Ιστιοπλοΐα - Ιστιοπλοϊκές λέμβοι

 • 1. Απαγορεύεται:

  (α) Ο χειρισμός τους από άτομα ηλικίας μικρότερης των δεκαέξι (16) ετών, καθώς και από άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας που δεν γνωρίζουν κολύμβηση. Στα μικρότερης ηλικίας άτομα η επιβίβαση στις ιστιοπλοϊκές λέμβους ή ο χειρισμός τους επιτρέπεται εφόσον:

  i) μετά από συγκατάθεση του ασκούντος τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΚ, ο οποίος βεβαιώνει ταυτόχρονα ότι ο ανήλικος γνωρίζει κολύμβηση και
  ii) επιβαίνει στην ιστιοπλοϊκή λέμβο και ενήλικο άτομο, το οποίο γνωρίζει κολύμβηση και βεβαιώνει ότι γνωρίζει να χειρίζεται ιστιοπλοϊκή λέμβο και το οποίο ασκεί
  συνεχή επιστασία και έλεγχο στον ανήλικο καθόλη τη διάρκεια εκμίσθωσης.
  iii) Στην ανωτέρω περίπτωση ii), εάν πρόκειται για μονοθέσια ιστιοπλοϊκή λέμβο τότε ο εκμισθωτής ή άλλο συνδεόμενο με αυτόν με σχέση εργασίας, πρόσωπο συνοδεύει τον ανήλικο με κατάλληλο κατά την κρίση του, μέσο και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των εκατό (100) μέτρων από την ιστιοπλοϊκή λέμβο κατά τη διάρκεια χρησιμοποίησής της. Ο ανώτατος αριθμός ανηλίκων, που συνοδεύονται από το προαναφερθέν πρόσωπο δεν υπερβαίνει τον αριθμό των δύο (2) και οι ανήλικοι οφείλουν να ακολουθούν τις υποδείξεις του ανωτέρω προσώπου.

  (β) Η κυκλοφορία τους όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθώς και πριν την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένων αριθμ. 20 (Β΄ 444/26-4-1999), απαγορεύεται η χρήση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, καθώς και των καινοφανών θαλάσσιων μέσων αναψυχής, που έχουν εγκριθεί ή θα εγκριθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όταν πνέει άνεμος έντασης άνω των πέντε (5) μποφόρ. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση τους, όταν η ορατότητα είναι περιορισμένη. 

  Οι εκμισθωτές διαθέτουν φορητό ψηφιακό ανεμόμετρο στο σημείο δραστηριοποίησής τους τις ενδείξεις του οποίου λαμβάνουν υπόψη για την ακριβή εφαρμογή της διάταξης αυτής. Κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα της παρούσας παραγράφου καταργείται.

  (γ) Η κυκλοφορία τους σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από συνηθισμένο σημείο στο οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι. Στις λουτρικές εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να τοποθετούν ευδιάκριτους πλωτούς σημαντήρες, η κυκλοφορία τους επιτρέπεται έξω από τους σημαντήρες αυτούς.

  2. Οι ιστιοπλοϊκές λέμβοι είναι εγγεγραμμένες στα λεμβολόγια-Β.Ε.Μ.Σ. και έχουν γραμμένα στις δύο πλευρές τους τα ονόματα και τους αύξοντες αριθμούς εγγραφής τους στα βιβλία αυτά.

  3. Οι επιβαίνοντες στις ιστιοπλοϊκές λέμβους φέρουν ατομική ειδικής κατασκευής σωσίβια ζώνη.

  4. Οι ιστιοπλοϊκές λέμβοι πληρούν από πλευράς σωστικών πυροσβεστικών μέσων, αριθμού επιβατών και απομάκρυνσης από την ακτογραμμή τα καθοριζόμενα στην άδεια εκτέλεσης πλόων.

   

 • 1. Εμπίπτουν στην κατηγορία των ακάτων.

  Άρθρο 2 (Ερμηνεία) των περί Προστασίας των Λουομένων εν τη Θαλάσση Νόμων του 1968 και 1986 – Ν. 72/1968 και Ν. 12/1986:
  «άκατος» σημαίνει παν μηχανοκίνητον ή ιστιοφόρον σκάφος και περιλαμβάνει ιστιοσανίδα, ποδήλατον θαλάσσης, κανώ, θαλάσσιον σκούτερ και παν άλλο πλωτόν μέσον δυνάμενον να θέση εις κίνδυνον την ασφάλειαν των λουομένων εν τη θαλάσση ως και παν ρυμουλκούμενον υπ’ αυτών αντικείμενον

  2. Απαγορεύεται η είσοδος και η χρήση τους εντός περιοχής λουομένων.
  Άρθρο 4(1) Απαγόρευσις διελεύσεως διά της περιοχής ακάτων:
  4.-(1) Επί τη κηρύξει της περιοχής απαγορεύεται εις οιανδήποτε άκατον όπως-
  (α) διέρχηται διά ταύτης
  (β) ελλιμενίζηται ή σταθμεύη εντός αυτής.

  3. Απαγορεύεται η πρόσδεση τους επί των σημαντήρων που σηματοδοτούν τις περιοχές λουομένων.

  Άρθρο 4(Β) Απαγόρευσις επεμβάσεως εις σημαντήρας:

  4Β. Επί τη κηρύξει περιοχής παν πρόσωπον το οποίον προσδένει οιανδήποτε άκατον ή άλλο αντικείμενον εις οιονδήποτε σημαντήρα εντός της θαλάσσης διά του οποίου καθορίζεται η περιοχή, ή επεμβαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπον επί του τοιούτου σημαντήρος, είναι ένοχον ποινικού αδικήματος.

 • Με την Ιστιοπλοΐα μπορείς να ζήσεις μια ήσυχη και χαλαρωτική ημέρα ή μια μέρα γεμάτη δράση και περιπέτεια ή και τα δύο, εάν τύχει κι αλλάξει γρήγορα ο καιρός. Η Ιστιοπλοΐα δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας μέσα σε ένα μαγευτικό τοπίο.

  Βέβαια όταν βρίσκοντια μέσα στο ιστοπλοϊκό, οι ιστιοπλόοι πρέπει να τηρούν πιστά τους κανόνες ναυσιπλοΐας.

  Τα πλοία έχουν επικίνδυνα σημεία, και χρειάζεται εμπειρία για να μάθουμε να τα αποφεύγουμε. Οι δύο βασικές αιτίες θανάτου κατά την Ιστιοπλοΐα είναι να βρεθείς εκτός πλοίου και να μην φοράς σωσίβιο ή να σε χτυπήσει το ιστίο στο κεφάλι κατά την περιστροφή του. Όταν υπάρχουν παιδιά μέσα στο ιστιοπλοϊκό πρέπει να λαμβάνονται ιδιαίτερες προφυλάξεις σε κάθε περιστροφή του ιστίου. 

  Στα συνήθη ατυχήματα των παιδιών περιλαμβάνονται επίσης οι πτώσεις σε ανοίγματα στο κατάστρωμα και οι διολισθήσεις στο κατάστρωμα. Επιπλέον, ο λάθος χειρισμός των βαρούλκων και των τάκων συχνά προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς σε δάκτυλα και χέρια. Πριν από τον απόπλου, οι υπεύθυνοι του ιστιοπλοϊκού πρέπει να ενημερώνουν τους επιβαίνοντες για τους κανόνες ασφαλείας καθώς και τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν σε περίπτωση πτώσης στο νερό ή ανατροπής του ιστιοπλοϊκού. Τα παιδιά θα πρέπει να ενημερώνονται άμεσα για τα ασφαλή και μη ασφαλή σημεία του πλοίου, για το πότε και το που θα πρέπει να κάθοντα, για τα καθήκοντα που μπορούν να αναλάβουν, αλλά και για τους κινδύνους που εγκυμονούν. Οι προειδοποιήσεις ασφαλείας πρέπει να εφαρμόζονται και στα αραγμένα πλοία, καθώς είναι εξίσου πιθανόν να συμβούν ατυχήματα και τότε, ειδικά εάν στην περίπτωση αυτή οι ενήλικες είναι πιο χαλαροί.

  Ετοιμότητα των υπευθύνων

  • Οι υπεύθυνοι πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί, ώστε να  μπορούν να παρέχουν πρώτες βοήθειες και καρδιοαναπνευστική ανάνηψη (CPR).
  • Τα παιδιά πρέπει να υποβοηθούνται στην επιβίβαση και αποβίβαση από το σκάφος.
  • Όταν υπάρχουν πολλά παιδιά και νέοι εν πλώ, πρέπει για κάθε ανήλικο να υπάρχει και ένας επόπτης ενήλικας και πρέπει να υπάρχουν και επιπλέον ενήλικα άτομα.
  • Εκτός από τους συνήθεις κανονισμούς ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται εν πλω, κάθε σκάφος στο οποίο έχουν επιβιβασθεί και παιδιά πρέπει επίσης να διαθέτει επιπλέον βασικά σκευάσματα για παροχή πρώτων βοηθειών, καθώς και φάρμακα σε δοσολογίες για παιδιά για τον εμετό, τη ναυτία και τον πυρετό.
  • Οι υπεύθυνοι πρέπει να περιγράφουν τους κανόνες ασφαλείας στους επιβαίνοντες με γλωσσική ευχέρεια και ξεκάθαρα. Σε περίπτωση ατυχήματος η αδυναμία γλωσσικής επικοινωνίας επιφέρει την αποτυχία στη σωστή ενημέρωση για τους κανόνες ασφαλείας και την παροχή ιατρικής περίθαλψης.
  • Οι υπεύθυνοι πρέπει να ελέγχουν τακτικά τις συνθήκες ανέμων και θαλάσσης από αξιόπιστες πηγές μετεωρολογικής ενημέρωσης.
 • Η ιστιοπλοΐα μπορεί να είναι ένας ήσυχος και χαλαρός τρόπος για να περάσετε μια μέρα, ή μία περιπέτεια υψηλής δράσης, ακόμα όμως και τα δύο ταυτόχρονα, καθώς μερικές φορές μέσα στην ίδια ημέρα είναι πιθανόν ο καιρός να αλλάξει πολύ γρήγορα. Η ιστιοπλοΐα αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για τα παιδιά μάθουν να συνεργάζονται και να δουλεύουν ομαδικά μέσα σε ένα συναρπαστικό σκηνικό, αλλά η παρουσία τους πάνω στο σκάφος απαιτεί ο καπετάνιος να ακολουθήσει ένα πλάνο ταξιδιού με μεγάλη πειθαρχία και ακρίβεια. Η διδασκαλία της ασφαλής ιστιοπλοΐας στα παιδιά από την πρώτη κιόλας στιγμή αποτελεί το κλειδί ώστε να γίνουν σταδιακά επαγγελματίες ιστιοπλόοι.

  Σαν αρχάριοι μπορούμε εύκολα να κάνουμε windsurfing. Η σωστή τοποθέτηση και στάση του σώματος είναι σημαντικό για την πρόληψη των τραυματισμών, και αυτό χρειάζεται πολλή πρακτική και καταπόνηση στους μυς για να να γίνει σωστά, αποφεύγοντας έτσι τους τραυματισμούς στα παιδιά. Για τους νέους surfers που κάνουν το σπορ σε μέρη με πολλά διερχόμενα σκάφη και κολυμβητές μπορεί να είναι δύσκολο να κατευθύνουν την ιστιοσανίδα προσέχοντας ταυτόχρονα και τους κανόνες ασφαλείας, ειδικά κάτω από μεγάλες ταχύτητες. Τα μικρά παιδιά μπορεί να βρίσκονται σε μειονεκτική θέση επειδή δεν μπορούν να κατανοήσουν τις αλλαγές στο νερό και στον αέρα.
  Είναι αναμενόμενο στο άθλημα της ιστιοσανίδας ότι ο surfer πρέπει να δαπανήσει πολύ χρόνο προσπαθώντας συχνά την εκ νέου άνοδό του στην ιστιοσανίδα. Ένα παιδί πρέπει να είναι ένας πολύ καλός κολυμβητής, προκειμένου να ανταπεξέλθει σε αυτή την κατάσταση. Επιπλέον, η εκπαίδευση των παιδιών θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στις ικανότητες μίας εκ νέου επιβίβασης στην ιστιοσανίδα, μετά από πτώση. Η ισορροπία και η αντοχή είναι το κλειδί για αυτό το άθλημα. Τα παιδιά μπορεί να δυσκολεύονται να συνειδητοποιήσουν ότι είναι πάρα πολύ κουρασμένα ή παγωμένα για να συνεχίσουν, για αυτό ο ενήλικας πρέπει να διατηρεί στενή οπτική επαφή για να ελέγχει το παιδί όσο αυτό βρίσκεται στο νερό.

  Η ετοιμότητα του προσωπικού:

  • Να είστε βέβαιος ότι τα μέλη του προσωπικού σας είναι εκπαιδευμένα σε καρδιοαναπνευστική ανάνηψη (CPR) και παροχή πρώτων βοηθειών.
  • Τα παιδιά θα πρέπει να έχουν βοηθούνται τόσο στην έξοδο όσο και στην επιβίβαση στο σκάφος.
  • Σε ένα ταξίδι με παιδιά και νέους, να προσπαθήσετε να έχετε έναν ενήλικα ως επιβλέποντα κηδεμόνα για κάθε παιδί καθώς και ένα επιπλέον μέλος ως πλήρωμα του σκάφους.
  • Εκτός από τις συνήθεις διατάξεις ασφαλείας επί οποιουδήποτε σκάφους, ένα σκάφος που μεταφέρει παιδιά θα πρέπει να έχει επιπλέον βασική βοήθεια και φάρμακα για το κάθε παιδί σε κατάλληλη δοσολογία για ασθένειες όπως εμετό και πυρετό.
  • Όλα τα μέλη του πληρώματος θα πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνήσουν με σαφήνεια για τους κινδύνους και τους κανόνες ασφαλείας στους πελάτες. Ένα εμπόδιο της γλώσσας μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα όταν συμβεί ένα ατύχημα , τόσο από την άποψη της άμεσης παροχής ιατρικής φροντίδας, όσο και για την ευθύνη για το γεγονός ότι απέτυχε να επικοινωνήσει σωστά τους κανόνες .
  • Το προσωπικό θα πρέπει να ελέγχει τακτικά από πολύ αξιόπιστες πηγές, τις συνθήκες του αέρα και του νερού.