PWC - Jetski

 

PWC - Jetski

1. Ιδιωτικής χρήσης ή εκμισθούμενα Θαλάσσια μοτοποδήλατα καθώς και τα προσομοιάζοντα προς αυτά ανεξαρτήτως τύπου ή και ονομασίας (SΕΑ ΒΕΕΤLE, SEA BIKE, SURF-JET, SURF-SKI κ.λπ), λεμβολογούνται, σε αμφότερες τις πλευρές τους φέρεται γραμμένο το όνομά τους, ο λιμένας και ο αριθμός λεμβολογίου και φέρουντα φωτιστικά σήματα κινδύνου και τους πυροσβεστήρες που έχει καθορίσει ο κατασκευαστής τους ή σε διαφορετική περίπτωση δύο (2) βεγγαλικά χειρός, ένα (1) καπνογόνο και ένα (1) μικρό πυροσβεστήρα κόνεως.

2. Η κυκλοφορία των θαλάσσιων μέσων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο απαγορεύεται : α) Οταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες. β) Σε βραχώδεις θαλάσσιες περιοχές. γ) Πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου. δ) Εφόσον δεν διαθέτουν σύστημα αυτόματης ακινητοποίησής τους (QUICK STOP) για τη σβέση μηχανής, όταν ο χειριστής τους πέσει στη θάλασσα. ε) Εφόσον επιβαίνουν περισσότερα άτομα από αυτά που η κατασκευάστρια εταιρεία προβλέπει για το συγκεκριμένο τύπο θαλάσσιου μοτοποδήλατου. στ) Οταν παρουσιάζουν βλάβες ή διακοπές λειτουργίας των μηχανών τους. ζ) Οταν φέρουν εξωτερικές έλικες. η) Κατά τους μήνες Ιούνιο – Ιούλιο – Αύγουστο – Σεπτέμβριο μεταξύ των ωρών 14.00-17.00. Η απαγόρευση αυτή ισχύει σε κατοικημένες περιοχές τα όρια των οποίων καθορίζονται με απόφαση του Λιμενάρχη μετά από ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 35. θ) Εφόσον οι επιβαίνοντες δεν φέρουν ατομικές σωσίβιες ζώνες.

3. Ο χειρισμός των θαλάσσιων μοτοποδήλατων, ανεξάρτητα από τον τύπο κατασκευής ή την ταχύτητα που αναπτύσσουν, απαγορεύεται από άτομα που δεν είναι εφοδιασμένα με άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους η θαλάσσιου μοτοποδήλατου.

4. Απαγορεύεται η έλξη ατόμων από Θαλάσσια μοτοποδήλατα για την εκτέλεση θαλάσσιου σκι ή οποιουδήποτε άλλου θαλάσσιου μέσου αναψυχής (έλκηθρο, δακτυλίδι κ.λπ).

5. Η κυκλοφορία του θαλάσσιου μοτοποδήλατου απαγορεύεται : α) σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από το εξωτερικό μέρος των πλωτών σημαντήρων του άρθρου 26, που επισημαίνουν τα όρια μέχρι τα οποία φθάνουν συνήθως κολυμπώντας οι λουόμενοι στις λουτρικές εγκαταστάσεις. β) σε απόσταση μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων από το συνηθισμένο σημείο στο οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι στις θαλάσσιες περιοχές που δεν επισημαίνονται με πλωτούς σημαντήρες. γ) με ταχύτητα μεγαλύτερη των πέντε (5) κόμβων σε απόσταση μικρότερη των πεντακοσίων (500) μέτρων από την ακτογραμμή στις περιοχές που δεν υπάρχουν λουόμενοι.

6. Οι εκμισθωτές θαλάσσιων μοτοποδήλατων διαθέτουν σύστημα αυτόματης σβέσης αυτών από απόσταση τουλάχιστον χιλίων (1.000) μέτρων (CONTROL ΡΑΝΕL), για να το χρησιμοποιούν σε περίπτωση που διαπιστώνουν ότι οι μισθωτές (χειριστές) των θαλάσσιων μοτοποδήλατων δημιουργούν κινδύνους για την ασφάλεια των λουόμενων, της ναυσιπλοίας κ.λπ.

7.Απαγορεύεται η χορήγηση άδειας εκμίσθωσης για περισσότερα από τρία (3) Θαλάσσια μοτοποδήλατα. Όσοι από τους εκμισθωτές, κατά τη δημοσίευση του παρόντος Κανονισμού, κατέχουν άδειες εκμίσθωσης για περισσότερα από τρία (3) Θαλάσσια μοτοποδήλατα, δεν μπορούν να αυξάνουν τον αριθμό τους ούτε να αντικαθιστούν όσα εξ αυτών αποσύρονται μέχρις ότου ο αριθμός ελαττωθεί στα τρία (3).

8. Οι εκμισθωτές θαλάσσιων μοτοποδήλατων πλέον των λοιπών προϋποθέσεων κατέχουν άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους ή άδεια χειριστή θαλάσσιου μοτοποδήλατου.

9. Τα εκμισθούμενα Θαλάσσια μοτοποδήλατα κυκλοφορούν σε θαλάσσιες περιοχές όπου υπάρχει η δυνατότητα οπτικής επαφής/ελέγχου μισθωτή – εκμισθωτή. Ο καθορισμός των περιοχών αυτών είναι επακριβής και αναγράφεται στις χορηγούμενες άδειες εκμίσθωσης.

10. Η εκκίνηση/επιστροφή του εκμισθούμενου θαλάσσιου μοτοποδήλατου επιτρέπεται από/προς τα ακόλουθα σημεία: α) την πλωτή εξέδρα του άρθρου 28. β) το ειδικό μπαλόνι – ναύδετο (ρεμέντζο) του άρθρου 29. γ) το πλοίο του όρθρου 30. δ) οποιοδήποτε σημείο της θάλασσας που βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη από τα όρια (αποστάσεις) της παραγράφου 5.

Σε περίπτωση που τα σημεία (α), (β) και (γ) βρίσκονται σε μικρότερες από τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 5 του άρθρου αυτού αποστάσεις η εκκίνηση/επιστροφή του εκμισθούμενου θαλάσσιου μοτοποδηλάτου επιτρέπεται με ταχύτητα μικρότερη των πέντε (5) κόμβων ώστε να μη συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των οριζομένων στην ως άνω παράγραφο 5.

11. Η μεταφορά (μετάβαση – επιστροφή) των ατόμων, που επιθυμούν να ασκηθούν/ψυχαγωγηθούν με το θαλάσσιο μοτοποδήλατο, από το, επί του αιγιαλού, πόστο του εκμισθωτή, στα σημεία (θέσεις) εκκίνησης της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται να γίνεται με μη μηχανοκίνητα θαλάσσια μέσα ή με μηχανοκίνητα θαλάσσια μέσα, εξαιρουμένων του θαλάσσιου μοτοποδήλατου και του ΗΟVER CRAFT, εφόσον κινούνται σε οριοθετημένο δίαυλο και δεν αναπτύσσουν ταχύτητα μεγαλύτερη των πέντε (5) κόμβων.