Flyfish

 • H εκμίσθωση των καινοφανών θαλάσσιων μέσων αναψυχής Flyfish 6 Pro, Flyfish 2 Pro και Flyfish small  επιτρέπεται υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις κίνησης και κυκλοφορίας, η τήρηση των οποίων είναι υποχρεωτική:

  1. Οι επιβαίνοντες γνωρίζουν κολύμβηση και απαραίτητα φέρουν ατομική σωσίβια ζώνη λεία, μαλακή και απαλλαγμένη από πρόσθετα εξαρτήματα ή υλικά, που είναι δυνατόν να προκαλέσουν τραυματισμό σε περίπτωση πτώσης και κάθονται στις προκαθορισμένες από τον κατασκευαστή θέσεις.
  2. Η ατομική σωσίβια ζώνη έχει τη δυνατότητα να κρατά το άτομο που τη φέρει, στην επιφάνεια της θάλασσας. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση φουσκωτών σωσιβίων. Απαγορεύεται η πρόσδεση των επιβαινόντων με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και η διενέργεια εκ μέρους τους οιωνδήποτε ακροβασιών. Η επιβίβαση γίνεται πάντα από το πίσω μέρος του flyfish, ενώ τα πιο βαριά άτομα κάθονται στο πίσω μέρος των πλωτήρων. Πριν από τη χρήση του flyfish θα πρέπει να δίνονται σαφείς οδηγίες από τον εκμισθωτή προς τους επιβαίνοντες.
  3. Το σκάφος είναι ταχύπλοο, έχει την αναγκαία ισχύ για την έλξη των flyfish με τα επιβαίνοντα άτομα. Ειδικότερα, το σκάφος φέρει και ένα εφεδρικό μεταλλικό δοχείο καύσιμης ύλης με πώμα ασφαλείας και περιεχόμενο τουλάχιστον τριών (3) λίτρων, ή εφεδρική δεξαμενή (ρεζερβουάρ) ανάλογου περιεχομένου. Επίσης το ταχύπλοο σκάφος θα πρέπει να φέρει σύστημα απασφάλισης των σχοινιών έλξης με κρίκους (τύπου κλιπς). Η μέγιστη ταχύτητα χρησιμοποίησης του flyfish δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη των δέκα οκτώ (18) κόμβων.
  4. Το σχοινί έλξης, είναι σύμφωνο με τις κατασκευαστικές προδιαγραφές και έχει τη δυνατότητα να επιπλέει στη θάλασσα.
  5. Το σημείο πρόσδεσης του σχοινιού στο σκάφος και στο flyfish είναι σε άριστη κατάσταση και έχει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει στη δύναμη της έλξης που δημιουργείται από την ταχύτητα του σκάφους, η οποία δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη των δέκα οκτώ (18) κόμβων.
  6. Απαγορεύεται η διενέργεια του εν λόγω θαλάσσιου μέσου αναψυχής όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθώς και πριν την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου.
  7. Στο σκάφος επιβαίνουν δύο (2) άτομα, από τα οποία ο χειριστής κατέχει τα τυπικά προσόντα του άρθρου 22 πργ.2ι.
  8. Οι υποχρεώσεις των χειριστών και ιδιοκτητών ταχύπλοων σκαφών έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τα ταχύπλοα σκάφη που χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια flyfish.
  9. Οι επιβαίνοντες στο flyfish είναι ηλικίας δεκαοκτώ (18) τουλάχιστον ετών. Για τα μικρότερης ηλικίας άτομα, επιτρέπεται η επιβίβαση μετά από συγκατάθεση του ασκούντος τη γονική μέριμνα, με την οποία βεβαιώνεται παράλληλα ότι ο ανήλικος γνωρίζει κολύμβηση. Δεν επιτρέπεται στο flyfish 6 Pro να επιβαίνουν περισσότερα από έξι άτομα, καθώς και το βάρος των ατόμων να υπερβαίνει τα επτακόσια (700) κιλά. Δεν επιτρέπεται στο flyfish 2 Pro να επιβαίνουν περισσότερα από δύο (2) άτομα, καθώς και το βάρος των ατόμων να υπερβαίνει τα τριακόσια (300) κιλά. Δεν επιτρέπεται στο flyfish small να επιβαίνουν περισσότερα από δύο (2) άτομα, καθώς και το βάρος των ατόμων να υπερβαίνει τα εκατόν σαράντα (140) κιλά.
  10. Η διαδρομή του σκάφους που έλκει το flyfish είναι απαλλαγμένη από υφάλους, βραχονησίδες, αγκυροβολημένα ή παραπλέοντα σκάφη, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτροπή ατυχήματος.
  11. Από κάθε ταχύπλοο σκάφος επιτρέπεται η έλξη ενός μόνο flyfish.
  12. Η διενέργεια (έλξη) flyfish απαγορεύεται σε απόσταση μικρότερη των:
   1. Εκατό (100) μέτρων από το εξωτερικό μέρος των πλωτών σημαντήρων του άρθρου 26, που επισημαίνουν τα όρια μέχρι τα οποία φθάνουν συνήθως κολυμπώντας οι λουόμενοι στις λουτρικές εγκαταστάσεις. Σε περιπτώσεις ιδιομορφίας της περιοχής (π.χ. μικροί όρμοι), μετά από απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 35, η απόσταση αυτή μπορεί να καθορίζεται και κάτω των εκατό (100) μέτρων, όχι όμως μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων. Σχετική καταχώριση γίνεται στο σώμα της άδειας.
   2. Διακοσίων (200) μέτρων από το συνηθισμένο σημείο στο οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι στις θαλάσσιες περιοχές που δεν επισημαίνονται με πλωτούς σημαντήρες.
   3. Σε κάθε περίπτωση, σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από την ακτογραμμή σε θαλάσσιες περιοχές που δεν υπάρχουν λουόμενοι. Σε περιπτώσεις ιδιομορφίας της περιοχής (π.χ. μικροί όρμοι), μετά από απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 35, η απόσταση αυτή μπορεί να καθορίζεται και κάτω των διακοσίων (200) μέτρων. Σχετική καταχώριση γίνεται στο σώμα της άδειας.
  13. Η εκκίνηση και η επιστροφή από/προς την ακτή του ταχύπλοου σκάφους του εκμισθωτή, όταν αυτό έλκει flyfish, επιτρέπεται εφόσον διενεργείται εντός του οριοθετημένου διαύλου του άρθρου 27 και δεν αναπτύσσει ταχύτητα μεγαλύτερη των πέντε (5) κόμβων μέχρι του θαλάσσιου σημείου που δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των οριζομένων στην προηγούμενη παράγραφο.
 • 1. Εμπίπτει στην κατηγορία των ρυμουλκούμενων αντικειμένων επιφάνειας.

  Άρθρο 2 (Ερμηνεία) των περί Ταχύπλοων Σκαφών Νόμων του 1992 μέχρι 2001 – Ν. 56(Ι)/1992):

  «ρυμουλκούμενο αντικείμενο» σημαίνει οποιοδήποτε αντικείμενο δεν έχει δική του ανεξάρτητη μηχανική ενέργεια, αλλά σύρεται από ταχύπλοο σκάφος, και για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου περιλαμβάνει και οποιοδήποτε πρόσωπο σύρεται από το σκάφος.

  2. Τα πρόσωπα που σύρονται με τη χρήση ρυμουλκούμενων αντικειμένων επιφάνειας απαραίτητα πρέπει να φέρουν σωσίβιο ή πλευστικό βοήθημα.

  Άρθρο 2 (Ερμηνεία) των περί Ταχύπλοων Σκαφών Νόμων του 1992 μέχρι 2001 – Ν. 56(Ι)/1992):

  «σωσίβιο» σημαίνει είδος ατομικού εξαρτισμού, που μπορεί να φορεθεί και να στερεωθεί με ευκολία και ασφάλεια στο σώμα ενήλικου προσώπου ή παιδιού, που έχει πλευστότητα (άνωση) τουλάχιστο δεκαπέντε (15) χιλιογράμμων, χωρίς αυτό να απαιτείται να γεμίσει με αέρα, που φέρει σφυρίκτρα και ευδιάκριτο χρώμα και που έχει τη δυνατότητα να συγκρατεί το κεφάλι του χρήστη ο οποίος δε διατηρεί τις αισθήσεις του έξω από το νερό.

  «πλευστικό βοήθημα» σημαίνει είδος ατομικού εξαρτισμού που μπορεί να φορεθεί και να στερεωθεί με ευκολία και ασφάλεια στο σώμα ενήλικου προσώπου ή παιδιού και που έχει πλευστότητα (άνωση) ίση με το 10% τουλάχιστο του βάρους του ατόμου που το φορεί χωρίς να απαιτείται προηγουμένως να γεμίσει με αέρα καθώς και ευδιάκριτο χρώμα.

  Άρθρο 5(1) (Υποχρεώσεις χειριστή ταχύπλοου σκάφους) των περί Ταχύπλοων Σκαφών Νόμων του 1992 μέχρι 2001 – Ν. 56(Ι)/1992):

  Ο χειριστής ταχύπλοου σκάφους, μεριμνά, ώστε οποιοδήποτε μεταφερόμενο ή συρόμενο από το σκάφος πρόσωπο να φέρει σωσίβιο ή πλευστικό βοήθημα.

  3. Διατάξεις ασφαλούς χρήσης και λειτουργίας των ρυμουλκούμενων αντικειμένων επιφανείας.

  Κανονισμός 27 (Ρυμουλκούμενα αντικείμενα επιφάνειας) των περί Ταχυπλόων Σκαφών Κανονισμών του 1999 – ΚΔΠ 121/1999:

  27. (1) Ρυμουλκούμενο αντικείμενο επιφάνειας σημαίνει οποιοδήποτε ρυμουλκούμενο αντικείμενο που σύρεται στην επιφάνεια της θάλασσας.

  (2) Απαγορεύεται η χρήση σχοινιού ρυμούλκησης και οποιωνδήποτε μηχανισμών και αντικειμένων που χρησιμοποιούνται για τη ρυμούλκηση ρυμουλκούμενου αντικειμένου επιφάνειας κατά παράβαση των προδιαγραφών του κατασκευαστή ή, ελλείψει αυτών, της καθοριζόμενης από τη ναυτική εμπειρία πρακτικής.

  (3) Τα σημεία πρόσδεσης του σχοινιού, το μήκος του οποίου δε θα υπερβαίνει τα 50 μέτρα, ή άλλου μέσου ρυμούλκησης στο ταχύπλοο σκάφος και στο ρυμουλκούμενο αντικείμενο επιφάνειας και όλοι οι σχετικοί μηχανισμοί και τα υλικά πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση και να ελέγχονται πριν από κάθε χρήση από τον ιδιοκτήτη και το χειριστή του ταχύπλοου σκάφους.

  (4) Σε κάθε χρήση ρυμουλκούμενου αντικειμένου επιφάνειας, ο ιδιοκτήτης και ο χειριστής του ταχύπλοου σκάφους μεριμνούν όπως επιβαίνει στο σκάφος και δεύτερο πρόσωπο, υπεύθυνο για την επιτήρηση της ρυμούλκησης, εφόσον η κατασκευή του σκάφους το απαιτεί.

  (5) Απαγορεύεται στον ιδιοκτήτη και στο χειριστή ταχύπλοου σκάφους να ρυμουλκούν ρυμουλκούμενο αντικείμενο επιφάνειας σε απόσταση μικρότερη από 200 μέτρα από την πλησιέστερη ακτή, καθώς και σε απόσταση μικρότερη από 100 μέτρα από την παράλληλη προς την ακτή οριοθετημένη πλευρά περιοχής λουομένων.

  (6) Ο ιδιοκτήτης και ο χειριστής ταχύπλοου σκάφους είναι υπεύθυνοι ώστε οποιοδήποτε πρόσωπο σύρεται στην επιφάνεια της θάλασσας ρυμουλκούμενο από το σκάφος να φορεί σωσίβιο ή πλευστικό βοήθημα και να τηρεί τις πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών.

  (7) Απαγορεύεται η ρυμούλκηση από τον ιδιοκτήτη και το χειριστή του ταχύπλοου σκάφους ρυμουλκούμενου αντικειμένου επιφάνειας κατά παράβαση ορίου ταχύτητας ανέμου 16 κόμβων για ασφαλή χρήση ή όταν η κατάσταση της θάλασσας είναι κυματώδης, καθώς και πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ήλιου.

  4. Οι ανώτατες τιμές ενοικίασης ρυμουλκούμενων αντικειμένων επιφάνειας (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ορίζονται στην ΚΔΠ 135/2015.