Τέρματα υδατοσφαίρισης

 • 1. Η χρήση τους επιτρέπεται κατά οργανωμένο και μόνον τρόπο από εκμισθωτές θαλάσσιων μέσων αναψυχής απαγορευομένης της χρήσης του για ιδιωτική χρήση.

   2. Η άδεια εκμίσθωσης εκδίδεται σύμφωνα με τους οικείους όρους και προϋποθέσεις των άρθρων 42 και 43 του Κανονισμού αυτού και με τη συνδρομή των ακόλουθων πρόσθετων ειδικών όρων και προϋποθέσεων:

  α) να φέρουν σήμανση CE και σε περίπτωση που δεν υποχρεούνται προς τούτο  ο ενδιαφερόμενος θα προσκομίζει βεβαίωση του κατασκευαστή ότι δεν εγκυμονούν κινδύνους για τους χρήστες κατά τη συνήθη χρήση τους.

  β) η ανάπτυξη των μέσων αυτών απαγορεύεται σε βραχώδεις θαλάσσιες περιοχές ή σε περιοχές με πετρώδη βυθό ή εκτός προφυλαγμένων κόλπων ή όρμων και σε βάθος θάλασσας μικρότερο των πενήντα εκατοστόμετρων και μεγαλύτερο των δύο μέτρων. Με μέριμνα του εκμισθωτή τα μέσα αυτά παραμένων, κατά τη διάρκεια της εκμίσθωσης, σταθερά στην ίδια θέση με την τοποθέτηση σφαιρικών βαριδίων, τοποθετημένων κάτω από τον πυθμένα της θάλασσας σε βάθος τουλάχιστον δεκαπέντε εκατοστόμετρα,

  γ) πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου απαγορεύεται η εκμίσθωση των εν λόγω μέσων. Μία ώρα το αργότερο μετά τη δύση του ηλίου τα μέσα αυτά απομακρύνονται από το θαλάσσιο χώρο με ευθύνη του εκμισθωτή τοποθετούνται σε εκ νέου όχι ενωρίτερα από μία ώρα πριν την ανατολή του ηλίου.

  δ) καθ’ όλο το χρόνο εκμίσθωσης των μέσων ο εκμισθωτής εξασφαλίζει την πρόσληψη και παραμονή στο θαλάσσιο χώρο προσοντούχου, κατά τις διατάξεις του π.δ. 23/2000 (Α΄18) ναυαγοσώστη. Δεν απαιτείται προς τούτο η ύπαρξη βάθρου ναυαγοσώστη και ειδικού εξοπλισμού.