Περιστρεφόμενο θαλάσσιο δαχτυλίδι

1. Ο χειριστής του ταχύπλοου που διενεργεί την έλξη του θαλασσίου μέσου αναψυχής διαθέτει προς επίδειξη:
i) άδεια προπονητή θαλάσσιου σκι οποιασδήποτε κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ) ή
ii) πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με ειδικότητα στο θαλάσσιο σκι ή
iii) άδεια εκπαιδευτή θαλάσσιου σκι, σε ισχύ, της οποίας είχε πιστοποιηθεί η εγκυρότητα κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 37 (Β΄101/2004) ΚΑΙ
Άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους

(Άρθρο 21 παρ. 2 και Αρθρο 23 παρ. 1), ΓΚΛ 20)

2.Στο ταχύπλοο σκάφος, το οποίο διενεργεί την έλξη του θαλασσίου μέσου αναψυχής επιβαίνουν τουλάχιστον δύο άτομα. (ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ + ΕΝΑΣ). Το δεύτερο άτομο πρέπει να είναι ηλικίας τουλάχιστον δέκα οκτώ (18) ετών και να γνωρίζει κολύμβηση.
(Άρθρο 21 παρ. 2), ΓΚΛ 20)

3.Στο ταχύπλοο σκάφος, το οποίο διενεργεί την έλξη του θαλασσίου μέσου αναψυχής πρώραθεν της κύριας θέσης του πηδαλίου, βρίσκεται τοποθετημένος καθρέπτης ικανών διαστάσεων. Η θέση του καθρέπτη είναι τέτοια ώστε να έχει πλήρη και συνεχή οπτική εικόνα του ελκόμενου πρύμνηθεν αυτού θαλασσίου μέσου αναψυχής και του/των προσώπων που έλκονται.
(Άρθρο 21 παρ. 3), ΓΚΛ 20)

4.Οι επιβαίνοντες του θαλασσίου μέσου αναψυχής είναι ηλικίας τουλάχιστον δεκαέξι (16) ετών και γνωρίζουν κολύμβηση. Για μικρότερης ηλικίας άτομα διαπιστώθηκε η ύπαρξη συγκατάθεσης του ασκούντος τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΚ, ο οποίος βεβαιώνει παράλληλα ότι ο ανήλικος γνωρίζει κολύμβηση. Το παρόν πιστοποιείται εγγράφως από τον εκμισθωτή ή τον εκπρόσωπό του, κατά περίπτωση, σύμφωνα με Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος Β΄ του ΓΚΛ 20, την οποία ο εκμισθωτής τηρεί.
{Άρθρο 3 παρ.1 Αριθμ. 2133.3/3680/2019/17-01-2019 Απόφαση ΥΝΑΝΠ (ΦΕΚ 67Β΄/22-01-2019), (Άρθρο 39 παρ 4 ΓΚΛ 20)}

5.Το ελκόμενο, από ταχύπλοο σκάφος περιστρεφόμενο θαλάσσιο δαχτυλίδι έχει πλαστικό δάπεδο, άνευ σκεπάστρου (σε κανένα τμήμα της επιφάνειάς του), και φέρει χειρολαβές για να συγκρατούνται οι καθήμενοι επιβαίνοντες και περιστρέφεται κατά την έλξη του.
(Άρθρο 2 Αριθμ. 2133.3/3680/2019/17-01-2019 Απόφαση ΥΝΑΝΠ (ΦΕΚ 67Β΄/22-01-2019)

6.Επί του ελκόμενου περιστρεφόμενου θαλάσσιου δαχτυλιδιού επιβαίνουν τόσα άτομα, όσα τα ζεύγη των χειρολαβών στα οποία συγκρατούνται και όχι άνω των έξι ατόμων.
(Άρθρο 3 παρ.3 Αριθμ. 2133.3/3680/2019/17-01-2019 Απόφαση ΥΝΑΝΠ (ΦΕΚ 67Β΄/22-01-2019)

7.Από το ταχύπλοο σκάφος διενεργείται η έλξη ενός (1)  μόνο περιστρεφόμενου θαλάσσιου δαχτυλιδιού.

(Άρθρο 3 παρ. 7, Αριθμ. 2133.3/3680/2019/17-01-2019 Απόφαση ΥΝΑΝΠ (ΦΕΚ 67Β΄/22-01-2019)

8.Η μέγιστη ταχύτητα χρησιμοποίησης του θαλάσσιου μέσου αναψυχής - έλξης ΔΕΝ είναι μεγαλύτερη των είκοσι πέντε (25) κόμβων.
(Άρθρο 3 παρ. 6 Αριθμ. 2133.3/3680/2019/17-01-2019 Απόφαση ΥΝΑΝΠ (ΦΕΚ 67Β΄/22-01-2019)

9.Οι επιβαίνοντες φέρουν ατομική σωσίβια ζώνη (έντονου χρώματος) λεία, μαλακή και απαλλαγμένη από πρόσθετα εξαρτήματα ή υλικά, η οποία παρέχει επαρκή προστασία από βλάβη στα πλευρά ή στα εσωτερικά όργανα έχει τη δυνατότητα να κρατά τους επιβαίνοντες στην επιφάνεια της θάλασσας και δεν είναι φουσκωτή.
(Άρθρο 3 παρ. 4 Αριθμ. 2133.3/3680/2019/17-01-2019 Απόφαση ΥΝΑΝΠ (ΦΕΚ 67Β΄/22-01-2019)

10.Η εκμίσθωση διενεργείται
α) όταν επικρατούν ευμενείς καιρικές συνθήκες άνεμος έντασης μέχρι πέντε (5) μποφόρ.
β) μετά από την ανατολή και μέχρι πριν τη δύση του ηλίου.
Η ένταση του ανέμου μετριέται και καταγράφεται με το φορητό ψηφιακό ανεμόμετρο στο σημείο δραστηριοποίησής του εκμισθωτή
(Άρθρο 24 παρ. 1ι, σε συνδυασμό με Άρθρο 33, ΓΚΛ 20)

11.Ο εκμισθωτής ή ο ορισθείς από αυτόν στην άδεια υπεύθυνος κατά τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 23 (ΓΚΛ 20), παραμένει ο ίδιος στην περιοχή δραστηριοποίησης του καθ’ όλο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα θαλάσσια μέσα αναψυχής εκμισθώνονται. Σε περίπτωση απουσίας των ανωτέρω προσώπων η εκμίσθωση των θαλασσίων μέσων αναψυχής απαγορεύεται.
(Άρθρο 23 παρ. 9 και Άρθρο 24 παρ. 1 στ ΓΚΛ 20)

12.Φέρουν επί του ταχύπλοου σκάφους την άδεια εκτέλεσης πλόων και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ.
(Άρθρο 21 παρ. 1) ΓΚΛ 20) Άρθρο 4 παρ. 1ε) ΓΚΛ 20)

13.Φέρουν επί του ταχύπλοου σκάφους τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του, εφόδια (σωστικά, πυροσβεστικά μέσα κ.λπ.). Όλα τα εφόδια είναι πρόσφορα για άμεση χρήση και δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης τους.
(Άρθρο 4 παρ.1στ) ΓΚΛ 20)

14.Σε αμφότερες τις παρειές του ταχύπλοου σκάφους φέρεται γραμμένο το όνομά του, ο λιμένας και ο αριθμός λεμβολογίου (ή ΒΕΜΣ).
(Άρθρο 4 παρ.1β) ΓΚΛ 20)

15.Το ταχύπλοο σκάφος φέρει ένα εφεδρικό μεταλλικό δοχείο καύσιμης ύλης με πώμα ασφαλείας και περιεχόμενο τουλάχιστον τριών (3) λίτρων ή εφεδρική δεξαμενή (ρεζερβουάρ) ανάλογου περιεχομένου.
(Άρθρο 3 παρ. 5 Αριθμ. 2133.3/3680/2019/17-01-2019 Απόφαση ΥΝΑΝΠ (ΦΕΚ 67Β΄/22-01-2019)

16. Το σχοινί έλξης είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και έχει τη δυνατότητα να επιπλέει στη θάλασσα.
(Άρθρο 3 παρ. 7 Αριθμ. 2133.3/3680/2019/17-01-2019 Απόφαση ΥΝΑΝΠ (ΦΕΚ 67Β΄/22-01-2019)


17. Τα σημεία πρόσδεσης του σχοινιού έλξης στο σκάφος και στο περιστρεφόμενο θαλάσσιο δαχτυλίδι βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και έχουν τη δυνατότητα να αντεπεξέλθουν στη δύναμη έλξης, που δημιουργείται από την ταχύτητα του σκάφους. Διενεργείται οπτικός έλεγχος για τυχόν φθορές.
(Άρθρο 3 παρ. 6 Αριθμ. 2133.3/3680/2019/17-01-2019 Απόφαση ΥΝΑΝΠ (ΦΕΚ 67Β΄/22-01-2019)


18. Η διενέργεια έλξης ΔΕΝ διενεργείται σε απόσταση μικρότερη των:
i) εκατό (100) μέτρων από το εξωτερικό μέρος των πλωτών σημαντήρων του άρθρου 26 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 20 (Β’ 444/1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που επισημαίνουν τα όρια μέχρι τα οποία φθάνουν συνήθως κολυμπώντας οι λουόμενοι στις λουτρικές εγκαταστάσεις. Σε περιπτώσεις ιδιομορφίας της περιοχής (π.χ. μικροί όρμοι), μετά από απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 20 (Β’ 444/1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η απόσταση αυτή μπορεί να καθορίζεται και κάτω των εκατό (100) μέτρων, δεν μπορεί όμως να είναι μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων. Σχετική μνεία γίνεται επί του σώματος της άδειας εκμίσθωσης,
ii) διακοσίων (200) μέτρων από το συνηθισμένο σημείο στο οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι στις θαλάσσιες περιοχές που δεν επισημαίνονται με πλωτούς σημαντήρες,
iii) διακοσίων (200) μέτρων από την ακτογραμμή σε θαλάσσιες περιοχές που δεν υπάρχουν λουόμενοι, σε κάθε περίπτωση. Σε περιπτώσεις ιδιομορφίας της περι-
οχής (π.χ. μικροί όρμοι), μετά από απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 20 (Β’ 444/1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η απόσταση αυτή μπορεί να καθορίζεται και κάτω των διακοσίων (200) μέτρων. Σχετική μνεία γίνεται επί του σώματος της άδειας εκμίσθωσης.
(Άρθρο 3 παρ. 1δ. Αριθμ. 2133.3/3680/2019/17-01-2019 Απόφαση ΥΝΑΝΠ (ΦΕΚ 67Β΄/22-01-2019)

19. Η εκκίνηση/επιστροφή του από/προς την ακτή διενεργείται εντός του οριοθετημένου διαύλου του άρθρου 27 του ΓΚΛ 20 και δεν αναπτύσσει ταχύτητα μεγαλύτερη των πέντε (5) κόμβων, λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια των λουομένων, μέχρι του θαλάσσιου σημείου που δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των οριζόμενων στην παράγραφο 1.δ. της Αρ. 2133.3/3680/2019/17-01-2019 Απόφαση ΥΝΑΝΠ (τα οποία αποτυπώνονται αναλυτικά στο α/α 18 του παρόντος).
(Άρθρο 3 παρ. 2 Αριθμ. 2133.3/3680/2019/17-01-2019 Απόφαση ΥΝΑΝΠ (ΦΕΚ 67Β΄/22-01-2019, Άρθρο 27 ΓΚΛ 20)


20. Ο εκμισθωτής έχει οριοθετήσει δίαυλο (διάδρομο) πλάτους επτά (7) μέχρι είκοσι (20) μέτρων. Έχουν τοποθετηθεί κατάλληλοι ευδιάκριτοι πλωτοί σημαντήρες χρώματος κίτρινου, κωνικού σχήματος δεξιά και κυλινδρικού σχήματος αριστερά για τον εισερχόμενο στο δίαυλο από την ανοικτή θάλασσα, οι οποίοι τοποθετούνται σε απόσταση τριών (3) μέτρων ο ένας από τον άλλον.
(Άρθρο 27 παρ. 1 και 2 ΓΚΛ 20)


21. Ο εκμισθωτής εφαρμόζει τις διαταγές και οδηγίες της Λιμενικής Αρχής σχετικά με την αγκυροβολία, μεθόρμιση ή απαγόρευση κίνησης για ειδικούς λόγους του ταχύπλοου σκάφους σε συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή ή συγκεκριμένες ώρες κοινής ησυχίας.
(Άρθρο 4 παρ. 1ζ ΓΚΛ 20)


22. Ο εκμισθωτής διαθέτει ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ (μικρό μηχανοκίνητο επαγγελματικό σκάφος χρώματος πορτοκαλί, στο οποίο αναγράφεται με ευδιάκριτα γράμματα η ένδειξη ΄΄ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ΄΄και στην αγγλική γλώσσα ΄΄RESCUE BOARD΄΄ ικανό να αναπτύξει ταχύτητα τουλάχιστον 12 κόμβων, εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα σωστικά και πυροσβεστικά μέσα, υγειονομικό και επιδεσμικό υλικό καθώς επίσης και ένα κυκλικό σωσίβιο με σχοινί μήκους 30 μέτρων).
(Άρθρο 24 παρ. 1α ΓΚΛ 20)


23. Επαγγελματική Άδεια εκτέλεσης πλόων σε ισχύ του σωστικού σκάφους και εφόσον υπάρχει και του ατομικού σκάφους – θαλάσσιου μοτοποδηλάτου.
(Άρθρο 23 παρ. 5ε ΓΚΛ 20)


24. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο για ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων σε ισχύ.
(Άρθρο 23 παρ. 5γ ΓΚΛ 20)


25. Ο εκμισθωτής διαθέτει πτυσσόμενο φορείο, φορητή συσκευή τεχνητής αναπνοής, ευκρινές φωτοαντίγραφο της άδειας εκμίσθωσης ΘΜΑ.
(Άρθρο 24 παρ. 1β,γ,δ ΓΚΛ 20)


26. ΔΕΝ αναγράφεται η λέξη ΄΄ΣΧΟΛΗ΄΄ στο χώρο της εγκατάστασης ή πλησίον αυτής.
(Άρθρο 24 παρ.3 ΓΚΛ 20)


27. Ο χώρος εκμίσθωσης ταυτίζεται επακριβώς με τον αναγραφόμενο στην άδεια εκμίσθωσης.
(Άρθρο 24 παρ.1ιγ) ΓΚΛ 20)


28. Τα ΘΜΑ που εκμισθώνονται ταυτίζονται επακριβώς κατά είδος και αριθμό με τα αναγραφόμενα στην άδεια εκμίσθωσης.
(Άρθρο 24 παρ.2 ΓΚΛ 20)