Όρθια κωπηλασία - Stand Up Paddling

 •  1. Απαγορεύεται:

  1. Η χρησιμοποίησή του από άτομα που δεν γνωρίζουν κολύμβηση, καθώς και από άτομα ηλικίας μικρότερης των δεκατεσσάρων (14) ετών.
  2. Η κυκλοφορία του σε απόσταση μεγαλύτερη των πεντακοσίων (500) μέτρων από την ακτογραμμή.
  3. Η κυκλοφορία του όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθώς επίσης πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου.
  4. Η κυκλοφορία του εφόσον επιβαίνουν περισσότερα του ενός (01) άτομα.
  5. Η χρησιμοποίησή του από άτομα που δεν φέρουν ατομική σωσίβια ζώνη.
  6. Η κυκλοφορία του με χρήση ιστίου.

  2. Ο χειριστής του υπόψη θαλασσίου μέσου να επιδεικνύει την πρέπουσα επιμέλεια και προσοχή, ώστε να αποφεύγεται η παρενόχληση των λουομένων.

  3. Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις να αναγράφονται στην άδεια εκμίσθωσης (στην περίπτωση εκμισθούμενου μέσου).

  4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του αριθμ. 20 Γ.Κ.Λ. (ΥΕΚ Β΄444/1999) όπως ισχύει.

 • 1. Εμπίπτει στην κατηγορία των ακάτων.

  Άρθρο 2 (Ερμηνεία) των περί Προστασίας των Λουομένων εν τη Θαλάσση Νόμων του 1968 και 1986 – Ν. 72/1968 και Ν. 12/1986:
  «άκατος» σημαίνει παν μηχανοκίνητον ή ιστιοφόρον σκάφος και περιλαμβάνει ιστιοσανίδα, ποδήλατον θαλάσσης, κανώ, θαλάσσιον σκούτερ και παν άλλο πλωτόν μέσον δυνάμενον να θέση εις κίνδυνον την ασφάλειαν των λουομένων εν τη θαλάσση ως και παν ρυμουλκούμενον υπ’ αυτών αντικείμενον

  2. Απαγορεύεται η είσοδος και η χρήση τους εντός περιοχής λουομένων.
  Άρθρο 4(1) Απαγόρευσις διελεύσεως διά της περιοχής ακάτων:
  4.-(1) Επί τη κηρύξει της περιοχής απαγορεύεται εις οιανδήποτε άκατον όπως-
  (α) διέρχηται διά ταύτης
  (β) ελλιμενίζηται ή σταθμεύη εντός αυτής.

  3. Απαγορεύεται η πρόσδεση τους επί των σημαντήρων που σηματοδοτούν τις περιοχές λουομένων.

  Άρθρο 4(Β) Απαγόρευσις επεμβάσεως εις σημαντήρας:

  4Β. Επί τη κηρύξει περιοχής παν πρόσωπον το οποίον προσδένει οιανδήποτε άκατον ή άλλο αντικείμενον εις οιονδήποτε σημαντήρα εντός της θαλάσσης διά του οποίου καθορίζεται η περιοχή, ή επεμβαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπον επί του τοιούτου σημαντήρος, είναι ένοχον ποινικού αδικήματος.