JET POWERED SURFBOARD-ΣΑΝΙΔΑ SURF ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

 1.Ο χειρισμός του γίνεται από άτομα ηλικίας των δεκαοκτώ (18) ετών και άνω καθώς και από άτομα που γνωρίζουν κολύμβηση.
(κεφ. Β α Αρίθμ. Πρωτ.: 2133.1/35411/2017/16-5-2017 ΔΓΗ ΔΛΑ Γ΄)


2. Ο χειριστής είναι κάτοχος άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους.
(κεφ. Β β Αρίθμ. Πρωτ.: 2133.1/35411/2017/16-5-2017 ΔΓΗ ΔΛΑ Γ΄)


3. Καθ΄ όλη τη διάρκεια χρησιμοποίησής του οι επιβαίνοντες φέρουν ατομική σωσίβια ζώνη, η οποία είναι λεία, μαλακή, απαλλαγμένη από πρόσθετα εξαρτήματα ή υλικά που είναι δυνατόν να προκαλέσουν τραυματισμό σε περίπτωση σύγκρουσης ή πρόσκρουσης και παρέχει επαρκή προστασία από βλάβη στα πλευρά ή στα εσωτερικά όργανα και έχει τη δυνατότητα να τους κρατά στην επιφάνεια της θάλασσας.
(κεφ. Γ 1 Αρίθμ. Πρωτ.: 2133.1/35411/2017/16-5-2017 ΔΓΗ ΔΛΑ Γ΄)


4. ΔΕΝ γίνεται χρήση φουσκωτών σωσιβίων.
(κεφ. Γ 1 Αρίθμ. Πρωτ.: 2133.1/35411/2017/16-5-2017 ΔΓΗ ΔΛΑ Γ΄)


5. Η κυκλοφορία του γίνεται
α) όταν επικρατούν καιρικές συνθήκες άνεμος έντασης μέχρι τέσσερα (4) μποφόρ.
β) μετά από την ανατολή και πριν τη δύση του ηλίου και σε κάθε περίπτωση, όταν η ορατότητα δεν είναι περιορισμένη.
Η ένταση του ανέμου μετριέται και καταγράφεται με το φορητό ψηφιακό ανεμόμετρο στο σημείο δραστηριοποίησής του εκμισθωτή
(κεφ. Β γ-δ Αρίθμ. Πρωτ.: 2133.1/35411/2017/16-5-2017 ΔΓΗ ΔΛΑ Γ΄), σε συνδυασμό με Άρθρο 33, ΓΚΛ 20)


6. Διαπιστώθηκε ότι διαθέτει σύστημα αυτόματης ακινητοποίησής του (QUICK STOP) για τη σβέση της μηχανής όταν ο χειριστής του πέσει στη θάλασσα.
(κεφ. Β ε Αρίθμ. Πρωτ.: 2133.1/35411/2017/16-5-2017 ΔΓΗ ΔΛΑ Γ΄).


7. Η κυκλοφορία του ΔΕΝ διενεργείται σε βραχώδεις θαλάσσιες περιοχές ή εκτός προφυλαγμένων κόλπων ή όρμων.
(κεφ. Β στ-ζ Αρίθμ. Πρωτ.: 2133.1/35411/2017/16-5-2017 ΔΓΗ ΔΛΑ Γ΄).


8. Η κυκλοφορία του ΔΕΝ διενεργείται σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από το εξωτερικό μέρος των πλωτών σημαντήρων που επισημαίνουν τα όρια μέχρι τα οποία φθάνουν συνήθως κολυμπώντας οι λουόμενοι στις λουτρικές εγκαταστάσεις.
(κεφ. Β η Αρίθμ. Πρωτ.: 2133.1/35411/2017/16-5-2017 ΔΓΗ ΔΛΑ Γ΄)


9. Η κυκλοφορία του ΔΕΝ διενεργείται σε απόσταση μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων από το συνηθισμένο σημείο μέχρι το οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι στις θαλάσσιες περιοχές που δεν επισημαίνονται με πλωτούς σημαντήρες.
(κεφ. Β θ Αρίθμ. Πρωτ.: 2133.1/35411/2017/16-5-2017 ΔΓΗ ΔΛΑ Γ΄)


10. ΔΕΝ διαπιστώθηκε η κυκλοφορία του με ταχύτητα μεγαλύτερη των πέντε (5) κόμβων σε απόσταση μεγαλύτερη των πεντακοσίων (500) μέτρων από την ακτογραμμή στις περιοχές που δεν υπάρχουν λουόμενοι.
(κεφ. Β ι Αρίθμ. Πρωτ.: 2133.1/35411/2017/16-5-2017 ΔΓΗ ΔΛΑ Γ΄)


11. ΔΕΝ διαπιστώθηκε η κυκλοφορία του εντός θαλασσίων περιοχών συνήθους διέλευσης πλοίων, καθώς και εντός λιμένων, μαρινών και αλιευτικών καταφυγίων και σε απόσταση μικρότερη του ενός (01) ναυτικού μιλίου περιμετρικά από τις εισόδους αυτών.
(κεφ. Β ια Αρίθμ. Πρωτ.: 2133.1/35411/2017/16-5-2017 ΔΓΗ ΔΛΑ Γ΄)


12. Διαπιστώθηκε ότι ΔΕΝ επιβαίνουν σ΄ αυτό περισσότερα άτομα από όσα καθορίζει ο κατασκευαστής.
(κεφ. Β ιβ Αρίθμ. Πρωτ.: 2133.1/35411/2017/16-5-2017 ΔΓΗ ΔΛΑ Γ΄)


13. Ο χειριστής επιδεικνύει την πρέπουσα επιμέλεια και προσοχή ώστε να αποφεύγεται η παρενόχληση των λουόμενων.
(κεφ. Γ 2 Αρίθμ. Πρωτ.: 2133.1/35411/2017/16-5-2017 ΔΓΗ ΔΛΑ Γ΄)


14. Διαπιστώθηκε ότι ο χώρος διενέργειας είναι ελεγχόμενος και τηρούνται με ευθύνη του εκμισθωτή οι προϋποθέσεις ασφαλούς διενέργειας που τίθενται από τον κατασκευαστή.
(κεφ. Γ 3 Αρίθμ. Πρωτ.: 2133.1/35411/2017/16-5-2017 ΔΓΗ ΔΛΑ Γ΄)


15. Ο εκμισθωτής έχει οριοθετήσει δίαυλο (διάδρομο) πλάτους επτά (7) μέχρι είκοσι (20) μέτρων. Έχουν τοποθετηθεί κατάλληλοι ευδιάκριτοι πλωτοί σημαντήρες χρώματος κίτρινου, κωνικού σχήματος δεξιά και κυλινδρικού σχήματος αριστερά για τον εισερχόμενο στο δίαυλο από την ανοικτή θάλασσα, οι οποίοι τοποθετούνται σε απόσταση τριών (3) μέτρων ο ένας από τον άλλον.
(Άρθρο 27 παρ. 1 και 2 ΓΚΛ 20)


16. Η εκκίνηση και η επιστροφή από ή προς το, επί του αιγιαλού, πόστο του εκμισθωτή γίνεται εντός του οριοθετημένου διαύλου το Άρθρου 27 του ΓΚΛ 20 και δεν αναπτύσσουν ταχύτητα μεγαλύτερη των πέντε (5) κόμβων.
(κεφ. Γ 4 Αρίθμ. Πρωτ.: 2133.1/35411/2017/16-5-2017 ΔΓΗ ΔΛΑ Γ΄)


17. Διαπιστώθηκε η τήρηση κατάστασης μισθωτών των θαλασσίων μέσων αναψυχής από τον εκμισθωτή, στην οποία είναι καταχωρημένα τα ακόλουθα στοιχεία:
αα) ατομικά στοιχεία (όνομα, επώνυμο, ηλικία, εθνικότητα, Α.Δ.Τ./Αριθ. Διαβατηρίου ή διεύθυνση διαμονής και τηλέφωνο επικοινωνίας).
ββ) το έτος, την ημερομηνία και την ώρα έναρξης της
εκμίσθωσης.
(Άρθρο 24 παρ.1 εδ. ιβ) ΓΚΛ 20)


18. Ο εκμισθωτής ή ο ορισθείς από αυτόν στην άδεια υπεύθυνος κατά τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 23 (ΓΚΛ 20), παραμένει ο ίδιος στην περιοχή δραστηριοποίησης του καθ’ όλο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα θαλάσσια μέσα αναψυχής εκμισθώνονται. Σε περίπτωση απουσίας των ανωτέρω προσώπων η εκμίσθωση των θαλασσίων μέσων αναψυχής απαγορεύεται.
(Άρθρο 24 παρ. 1 εδ στ) ΓΚΛ 20)


19. Ο εκμισθωτής διαθέτει ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ (μικρό μηχανοκίνητο επαγγελματικό σκάφος χρώματος πορτοκαλί, στο οποίο αναγράφεται με ευδιάκριτα γράμματα η ένδειξη ΄΄ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ΄΄και στην αγγλική γλώσσα ΄΄RESCUE BOARD΄΄ ικανό να αναπτύξει ταχύτητα τουλάχιστον 12 κόμβων, εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα σωστικά και πυροσβεστικά μέσα, υγειονομικό και επιδεσμικό υλικό καθώς επίσης και ένα κυκλικό σωσίβιο με σχοινί μήκους 30 μέτρων).
(Άρθρο 24 παρ. 1α ΓΚΛ 20)


20. Επαγγελματική Άδεια εκτέλεσης πλόων σε ισχύ του σωστικού σκάφους και εφόσον υπάρχει και του ατομικού σκάφους – θαλάσσιου μοτοποδηλάτου.
(Άρθρο 23 παρ. 5ε ΓΚΛ 20)


21. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο για ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων σε ισχύ.
(Άρθρο 23 παρ. 5γ ΓΚΛ 20)


22. Ο εκμισθωτής διαθέτει πτυσσόμενο φορείο, φορητή συσκευή τεχνητής αναπνοής, ευκρινές φωτοαντίγραφο της άδειας εκμίσθωσης ΘΜΑ.
(Άρθρο 24 παρ. 1β,γ,δ ΓΚΛ 20)


23. ΔΕΝ αναγράφεται η λέξη ΄΄ΣΧΟΛΗ΄΄ στο χώρο της εγκατάστασης ή πλησίον αυτής.
(Άρθρο 24 παρ.3 ΓΚΛ 20)


24. Ο χώρος εκμίσθωσης ταυτίζεται επακριβώς με τον αναγραφόμενο στην άδεια εκμίσθωσης.
(Άρθρο 24 παρ.1ιγ) ΓΚΛ 20)


25. Τα ΘΜΑ που εκμισθώνονται ταυτίζονται επακριβώς κατά είδος και αριθμό με τα αναγραφόμενα στην άδεια εκμίσθωσης.
(Άρθρο 24 παρ.2 ΓΚΛ 20)