φροντίδας , καθώς και όσον αφορά την ευθύνη για το γεγονός ότι υπήρξε αποτυχία να επικοινωνήσει σωστά τους κανόνες.

  *Πηγή : Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την Ασφάλεια παιδιών , Eurosafe,2008.- Με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.