Εκπαιδευτικά βίντεο

SafeVideo

Διαδραστική ταινία για την ασφάλεια στα θαλάσσια σπορ
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Safe Water Sports για τη β'θμια εκπαίδευση