Waterblob

 • Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Θ.Μ.Α.
  Τα θαλάσσιο μέσο αναψυχής είναι ένας υδατοστεγής πλωτήρας που χρησιμοποιείται ταυτόχρονα από δύο (02) χρήστες. Οι χρήστες ανεβαίνουν σε πλωτή εξέδρα ή σκάφος και ο πρώτος εξ’ αυτών (blobber) λαμβάνει θέση επί του πλωτήρα στο πιο απομακρυσμένο σημείο του. Ο δεύτερος χρήστης (jumper) πραγματοποιεί άλμα πάνω στον πλωτήρα, με αποτέλεσμα ο πρώτος να εκτοξευθεί στον αέρα και να προσθαλασσωθεί.


  Β. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
  1. Απαγορεύεται η διενέργεια/χρήση του:

  1. Από άτομα ηλικίας μικρότερης των δεκαέξι (16) ετών, καθώς και από άτομα που δεν γνωρίζουν κολύμβηση. Για τα άτομα μικρότερης ηλικίας αλλά σε κάθε περίπτωση άνω των δώδεκα (12) ετών, η χρήση του επιτρέπεται μετά από συγκατάθεση του ασκούντος τη γονική μέριμνα, με την οποία βεβαιώνεται ότι ο ανήλικος γνωρίζει κολύμβηση.
  2. Εντός θαλασσίων περιοχών συνήθους διέλευσης πλοίων, καθώς και εντός λιμένων, μαρινών και αλιευτικών καταφυγίων και περιμετρικά αυτών σε απόσταση που ορίζεται με απόφαση της Λιμενική Αρχής ανάλογα με τις διαιτερότητες της περιοχής και η οποία σε κάθε περίπτωση δεν είναι σε μικρότερη των πεντακοσίων (500) μέτρων.  
  3. Όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες (άνεμοι έντασης πέντε (05) της κλίμακας BF και άνω).
  4. Πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου και, σε κάθε περίπτωση, όταν η ορατότητα είναι περιορισμένη.
  5. Σε θαλάσσιες περιοχές με βάθος μικρότερο των τριών (03) μέτρων.
  6. Όταν σε απόσταση έξι (06) μέτρων τουλάχιστον από το σημείο διενέργειας της αναψυχής παρατηρείται ταυτόχρονη άσκηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας (πλεύση σκαφών, κολύμβηση, κ.λ.π.) ή υπάρχουν αντικείμενα (όπως πάσσαλοι, σημαντήρες, κ.λ.π.).
  7. Εντός στεγασμένου χώρου ή όταν υπάρχει εμπόδιο πάνω από το κεφάλι του άλτη σε ύψος μικρότερο των πέντε (05) μέτρων.
  8. Εντός οργανωμένων λουτρικών εγκαταστάσεων.

  2. Απαγορεύεται η υποβρύχια κολύμβηση κάτω από το θαλάσσιο μέσο καθ’ όλο το διάστημα της χρήσης του.

  Γ. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

  1. Καθ’ όλη τη διάρκεια χρησιμοποίησης του εν λόγω θαλασσίου μέσου, οι επιβαίνοντες πρέπει να φέρουν σωσίβια ζώνη τύπου τζάκετ και προστατευτικό κράνος.
  2. Η διαφορά σωματικού βάρους του ατόμου που πηδά (jumper) από βατήρα ή παρόμοια εγκατάσταση και του ατόμου που εκσφενδονίζεται (blobber) πρέπει να είναι μικρότερη των τριάντα (30) κιλών για παιδιά και εξήντα (60) κιλών για ενήλικες, τα οποία έχουν κατανοήσει την σωστή χρήση του μέσου και είναι υγιή και αρτιμελή.
  3. Το ύψος άλματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα πέντε (05) μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας.
  4. Ο χώρος διενέργειας πρέπει να είναι ελεγχόμενος και να τηρούνται με ευθύνη του εκμισθωτή οι προϋποθέσεις ασφαλούς διενέργειας που τίθενται από τον κατασκευαστή.
  5. Με αποκλειστική ευθύνη του εκμισθωτή πρέπει να διασφαλίζεται ότι η θαλάσσια περιοχή τοποθέτησης του εξοπλισμού είναι κατάλληλη και έχει το απαιτούμενο βάθος και, κατόπιν, να φουσκώνεται και να συναρμολογείται/στερεώνεται ο εξοπλισμός, προκειμένου να τίθεται σε κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας και χρήσης από τους μισθωτές, οι οποίοι δεν πρέπει να κινδυνεύουν από τα σχοινιά στερέωσης.
  Σε κάθε περίπτωση, πριν τη χρήση του πρέπει να ενημερώνεται πλήρως ο μισθωτής – χρήστης από τον εκμισθωτή, σχετικά με τον τρόπο ασφαλούς χρήσης του, καθώς και για την υποχρεωτική τήρηση των οδηγιών – μέτρων ασφαλείας.

  Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις να αναγράφονται στην άδεια εκμίσθωσης.
  Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του αριθμ. 20 Γ.Κ.Λ. (Β΄ 444/1999), όπως ισχύει.