Ιστιοπλοΐα - Ιστιοπλοϊκές λέμβοι

Νομοθεσία για την Ιστιοπλοΐα

Ιστιοπλοΐα - Ιστιοπλοϊκές λέμβοι

1. Απαγορεύεται:

(α) Ο χειρισμός τους από άτομα ηλικίας μικρότερης των δεκαέξι (16) ετών, καθώς και από άτομα που δεν γνωρίζουν κολύμβηση. Στα μικρότερης ηλικίας άτομα η επιβίβαση στις ιστιοπλοϊκές λέμβους ή ο χειρισμός τους επιτρέπεται εφόσον:

  1. γνωρίζουν κολύμβηση και επιβαίνουν στις ιστιοπλοϊκές λέμβους και ενήλικα άτομα ή,
  2. πρόκειται για εκμισθούμενες, υπάρχει συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα, με την οποία βεβαιώνεται και ότι οι ανήλικοι γνωρίζουν κολύμβηση, δεν απομακρύνονται σε απόσταση μεγαλύτερη των χιλίων (1.000) μέτρων από το πόστο εκμίσθωσης επί του αιγιαλού και βρίσκονται υπό τη συνεχή και άμεση επιτήρηση των εκμισθωτών.

(β) Η κυκλοφορία τους όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθώς και πριν την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου.

(γ) Η κυκλοφορία τους σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από συνηθισμένο σημείο στο οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι. Στις λουτρικές εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να τοποθετούν ευδιάκριτους πλωτούς σημαντήρες, η κυκλοφορία τους επιτρέπεται έξω από τους σημαντήρες αυτούς.

2. Οι ιστιοπλοϊκές λέμβοι είναι εγγεγραμμένες στα ΒΕΜΣ και έχουν γραμμένα στις δύο πλευρές τους τα ονόματα και τους αύξοντες αριθμούς εγγραφής τους στα βιβλία αυτά.

3. Οι επιβαίνοντες στις ιστιοπλοϊκές λέμβους φέρουν ατομικά σωσίβια.

4. Οι ιστιοπλοϊκές λέμβοι πληρούν από πλευράς σωστικών πυροσβεστικών μέσων, αριθμού επιβατών και απομάκρυνσης από την ακτογραμμή τα καθοριζόμενα στην άδεια εκτέλεσης πλόων. Σε εκμισθούμενες, που δεν απομακρύνονται σε απόσταση μεγαλύτερη των χιλίων (1000) μέτρων από το πόστο εκμίσθωσης επί του αιγιαλού και βρίσκονται υπό τη συνεχή και άμεση επιτήρηση των εκμισθωτών, επιτρέπεται να μη φέρονται τα καθοριζόμενα στην άδεια εκτέλεσης πλόων σωστικά πυροσβεστικά μέσα, τηρουμένης της απαίτησης της προηγούμενης παραγράφου.»